Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου

1522 το πλοίο Βιτό­ρια του Πορ­το­γά­λου εξε­ρευ­νη­τή Μαγ­γε­λά­νου, επι­στρέ­φει στο Σαν Λου­κάρ ντε Μπα­ρα­μέ­ντα της Ισπα­νί­ας και γίνε­ται το πρώ­το πλοίο που κατα­φέρ­νει να κάνει το γύρο της Γης

1683 πέθα­νε ο Γάλ­λος πολι­τι­κός Ζαν Μπα­τίστ Κολ­μπέρ, υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών του Λου­δο­βί­κου του XIV και ένας από τους κύριους εκπρο­σώ­πους της θεω­ρί­ας του μερκαντιλισμού.

1757 γεν­νή­θη­κε ο μαρ­κή­σιος ντε Λαφα­γιέτ, Γάλ­λος ευγε­νής και επα­να­στά­της, που τάχθη­κε με το πλευ­ρό της Γαλ­λι­κής Επα­νά­στα­σης και συμ­με­τεί­χε στον πόλε­μο της αμε­ρι­κα­νι­κής ανεξαρτησίας

Μαρί Ζοζέφ Λαφα­γιέτ, προ­σω­πι­κό­τη­τα της Αμε­ρι­κα­νι­κής και της Γαλ­λι­κής Επανάστασης

1860 γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής Λορέν­τζος (Λαυ­ρέ­ντιος) Μαβίλης

Σαν σήμε­ρα 6 Σεπτεμ­βρί­ου του 1860 γεν­νή­θη­κε ο Λορέν­τζος Μαβίλης

1861 ο φοι­τη­τής (και οπα­δός της Γαλ­λι­κής αστι­κής Επα­νά­στα­σης) Αρι­στεί­δης Δόσιος απο­τυγ­χά­νει στην από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας της βασί­λισ­σας Αμα­λί­ας. Συλ­λαμ­βά­νε­ται και κατα­δι­κά­ζε­ται σε θάνα­το. Στην εξέ­γερ­ση του 1862 απελευθερώθηκε.

1876 Γεν­νιέ­ται ο Σκο­τσέ­ζος φυσιο­λό­γος Τζον Τζέιμς Ρίκαρντ Μακλέ­οντ. Μαζί με τον σερ Τσαρλς Μπά­ντινγκ ανα­κά­λυ­ψε την ινσου­λί­νη το 1921. Οι δυο τους κέρ­δι­σαν το βρα­βείο Νόμπελ Ιατρι­κής το 1923

1899 η γαλα­κτο­βιο­μη­χα­νία “Carnation” κυκλο­φο­ρεί για πρώ­τη φορά παστε­ριω­μέ­νο γάλα σε συσκευα­σία μεταλ­λι­κού δοχείου.

1899 0 υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Τζον Χέι, σε μια προ­σπά­θεια να δια­σφα­λί­σει τα οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντά των ΗΠΑ στην Κίνα από τους αντα­γω­νι­στές τους (Βρε­τα­νία, Γαλ­λία, Ιαπω­νία, Ρωσία, κλπ.), δια­κη­ρύσ­σει το ιμπε­ρια­λι­στι­κό δόγ­μα των «ανοι­χτών θυρών»

1901 ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Γουί­λιαμ Μακίν­λεϊ δολο­φο­νεί­ται από τον αναρ­χι­κό Λέων Τσόλγκος.

1910 ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος μιλά­ει για πρώ­τη φορά στον ελλη­νι­κό λαό, σε συγκέ­ντρω­ση στην Πλα­τεία Συντάγματος.

1913 στις ΗΠΑ, ο δρ. Νογκού­τσι ανα­κοι­νώ­νει ότι απο­μό­νω­σε το μικρό­βιο της λύσσας.

1915 δοκι­μά­ζε­ται από το στρα­τό της Βρε­τα­νί­ας το πρώ­το τανκ.

1919 το Ανώ­τα­το Συμ­μα­χι­κό Συμ­βού­λιο επι­κυ­ρώ­νει την παρα­χώ­ρη­ση ολό­κλη­ρης της Θρά­κης στην Ελλά­δα, ενώ στη Βουλ­γα­ρία δίνε­ται εμπο­ρι­κή διέ­ξο­δος στο Αιγαίο.

1930 στον από­η­χο της διε­θνούς καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης πραγ­μα­το­ποιεί­ται στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στην Αργε­ντι­νή, όπου εγκα­θι­δρύ­ε­ται δικτα­το­ρία υπό τον Χ. Φ. Ουριμπούρου.

1941 η γερ­μα­νι­κή μυστι­κή αστυ­νο­μία εκδί­δει δια­τα­γή, σύμ­φω­να με την οποία οι Εβραί­οι θα πρέ­πει να φέρουν υπο­χρε­ω­τι­κά το άστρο του Δαβίδ.

1944 γεν­νή­θη­κε ο μου­σι­κός Ρότζερ Γουό­τερς των Πινκ Φλόιντ.

1951 η Μορίν Κόνο­λι, γνω­στή και ως “Μικρή Μο” γίνε­ται η νεό­τε­ρη τενί­στρια που κερ­δί­ζει το 1ο από τα 3 συνε­χό­με­να US Open σε ηλι­κία 16 ετών και εννέα μηνών.

1955 στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη ξεσπά το πογκρόμ των Τούρ­κων με αφορ­μή την προ­βο­κά­τσια στο σπί­τι του Κεμάλ, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Είναι η αρχή του τέλους για τον ελλη­νι­σμό της Πόλης.

Σαν σήμε­ρα 6 Σεπτεμ­βρί­ου 1955: Πογκρόμ κατά Ελλή­νων στην Κωνσταντινούπολη

1956 πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός αρχι­τέ­κτο­νας Μάικλ Βέντρις, που το 1952 απο­κρυ­πτο­γρά­φη­σε τη μινω­ι­κή γρα­φή Γραμ­μι­κή Β’.

1959 μετά από επί­μο­νες προ­σπά­θειες του πατέ­ρα του και με την πρό­θυ­μη υπο­στή­ρι­ξη του πρω­θυ­πουρ­γού Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή, επι­στρέ­φει στην Ελλά­δα, μετά από μακρό­χρο­νη απου­σία στις ΗΠΑ, ο Ανδρέ­ας Παπανδρέου.

1959 εγκαι­νιά­ζε­ται το γήπε­δο της Τού­μπας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, που απο­τε­λεί την έδρα του ΠΑΟΚ.

1966 Ο αρχι­τέ­κτο­νας του απαρτ­χάιντ, ρατσι­στής πρω­θυ­πουρ­γός της Νότιας Αφρι­κής, Χέντρικ Φέρ­βουρντ, δολο­φο­νεί­ται μέσα στη Βου­λή από τον ελλη­νι­κής κατα­γω­γής Δημή­τρη Τσα­φέ­ντα. Ο Τσα­φέ­ντας κατα­δι­κά­στη­κε σε θάνα­το, αλλά η Νοτιο­α­φρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση προ­τί­μη­σε να τον κλεί­σει ισό­βια ως ψυχα­σθε­νή στην απο­μό­νω­ση υπο­βάλ­λο­ντας τον σε καθη­με­ρι­νά βασανιστήρια.

1975 στην ανα­το­λι­κή Τουρ­κία, ισχυ­ρός σει­σμός 6,8 Ρίχτερ προ­κα­λεί το θάνα­το του­λά­χι­στον 2.350 ανθρώ­πων και τον τραυ­μα­τι­σμό 3.000.

1982 ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής κηρύσ­σει την έναρ­ξη του 13ου Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος Αθλη­τι­σμού (ΕΠΑ) εγκαι­νιά­ζο­ντας το ΟΑΚΑ μπρο­στά σε 70.000 θεατές.

1989 ανα­κα­λύ­πτο­νται λακ­κοει­δείς τάφοι του 6ου π.Χ. αιώ­να στην Αια­νή Κοζάνης.

1991 στην Κύπρο, το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο απο­φα­σί­ζει την απο­φυ­λά­κι­ση του Νίκου Σαμ­ψών, επι­κε­φα­λής του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος του 1974.

1991 Η αντε­πα­να­στα­τι­κή ηγε­σία της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης ανα­γνω­ρί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία της Λετο­νί­ας, της Λιθουα­νί­ας και της Εσθο­νί­ας, δρο­μο­λο­γώ­ντας τον ολο­κλη­ρω­τι­κό δια­με­λι­σμό της ΕΣΣΔ.

1991 το Λένι­γκραντ επα­νο­νο­μά­ζε­ται Αγία Πετρούπολη.

1993 έκθε­ση της UNESCO ανα­φέ­ρει ότι, πάνω από 948 εκα­τομ­μύ­ρια ενη­λί­κων στον κόσμο, εκ των οποί­ων τα 2/3 γυναί­κες, είναι αναλφάβητοι.

1995 η Γαλ­λία πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη, από τις οκτώ προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες, πυρη­νι­κή της δοκι­μή στο νότιο Ειρη­νι­κό, με έκρη­ξη ισχύ­ος 20 κιλο­τό­νων, προ­κα­λώ­ντας τη διε­θνή κατακραυγή.

1997 γίνε­ται η κηδεία της πρι­γκί­πισ­σας Νταϊ­ά­να η οποία σκο­τώ­θη­κε σε αυτο­κι­νη­τι­στι­κό δυστύ­χη­μα στις 31 Αυγού­στου στο Παρίσι.

1998 πέθα­νε ο Ιάπω­νας σκη­νο­θέ­της Ακί­ρα Κουροσάβα

Ακί­ρα Κου­ρο­σά­βα, από τους σπου­δαιό­τε­ρους δημιουρ­γούς της 7ης Τέχνης

2002 πέθα­νε σε ηλι­κία 84 ετών η ηθο­ποιός Ίλια Λυβικού

Ίλια Λιβυ­κού

2004 πέθα­νε ο ηθο­ποιός Τώνης Γιακωβάκης

Τώνης Για­κω­βά­κης, δήλω­νε ατα­λά­ντευ­τα αρι­στε­ρός, «οπα­δός και ψηφο­φό­ρος του ΚΚΕ»

2007 πέθα­νε ο Λου­τσιά­νο Παβα­ρό­τι, ιτα­λός τενό­ρος. (Γεν. 12/10/1935)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο