Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 7 Αυγούστου: Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

Σαν σήμερα 7 Αυγούστου -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα
που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

626 Ο Βυζα­ντι­νός Στό­λος κατα­ναυ­μα­χεί και δια­σκορ­πί­ζει τον στό­λο των Αβά­ρων και Σλά­βων που πολιορ­κούν την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Η νίκη απο­δί­δε­ται στην «Υπέρ­μα­χο Θεο­τό­κο», στην οποία αφιε­ρώ­νε­ται ο «Ακά­θι­στος Ύμνος».

1779 γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός Καρλ Ρίτερ, θεμε­λιω­τής της σύγ­χρο­νης Γεωγραφίας

1794 ξεκι­νά η Επα­νά­στα­ση του Ουί­σκι: αγρό­τες της Πεν­συλ­βά­νια αντι­δρούν στην επι­βο­λή φόρου στα οινο­πνευ­μα­τώ­δη ποτά και μπλο­κά­ρουν τις δια­δι­κα­σί­ες απόσταξης.

1819 Ο Σιμόν Μπο­λι­βάρ νικά τους Ισπα­νούς στη μάχη του Μπο­για­κά, πετυ­χαί­νο­ντας την ανε­ξαρ­τη­σία της Κολομβίας

1834 πέθα­νε ο Γάλ­λος εφευ­ρέ­της Γιό­ζεφ Ζακάρντ, γνω­στός από την ανα­κά­λυ­ψη του αργα­λειού Ζακάρντ που επι­τρέ­πει τη δημιουρ­γία κυμα­τι­στών σχε­δί­ων στα υφάσματα

1867 γεν­νή­θη­κε ο Εμίλ Νόλ­ντε, Γερ­μα­νός ζωγράφος

1876 γεν­νή­θη­κε η χορεύ­τρια Μαρ­γα­ρέ­τα Τσέ­λε, που έγι­νε γνω­στή ως κατά­σκο­πος με το ψευ­δώ­νυ­μο Μάτι Χάρι, κατά τη διάρ­κεια του Α΄ Παγκο­σμί­ου Πολέμου

1900 ηγε­μό­νας της Σάμου διο­ρί­ζε­ται ο Μιχα­λά­κης Γρη­γο­ριά­δης, αντί του παυ­θέ­ντος Βαγιάννη.

1903 γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός αρχαιο­λό­γος και ανθρω­πο­λό­γος Λουίς Λίκεϊ, πρω­το­πό­ρος στην έρευ­να της εξέ­λι­ξης του ανθρώπου.

luis

1919 το κίνη­μα του Μου­στα­φά Κεμάλ επε­κτεί­νε­ται σε όλη τη Μικρά Ασία χωρίς η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση να μπο­ρεί να επιβληθεί.

1927 στις ΗΠΑ, ανοί­γει η “Γέφυ­ρα της Ειρή­νης”, που συν­δέ­ει το Οντά­ριο του Κανα­δά με το Μπάφαλο.

1932 γεν­νή­θη­κε ο θρυ­λι­κός Αιθί­ο­πας μαρα­θω­νο­δρό­μος Αμπέ­μπε Μπι­κί­λα, χρυ­σός ολυ­μπιο­νί­κης το 1960 και το 1964

1933 Οι ανθρα­κω­ρύ­χοι του Αλι­βε­ρί­ου κατε­βαί­νουν σε απερ­γία με αίτη­μα την αύξη­ση των μισθών τους και την κατα­βο­λή των χρω­στού­με­νων δεδου­λευ­μέ­νων τους. Την τέταρ­τη μέρα της απερ­γί­ας δέχο­νται βίαια επί­θε­ση από την αστυ­νο­μία, με απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό 20 απερ­γών. Ένας από αυτούς θα υπο­κύ­ψει στα τραύ­μα­τά του στο νοσο­κο­μείο. Ο θάνα­τος του εργά­τη — απερ­γού προ­κα­λεί γενι­κό­τε­ρη αγα­νά­κτη­ση στην περιο­χή, που ξεση­κώ­νε­ται και ανα­γκά­ζει τον εργο­δό­τη να δεχθεί όλα τα αιτή­μα­τα των ανθρακωρύχων.

1941 οι Γερ­μα­νοί προ­ε­λαύ­νουν στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα και κυκλώ­νουν την Οδησσό.

1942 Ξεκι­νά η εκστρα­τεία των Αμε­ρι­κα­νών στα Νησιά του Σολο­μώ­ντα, στο Γκουα­νταλ­κα­νάλ  στον Ειρη­νι­κό. Πρό­κει­ται για την πρώ­τη τέτοιας έκτα­σης επι­θε­τι­κή ενέρ­γεια των ΗΠΑ κατά της Ιαπω­νι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας, που θα λήξει 6 μήνες και 2 μέρες αργό­τε­ρα με νίκη των Αμερικανών.

1944 η IBM δημιουρ­γεί το Automatic Sequence Controlled Calculator, το πρώ­το αυτό­μα­το κομπιουτεράκι

1948 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δι­στής Αντώ­νης Βαρδής

Αντώ­νης Βαρ­δής, άφη­σε το δικό του στίγ­μα στην ελλη­νι­κή δισκογραφία

1953 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο, με τη συμ­με­το­χή και της Ελλά­δας, η συμ­φω­νία για τη δια­γρα­φή του γερ­μα­νι­κού χρέ­ους, που έθε­σε τα θεμέ­λια για το μετέ­πει­τα «οικο­νο­μι­κό θαύ­μα» της Γερμανίας

1957 πέθα­νε ο ηθο­ποιός Όλι­βερ Χάρ­ντι, ο “Χοντρός” της μεγά­λης οθόνης

1959 η μη επαν­δρω­μέ­νη δια­στη­μι­κή απο­στο­λή των ΗΠΑ με κωδι­κή ονο­μα­σία Explorer 6, στέλ­νει την πρώ­τη τηλε­ο­πτι­κή της εικό­να από το Διάστημα.

1960  Η επα­να­στα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της Κού­βας εθνι­κο­ποιεί όλα τα περιου­σια­κά στοι­χεία Αμε­ρι­κα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων σε αντί­ποι­να για την «αμε­ρι­κα­νι­κή οικο­νο­μι­κή επιθετικότητα».

1961 ο Ρώσος κοσμο­ναύ­της, Γκέρ­μαν Τίτοβ γίνε­ται ο πρώ­τος που περ­νά περισ­σό­τε­ρο από μια μέρα στο Διά­στη­μα, αφού το δια­στη­μό­πλοίο του, “Vostok 2”, δια­γρά­φει 17 τρο­χιές γύρω από τη Γη σε 25,5 ώρες.

1964 Η Τουρ­κία βομ­βαρ­δί­ζει θέσεις των Ελλη­νο­κυ­πρί­ων στην Κύπρο. Στην περιο­χή της Τηλ­λυ­ρί­ας ξεσπούν αιμα­τη­ρές συγκρού­σεις, που θα κρα­τή­σουν τέσ­σε­ρις μέρες, σε απά­ντη­ση της προ­σπά­θειας του στρα­τη­γού Γρί­βα να κατα­λά­βει τους τουρ­κο­κυ­πρια­κούς θύλα­κες της Μαν­σού­ρας και των Κοκ­κί­νων. Οι βομ­βαρ­δι­σμοί θα στα­μα­τή­σουν δύο ημέ­ρες μετά, έπει­τα από από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ.

1964 μετά από δύο κατα­γε­γραμ­μέ­νες επι­θέ­σεις των ΗΠΑ στο Βόρειο Βιετ­νάμ, το αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο δίνει έγκρι­ση στον Πρό­ε­δρο Λίντον Τζόν­σον, για να κηρύ­ξει τον πόλεμο.

1967 ο Χρή­στος Παπα­νι­κο­λά­ου καταρ­ρί­πτει το πανελ­λή­νιο ρεκόρ στο δέκα­θλο με 6.703 βαθμούς

1969 Επί­θε­ση των εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κών δυνά­με­ων του Νοτί­ου Βιετ­νάμ στο μεγα­λύ­τε­ρο στρα­τιω­τι­κό αερο­δρό­μιο των Αμε­ρι­κα­νών στο Νότο προ­κα­λεί μεγά­λες κατα­στρο­φές στις δυνά­μεις των ΗΠΑ και ψυχο­λο­γι­κή κατά­πτω­ση. Την ίδια ώρα 100 κιλά εκρη­κτι­κής ύλης τινά­ζουν στον αέρα τη στρα­τιω­τι­κή σχο­λή της Σαϊγκόν.

1970 πέθα­νε ο δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Νίκος Τσιφόρος

1976 Για ακό­μη μία φορά, Ελλά­δα και Τουρ­κία φθά­νουν στο χεί­λος της πολε­μι­κής σύγκρουσης

hora

1973 μακε­λειό στο ανα­το­λι­κό αερο­δρό­μιο του Ελλη­νι­κού. Αρα­βες τρο­μο­κρά­τες ανοί­γουν πυρ στο αερο­δρό­μιο του Ελλη­νι­κού, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 3 άνθρω­ποι και να τραυ­μα­τι­σθούν 56.

1995 στην Καλι­φόρ­νια των ΗΠΑ, υπε­ράν­θρω­πες προ­σπά­θειες κατα­βά­λουν οι δυνά­μεις πυρό­σβε­σης, προ­κει­μέ­νου να κατα­στεί­λουν πυρ­κα­γιά τερα­στί­ων δια­στά­σε­ων, η οποία έχει κάψει ήδη 17.000 στρέμ­μα­τα γης.

1995 Πέθα­νε ο θρυ­λι­κός ναυ­τερ­γά­της κομ­μου­νι­στής Αντώ­νης Αμπατιέλος

Αντώ­νης Αμπα­τιέ­λος, η δρά­ση του “απλώ­θη­κε” στα μήκη και τα πλά­τη όλης της Γης, σε “πέλα­γα και σε στε­ριές” – σαν ένας θρυ­λι­κός μύθος!

1996 η Κίνα απο­δέ­χε­ται το σχέ­διο συμ­φω­νί­ας των ΗΠΑ για την καθο­λι­κή απα­γό­ρευ­ση των πυρη­νι­κών δοκιμών.

1997 στη νότια Κίνα 65 είναι οι νεκροί από τον τυφώ­να Βίκτορ.

1998 μπα­ράζ εκρή­ξε­ων ενα­ντί­ον των πρε­σβειών των ΗΠΑ στο Νταρ ελ Σαλάμ και το Ναι­ρό­μπι. Χάνουν τη ζωή τους 224 άνθρω­ποι και του­λά­χι­στον 4.500 τραυματίζονται.

1999 πέθα­νε στη Μάλα­γα σε ηλι­κία 90 ετών ο Σταύ­ρος Φρυ­γα­νάς, πρώ­τος ανε­πί­ση­μος πρω­τα­θλη­τής της Ελλά­δας στο σκά­κι το 1930

2000 ο ποδη­λά­της Γιώρ­γος Χει­μω­νέ­τος και η αθλή­τρια του στί­βου Αλε­ξάν­δρα Τζιού­τη βρέ­θη­καν θετι­κοί σε έλεγ­χο ντό­πινγκ της ελλη­νι­κής απο­στο­λής στο Σίδνεϊ. Οι δυο αθλη­τές τιμω­ρού­νται με δυο χρό­νια αποκλεισμό.

2002 η Κατε­ρί­να Θάνου και η Κατε­ρί­να Βόγ­γο­λη κατα­κτούν χρυ­σά μετάλ­λια στα 100μ και στη δισκο­βο­λία αντί­στοι­χα, στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα Στί­βου στο Μόνα­χο. Χάλ­κι­να μετάλ­λια κερ­δί­ζουν η Ανα­στα­σία Κελε­σί­δου στη δισκο­βο­λία και ο Αλέ­ξαν­δρος Παπα­δη­μη­τρί­ου στη σφυροβολία.

2004 Εγκαι­νιά­ζε­ται η γέφυ­ρα Ρίου — Αντίρ­ριου, η μεγα­λύ­τε­ρη καλω­διω­τή γέφυ­ρα του κόσμου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο