Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 7 Ιανουαρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 7 Ιανουα­ρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

421 Μεγα­λο­πρε­πώς τελού­νται στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη οι γάμοι του Αυτο­κρά­το­ρα Θεο­δο­σί­ου Β’ με την Αθη­να­ΐ­δα, κόρη του φιλο­σό­φου Λεο­ντί­ου. Λίγο πριν το μυστή­ριο η μετέ­πει­τα Αυγού­στα είχε βαπτι­σθεί χρι­στια­νή με το όνο­μα Ευδοκία.

1186 Ο αυτο­κρά­τωρ του Βυζα­ντί­ου Ισα­ά­κιος Β’ Άγγε­λος Κομνη­νός, με στρα­τη­γό τον Αλέ­ξιο Βρα­νά, κατα­τρο­πώ­νει σε μεγά­λη μάχη κοντά στο Στρυ­μό­να τους Νορ­μαν­δούς, οι οποί­οι βάδι­ζαν κατά της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης μετά την κατά­λη­ψη του Δυρ­ρα­χί­ου και της Θεσσαλονίκης.

1502 Γεν­νή­θη­κε ο Πάπας της Ρώμης, Γρη­γό­ριος 13ος, γνω­στός για τη μεταρ­ρύθ­μι­σή του στο ημερολόγιο

1536 Πέθα­νε η βασί­λισ­σα της Αγγλί­ας, Αικα­τε­ρί­νη της Αραγωνίας

1558 Η Γαλ­λία κατα­λαμ­βά­νει το Καλαί, την τελευ­ταία κτή­ση της Αγγλί­ας στο γαλ­λι­κό έδαφος.

1598 Ο Μπο­ρίς Γκο­ντου­νόφ γίνε­ται τσά­ρος της Ρωσί­ας, μετά το θάνα­το του Θεό­δω­ρου Α’.

1610 Ο Ιτα­λός μαθη­μα­τι­κός και αστρο­νό­μος Γαλι­λαί­ος (Γκα­λι­λέο Γκα­λι­λέι) ανα­κα­λύ­πτει τέσ­σε­ρις από τους δορυ­φό­ρους του Δία: την Ιώ, την Ευρώ­πη, το Γανυ­μή­δη και την Καλλιστώ.

1714 Ο Χέν­ρι Μιλ λαμ­βά­νει το πρώ­το δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για γρα­φο­μη­χα­νή στην Αγγλία.

1782 Ανοί­γει στη Φιλα­δέλ­φεια των ΗΠΑ, η πρώ­τη αμε­ρι­κα­νι­κή εμπο­ρι­κή τρά­πε­ζα, η Bank of North America (Τρά­πε­ζα της Βορεί­ου Αμερικής).

1785 Ο Αμε­ρι­κα­νός Τζον Τζέ­φρις και ο γάλ­λος Ζαν Πιέρ Μπλαν­σάρ πετούν για πρώ­τη φορά πάνω από την Μάγ­χη με αερό­στα­το, δια­σχί­ζο­ντας την από­στα­ση Ντόβερ-Καλαί.

1785  Ο Βόλφ­γκανγκ Αμα­ντέ­ους Μότσαρτ λαμ­βά­νει το δεύ­τε­ρο βαθ­μό της Μασο­νί­ας, αυτό του εμπειροτέχνη.

1789 Πραγ­μα­το­ποιού­νται οι πρώ­τες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές στις ΗΠΑ.

1826 Ο Ανδρέ­ας Μια­ού­λης σπά­ει τον απο­κλει­σμό του Ιμπρα­ήμ και μετα­φέ­ρει πολε­μο­φό­δια στο πολιορ­κη­μέ­νο Μεσολόγγι.

1837 Ιδρύ­ε­ται στην Αθή­να η Αρχαιο­λο­γι­κή Εται­ρεία, με πρω­το­βου­λία του Ιάκω­βου Ρίζου Νερου­λού, του βαρό­νου Κ. Μπέ­λιου και άλλων εκλε­κτών Ελλή­νων της εποχής.

1838 Ψηφί­ζε­ται νόμος για την παρα­χώ­ρη­ση γης στους οπλαρ­χη­γούς και πολε­μι­στές του Αγώνα.

1839 Ο Φραν­σουά Αρα­γκό, ο διά­ση­μος επι­στή­μο­νας και πολι­τι­κός, ανα­κοι­νώ­νει επί­ση­μα σε ομι­λία του στη Γαλ­λι­κή Ακα­δη­μία των Επι­στη­μών, την “ανα­κά­λυ­ψη” της φωτο­γρα­φί­ας από τον Λουί-Ζακ Νταγκέρ.

1887 Ο Τόμας Στί­βενς γίνε­ται ο πρώ­τος άνθρω­πος, που ολο­κλη­ρώ­νει το γύρο του κόσμου με ποδή­λα­το. Ξεκί­νη­σε το ταξί­δι του τον Απρί­λιο του 1884 και κάλυ­ψε 13.500 μίλια.

1895 Η Κορέα ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από την Κίνα.

1904 Η Ζαν ντ’ Αρκ περ­νά­ει τη δεύ­τε­ρη φάση του ιερού δικα­στη­ρί­ου στη Ρώμη για την ανα­κή­ρυ­ξή της σε Αγία.

1904 Καθιε­ρώ­νε­ται ως σήμα κιν­δύ­νου το CQD, το οποίο αργό­τε­ρα θα αντι­κα­τα­στα­θεί από το S.O.S.

1904 Πέθα­νε ο λόγιος και συγ­γρα­φέ­ας, Εμμα­νου­ήλ Ροΐ­δης (“Πάπισ­σα Ιωάννα”)

roidis

1912 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός καρ­του­νί­στας, Τσαρλς Άνταμς, που εμπνεύ­στη­κε τους χαρα­κτή­ρες της “Οικο­γέ­νειας Άνταμς”

1913 Οι ελλη­νι­κές δυνά­μεις αρχί­ζουν την επί­θε­σή τους στο Μπι­ζά­νι για την κατά­λη­ψη των Ιωαννίνων.

1913 Ο Αμε­ρι­κα­νός Γουί­λιαμ Μπάρ­τον πατε­ντά­ρει την πρώ­τη μεγά­λης κλί­μα­κας εγκα­τά­στα­ση που μετα­τρέ­πει τα βαρύ­τε­ρα απο­στάγ­μα­τα του πετρε­λαί­ου σε βενζίνη.

1914 Γεν­νιέ­ται ο Γιάν­νης Σπάρ­τα­κος, έλλη­νας πια­νί­στας και συν­θέ­της ελα­φράς μου­σι­κής, από τους πρω­το­πό­ρους της τζαζ στη χώρα μας. Μεγά­λη επι­τυ­χία του το τρα­γού­δι «Θα σε πάρω να φύγου­με», που ως «Greek Bolero» έγι­νε παγκό­σμιο σου­ξέ από την ορχή­στρα του Ξαβιέ

1919 Τα πρώ­τα ελλη­νι­κά τμή­μα­τα (34 ΣΠ) απο­βι­βά­ζο­νται στην Οδησ­σό της Ρωσί­ας, προ­κει­μέ­νου να συμ­με­τά­σχουν στις επι­χει­ρή­σεις των ιμπε­ρια­λι­στών κατά των μπολ­σε­βί­κων, με σκο­πό να κατα­πνί­ξουν την Οκτω­βρια­νή Επανάσταση.

1920 Η τοπι­κή βου­λή της πολι­τεί­ας της Νέας Υόρ­κης αρνεί­ται να δώσει τις έδρες στους 5 εκλε­γέ­ντες σοσια­λι­στές βουλευτές.

1927 Εγκα­θί­στα­ται η πρώ­τη υπε­ρα­τλα­ντι­κή τηλε­φω­νι­κή υπηρεσία.

1928 Αρχί­ζουν τα έργα κατα­σκευ­ής του υπό­γειου σταθ­μού της Πλα­τεί­ας Ομο­νοί­ας και της σήραγ­γας προς την Πλα­τεία Αττικής.

1929 Η Ελλη­νι­κή Συνο­μο­σπον­δία Υπαλ­λή­λων διορ­γα­νώ­νει μεγά­λη δια­δή­λω­ση ενα­ντί­ον του νομο­σχε­δί­ου περί ιδιω­νύ­μου αδι­κή­μα­τος της κυβέρ­νη­σης Βενιζέλου.

1929 Ο Ταρ­ζάν κάνει την πρώ­τη εμφά­νι­σή του σε κόμικ στριπ.

1931 Το “έγκλη­μα του αιώ­να” ανα­στα­τώ­νει την Ελλά­δα: Δολο­φο­νεί­ται στον ύπνο του ο μεγα­λο­ερ­γο­λά­βος Δημή­τρης Αθα­να­σό­που­λος, από την πεθε­ρά του και τον ανι­ψιό της, με τη βοή­θεια της γυναί­κας του και της υπη­ρέ­τριας του σπι­τιού. Οι δρά­στες τεμα­χί­ζουν το πτώ­μα, το κάνουν δέμα­τα και τα πετούν στον Ιλισό.

1932 Δόγ­μα Στίμ­σον: Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, Χέν­ρι Στίμ­σον ενη­με­ρώ­νει την Ιαπω­νία και την Κίνα ότι οι ΗΠΑ δεν πρό­κει­ται να ανα­γνω­ρί­σουν εδα­φι­κές αλλα­γές, οι οποί­ες πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν με τη χρή­ση βίας.

1932 Πέθα­νε ο Γάλ­λος πολι­τι­κός, Αντρέ Μαζι­νό, ο οποί­ος ως υπουρ­γός Πολέ­μου της Γαλ­λί­ας δημιούρ­γη­σε τα περί­φη­μα οχυ­ρω­μα­τι­κά έργα με την ονο­μα­σία “Γραμ­μή Μαζινό”

1934 Γεν­νή­θη­κε ο πολι­τι­κός, πρό­ε­δρος της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, Τάσ­σος Παπαδόπουλος

1943 Πέθα­νε ο Σέρ­βος φυσι­κός και εφευ­ρέ­της, από τους πρω­το­πό­ρους στη χρή­ση του εναλ­λασ­σό­με­νου ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, Νίκο­λα Τέσλα

1944 Αυτο­κτό­νη­σε ο συγ­γρα­φέ­ας και ποι­η­τής, Ναπο­λέ­ων Λαπαθιώτης

lapathiotis

1947 Ο ανώ­τε­ρος διοι­κη­τής της Χωρο­φυ­λα­κής Λαρί­σης Μαντού­βα­λος δημο­σιεύ­ει προ­κή­ρυ­ξη σύμ­φω­να με την οποία για κάθε νεκρό χωρο­φύ­λα­κα θα εκτε­λού­νταν 50 πολι­τι­κοί κρατούμενοι.

1951 Xιλιά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν στην πόλη Λάντσ­μπεργκ της Βαυα­ρί­ας για να δια­δη­λώ­σουν κατά της θανα­τι­κής ποι­νής σε ναζι­στές, εγκλη­μα­τί­ες πολέμου

Γερ­μα­νία 1951: Αλλη­λεγ­γύη σε ναζι­στές δολοφόνους

1959 Οι ΗΠΑ ανα­γνω­ρί­ζουν τη νέα κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση του Φιντέλ Κάστρο.

1966 Ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης ανα­κοι­νώ­νει σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου ότι άρχι­σε να μελο­ποιεί εννέα ποι­ή­μα­τα από τη «Ρωμιο­σύ­νη» του Γιάν­νη Ρίτσου, με αφορ­μή τα επει­σο­δια­κά γεγο­νό­τα του Πει­ραιά της 6ης Ιανουαρίου.

1969 Αρχί­ζει στο Λος Άντζε­λες η δίκη για τη δολο­φο­νία του Ρόμπερτ Κένε­ντι, με κατη­γο­ρού­με­νο τον Σιρ­χάν Σιρχάν.

1972 Πέθα­νε η στι­χουρ­γός, Ευτυ­χία Παπαγιαννοπούλου

Ευτυ­χία Παπα­γιαν­νο­πού­λου: Τα βάσα­νά της τα έκα­νε «δια­μά­ντια»…

1977 Οι λιμε­νι­κές αρχές εντο­πί­ζουν και κατά­σχουν 11 τόνους χασίς επί του υπό Κυπρια­κή σημαία Μ/S “Γκλό­ρια” στον Ισθμό της Κορίν­θου. Η υπό­θε­ση θα γίνει λαϊ­κό τρα­γού­δι από το Βασί­λη Τσι­τσά­νη, με τίτλο “Το βαπό­ρι απ’ την Περσία”.

1989 Ο Ακι­χί­το δια­δέ­χε­ται τον πατέ­ρα του Χιρο­χί­το και γίνε­ται 125ος Αυτο­κρά­το­ρας της Ιαπωνίας.

1990 Ο κεκλι­μέ­νος Πύρ­γος της Πίζας στην Ιτα­λία κλεί­νει για πρώ­τη φορά μετά από 800 χρό­νια τις πύλες του στους του­ρί­στες, λόγω έργων απο­τρο­πής κατάρρευσης.

1998 Το δια­στη­μό­πλοιο Lunar Prospector εκτο­ξεύ­ε­ται και μπαί­νει σε τρο­χιά γύρω από το φεγ­γά­ρι. Αργό­τε­ρα θα ανα­κα­λύ­ψει παγω­μέ­νο νερό στη επι­φά­νεια του φεγγαριού.

1999 Στην Γερου­σία των ΗΠΑ αρχί­ζει η δια­δι­κα­σία με το ερώ­τη­μα της καθαί­ρε­σης του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Μπίλ Κλί­ντον λόγω της υπό­θε­σης «Μόνι­κα Λεβίν­σκι». Η δια­δι­κα­σία γίνε­ται για πρώ­τη φορά έπει­τα από 130 χρόνια.Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος θα αθω­ω­θεί αργότερα.

2004 Ο Κώστας Σημί­της ανα­κοι­νώ­νει την πρό­ω­ρη προ­σφυ­γή στις κάλ­πες στις 7 Μαρ­τί­ου. Το κόμ­μα θα κατέ­βει στις εκλο­γές με αρχη­γό το Γιώρ­γο Παπαν­δρέ­ου, ενώ μέχρι τότε ο Κ.Σημίτης παρα­μέ­νει στην πρω­θυ­πουρ­γία της χώρας.

2009 Ανα­σχη­μα­τι­σμό της κυβέρ­νη­σης του Κώστα Καρα­μαν­λή ανα­κοι­νώ­νει ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος. Εκτός κυβέρ­νη­σης μένει ο “τσά­ρος της οικο­νο­μί­ας” Γιώρ­γος Αλο­γο­σκού­φης, ενώ σαρω­τι­κές είναι οι αλλα­γές στο οικο­νο­μι­κό επιτελείο.

2009 Πέθα­νε η τρα­γου­δί­στρια, Μαρία Δημη­τριά­δη

maria dimitriadi

2015 Του­λά­χι­στον δώδε­κα άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων και δύο αστυ­νο­μι­κοί, σκο­τώ­νο­νται σε επί­θε­ση που εξα­πο­λύ­ουν ένο­πλοι κου­κου­λο­φό­ροι στα γρα­φεία της σατι­ρι­κής εφη­με­ρί­δας Charlie Hebdo, μία ενέρ­γεια χωρίς προη­γού­με­νο στην ιστο­ρία του γαλ­λι­κού Τύπου. Σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κή πηγή που επι­κα­λεί­ται τις μαρ­τυ­ρί­ες των αυτο­πτών, οι δρά­στες φώνα­ξαν «πήρα­με εκδί­κη­ση για τον προφήτη».

Η μαζώ­χτρα, του Αργύ­ρη Εφταλιώτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο