Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 7 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 7 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

558 Ο θόλος της Αγί­ας Σοφί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη καταρ­ρέ­ει από σει­σμό. Ο Ιου­στι­νια­νός δια­τάσ­σει την άμε­ση ανα­κα­τα­σκευή του.

1774 Γεν­νή­θη­κε ο Φράν­σις Μπό­φορτ, ναύ­αρ­χος βρε­τα­νι­κού ναυ­τι­κού, γαλ­λι­κής κατα­γω­γής. Δημιούρ­γη­σε την κλί­μα­κα Μπο­φόρ για τη μέτρη­ση της έντα­σης του ανέ­μου. (Θαν. 17/12/1857)

1825 Πέθα­νε ο Αντό­νιο Σαλιέ­ρι, Ιτα­λός συν­θέ­της, αντί­ζη­λος του Μότσαρτ.

1832 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη του Λον­δί­νου από τις τρεις Μεγά­λες Δυνά­μεις (Αγγλία, Γαλ­λία, Ρωσία) και τη Βαυα­ρία, σύμ­φω­να με την οποία η Ελλά­δα ορί­ζε­ται ως ανε­ξάρ­τη­τη κλη­ρο­νο­μι­κή μοναρ­χία με πρώ­το μονάρ­χη τον Όθω­να, γιο του Λου­δο­βί­κου Α’ της Βαυαρίας.

1833 Γεν­νή­θη­κε ο Γιο­χά­νες Μπραμς, Γερ­μα­νός μου­σουρ­γός, από τους κυριό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους του ρομαντισμού

brams

1840 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος μου­σι­κο­συν­θέ­της, Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

tsaikofski

1892 Γεν­νή­θη­κε ο ηγέ­της της μετα­πο­λε­μι­κής Γιου­γκο­σλα­βί­ας, Γιό­ζιπ Μπροζ Τίτο

1895 Ο ρώσος φυσι­κός, Αλέ­ξαν­δρος Ποπόφ, παρου­σιά­ζει στην Αγία Πετρού­πο­λη τον πρώ­το ραδιο­φω­νι­κό δέκτη.

1913 Η Βου­λή των Κοι­νο­τή­των της Βρε­τα­νί­ας απορ­ρί­πτει το αίτη­μα για τη χορή­γη­ση δικαιώ­μα­τος ψήφου στις γυναί­κες (ψήφοι: 266 κατά — 219 υπέρ).

1915 1.198 Βρε­τα­νοί χάνουν τη ζωή τους, όταν γερ­μα­νι­κό υπο­βρύ­χιο τορ­πι­λί­ζει το βρε­τα­νι­κό πλοίο “Lusitania”, στις ακτές της Ιρλανδίας.

1919 Γεν­νή­θη­κε  η Εβί­τα Περόν, σύζυ­γος του προ­έ­δρου της Αργε­ντι­νής Χουάν Περόν.

1934 Δρα­πε­τεύ­ουν από τις φυλα­κές της Αίγι­νας 8 στε­λέ­χη του ΚΚΕ οι Σακα­ρέ­λος, Θωμά­ζος, Φλα­ρά­κος, Σαρί­κας, Δαρ­βί­σο­γλου, Δουλ­γέ­ρης, Κλει­δω­νά­ρης και Βαβού­δης. Όλοι οι δρα­πέ­τες ήταν κατα­δι­κα­σμέ­νοι από 5 — 20 χρόνια.Χάρρυ Κλυνν, χαρι­σμα­τι­κός λαϊ­κός καλλιτέχνης

1940 Χάρ­ρυ Κλυνν, χαρι­σμα­τι­κός λαϊ­κός καλλιτέχνης

Χάρ­ρυ Κλυνν, χαρι­σμα­τι­κός λαϊ­κός καλλιτέχνης

1941 Πέθα­νε ο Τζέιμς Φρέι­ζερ, σκο­τσέ­ζος ανθρω­πο­λό­γος, συγ­γρα­φέ­ας του μνη­μειώ­δους δωδε­κά­το­μου έργου «Ο Χρυ­σός Κλώ­νος», που διε­ρευ­νά τη σχέ­ση των μύθων όλου του κόσμου, μετα­ξύ τους και την προ­έ­λευ­ση των θρη­σκειών. (Γεν. 1/1/1854)

1945 Οι Γερ­μα­νοί υπο­γρά­φουν την παρά­δο­σή τους στο στρα­τη­γείο του Ντουάιτ Αϊζεν­χά­ου­ερ, στην πόλη Ρεμς στη Γαλ­λία. Ο στρα­τη­γός Αϊζεν­χά­ου­ερ και το συμ­μα­χι­κό επι­τε­λείο δέχο­νται την παρά­δο­ση άνευ όρων της Βέρ­μαχτ, και ουσια­στι­κά της Γερ­μα­νί­ας, που υπέ­γρα­ψε ο στρα­τη­γός Άλφρεντ Γιόντλ.

1946 Ιδρύ­ε­ται στο Τόκιο η εται­ρεία τηλε­πι­κοι­νω­νιών Sony.

1953 Στην Ελλά­δα, ιδρύ­ε­ται η Κεντρι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών (ΚΥΠ), η οποία τη δεκα­ε­τία του 1980 θα μετο­νο­μα­στεί σε Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών (ΕΥΠ).

kup

1954 Τελειώ­νει η μάχη του Ντιέν Μπιέν Φου στο Βιετ­νάμ, που κρά­τη­σε συνο­λι­κά 1 μήνα, 3 βδο­μά­δες και 3 μέρες και ολο­κλη­ρώ­θη­κε με απο­φα­σι­στι­κή νίκη των κομ­μου­νι­στών ανταρ­τών Βιετ — Μινχ κατά των στρα­τευ­μά­των του Γαλ­λι­κού ιμπεριαλισμού.Οι απώ­λειες του Γαλ­λι­κού στρα­τού έφτα­σαν συνο­λι­κά τους 75.867 αξιω­μα­τι­κούς και οπλί­τες. Η νίκη αυτή επέ­δρα­σε κατα­λυ­τι­κά στην υπο­γρα­φή το ίδιο έτος των πρω­το­κόλ­λων της Γενεύ­ης που όρι­ζαν την απο­χώ­ρη­ση όλων των Γαλ­λι­κών στρα­τευ­μά­των από την Ινδο­κί­να, αλλά και το δια­χω­ρι­σμό του Βιετ­νάμ σε Βόρειο (με κυβέρ­νη­ση των Βιετ-Μινχ) και Νότιο (με κυβέρ­νη­ση του αυτο­κρά­το­ρα Μπάο Ντάι). Οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις στην Ινδο­κί­να θα συνε­χί­ζο­νταν για σχε­δόν δύο δεκα­ε­τί­ες ακό­μα, με τους Αμε­ρι­κά­νους να δια­δέ­χο­νται τους Γάλ­λους από τις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1960.

dien bien fu

1961 Σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα της απο­γρα­φής, ο πλη­θυ­σμός της Ελλά­δας ανέρ­χε­ται σε 10.357.526 άτο­μα. Η αύξη­ση σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη απο­γρα­φή ήταν 724.725 άτομα.

1963 Θεμε­λιώ­νε­ται στην Παρα­λία Διστό­μου το εργο­στά­σιο αλου­μι­νί­ου του Γαλ­λι­κού μονο­πω­λια­κού ομί­λου «ΠΕΣΙΝΕ». Το κόστος κατα­σκευ­ής του υπο­λο­γι­ζό­ταν σε 3 δις δραχ­μές και ήταν η μεγα­λύ­τε­ρη επέν­δυ­ση που είχε γίνει έως τότε στην Ελλά­δα. Ήταν ταυ­το­χρό­νως και μια από τις πιο ληστρι­κές συμ­φω­νί­ες που υπο­γρά­φη­καν στη νεό­τε­ρη ελλη­νι­κή ιστορία.

pesine

1975 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζέ­ραλντ Φορντ, ανα­κοι­νώ­νει και επι­σή­μως το τέλος του πολέ­μου στο Βιετνάμ.

1986 Η Ελλά­δα παρα­λύ­ει, όταν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι του ιδιω­τι­κού και του δημό­σιου τομέα κατέρ­χο­νται σε απερ­γία. Οι απερ­γοί δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για την εισο­δη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης (Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου που απα­γό­ρευε τις αυξή­σεις) και για τις κυβερ­νη­τι­κές παρεμ­βά­σεις στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα («εκπα­ρα­θύ­ρω­ση» της νόμι­μης διοί­κη­σης της ΓΣΕΕ).

1987 Διορ­γα­νώ­νε­ται σε ένα κατά­με­στο ΣΕΦ το 1ο Πανευ­ρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα Ρυθ­μι­κής Αγω­νι­στι­κής Γυμνα­στι­κής Νεα­νί­δων, το οποίο ολο­κλη­ρώ­νε­ται στις 10/5. Είναι η πρώ­τη τέτοιου επι­πέ­δου διορ­γά­νω­ση που ανα­λαμ­βά­νει η Ελλά­δα στην ρυθμική.

1995 Στη Γαλ­λία, ο  δήμαρ­χος του Παρι­σιού, Ζακ Σιράκ, με ποσο­στό 52,7%, εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος, στην τρί­τη προ­σπά­θειά του σε προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, θέτο­ντας τέλος στην 14ετή παρου­σία των Σοσια­λι­στών στο Μέγα­ρο των Ηλυσίων.

1996 Στο Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο της Χάγης ξεκι­νά η δίκη του Σερ­βο­βόσ­νιου, Ντού­σαν Τάντιτς, για εγκλή­μα­τα πολέ­μου στη Βοσ­νία, το 1992. Πρό­κει­ται για την πρώ­τη δίκη διε­θνούς δικα­στη­ρί­ου για εγκλή­μα­τα πολέ­μου μετά τη Δίκη της Νυρεμβέργης.

1999 Αερο­σκά­φος του ΝΑΤΟ στο­χεύ­ει κατά λάθος την πρε­σβεία της Κίνας στο Βελι­γρά­δι, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 3 υπάλ­λη­λοι και να τραυ­μα­τι­στούν 20.

2006 Πεθαί­νει ο αθλη­τής της ελλη­νο­ρω­μαϊ­κής πάλης Δημή­τρης Καρυστινός.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο