Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

  Σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου || 📌

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου
📍 Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 🗓️  και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

680 Έναρ­ξη της 6ης Οικου­με­νι­κής Συνό­δου στην Κωνσταντινούπολη.

921 Οι Φρά­γκοι βασι­λείς Κάρο­λος Γ΄ της Γαλ­λί­ας και Ερρί­κος Α΄ ο “Ορνι­θο­θή­ρας” υπο­γρά­φουν συν­θή­κη ειρή­νης ή συμ­φω­νία φιλί­ας, για να ανα­γνω­ρί­σουν τα σύνο­ρά τους κατά μήκος του Ρήνου ( Συν­θή­κη της Βόννης).

1492 Πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη πτώ­ση μετε­ω­ρί­τη στην Ευρώ­πη. Πρό­κει­ται για την «Πέτρα των Κεραυ­νών», όπως απο­κα­λεί­ται σε μεσαιω­νι­κό χει­ρό­γρα­φο, στην πόλη Ενε­σχάιμ της Αλσατίας.

1665 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της αγγλι­κής εφη­με­ρί­δας “London Gazette”. Είναι το αρχαιό­τε­ρο σωζό­με­νο δημο­σιο­γρα­φι­κό έντυπο.

1677 Ο Χάλεϊ παρα­τη­ρεί από το νησί της Αγί­ας Ελέ­νης τη διά­βα­ση του πλα­νή­τη Ερμή.

1848 Στις πρώ­τες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές στις ΗΠΑ που διε­ξά­γο­νται την ίδια ημέ­ρα σε όλες τις πολι­τεί­ες, νική­της ανα­δει­κνύ­ε­ται ο Τζά­κα­ρι Τέιλορ.
1867 Γεν­νή­θη­κε η Μαρί Σκλο­ντόφ­σκα Κιου­ρί, γνω­στό­τε­ρη ως Μαντάμ Κιου­ρί. Η Γαλ­λο­πο­λω­νέ­ζα φυσι­κός ανα­κά­λυ­ψε το στοι­χείο «ράδιο» και βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ Φυσικής.

1867 Γεν­νή­θη­κε η Μαρία Κιου­ρί, φυσι­κός και χημι­κός, με θεμε­λιώ­δεις εργα­σί­ες στον τομέα της ραδιενέργειας

kiouri

1879 Γεν­νή­θη­κε ο Λέων Τρό­τσκι, μπολ­σε­βί­κος επα­να­στά­της και ηγέ­της της Οκτω­βρια­νής Επανάστασης.

trotski

1897 Γεν­νή­θη­κε ο Χέρ­μαν Μάν­κιε­βιτς, Aμε­ρι­κα­νός σενα­ριο­γρά­φος και παρα­γω­γός (Πολί­της Κέιν).

1910 Πέθα­νε  ( 20 Νοεμ­βρί­ου με το νέο ημε­ρο­λό­γιο) ο Λέων Τολ­στόι, Ρώσος συγ­γρα­φέ­ας. («Πόλε­μος και Ειρή­νη», «Άννα Καρέ­νι­να») (Γεν. 28/8/1828)

tolstoi

1910  Οι αδελ­φοί Ράιτ πραγ­μα­το­ποιούν την πρώ­τη αερο­πο­ρι­κή απο­στο­λή φορ­τί­ου (από το Ντέι­τον του Οχάιο στο Κολό­μπους του Οχάιο).

1913 Γεν­νή­θη­κε ο Αλέ­κος Σακελ­λά­ριος, θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, στι­χουρ­γός, δημο­σιο­γρά­φος και σκηνοθέτης.

1913 Γεν­νή­θη­κε ο Αλμπέρ Καμί, Γαλ­λο­αλ­γε­ρι­νός συγ­γρα­φέ­ας, βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Λογοτεχνίας

kami

1917 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Tίτος Βανδής

vandis

1917 Οκτωβριανή Επανάσταση.

τις 7 Νοέμ­βρη (25 Οκτώ­βρη με το παλιό ημε­ρο­λό­γιο) η εξέ­γερ­ση, που είχε ξεσπά­σει στην Πετρού­πο­λη την προη­γού­με­νη μέρα, ανα­πτύσ­σε­ται γορ­γά. Μόνο τα Χει­με­ρι­νά Ανά­κτο­ρα (όπου βρί­σκο­νταν τα μέλη της Προ­σω­ρι­νής Κυβέρ­νη­σης), το Γενι­κό Επι­τε­λείο, το ανά­κτο­ρο Μαρί­ιν­σκι και ελά­χι­στα άλλα σημεία στο κέντρο της πόλης έμε­ναν ακό­μη στα χέρια των αστι­κών δυνά­με­ων. Επα­να­στα­τι­κές εκδη­λώ­σεις είχαν ξεσπά­σει επί­σης ταυ­τό­χρο­να στη Μόσχα, το Μινσκ, τη Κρο­στάν­δη, κ.α.
Στις 10 το πρωί η Στρα­τιω­τι­κή Επα­να­στα­τι­κή Επι­τρο­πή δημο­σιεύ­ει διάγ­γελ­μα του Β. Ι. Λένιν με τίτλο «Προς τους πολί­τες της Ρωσί­ας!», με το οποίο αναγ­γέλ­λει τη νικη­φό­ρα πορεία της Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης. Το ίδιο πρωί ο Λένιν μιλά­ει στην Ολο­μέ­λεια του Σοβιέτ της Πετρού­πο­λης και δηλώ­νει πως η Επα­νά­στα­ση πραγματοποιήθηκε.
Το βρά­δυ στις 11 παρά είκο­σι, άρχι­σε στο Σμόλ­νι τις εργα­σί­ες του το 2ο Παν­ρω­σι­κό Συνέ­δριο των Σοβιέτ των εργα­τών και στρα­τιω­τών βου­λευ­τών. Κατά την έναρ­ξη των εργα­σιών του Συνε­δρί­ου ήταν παρό­ντες 649 αντι­πρό­σω­ποι, από τους οποί­ους 390 μπολ­σε­βί­κοι, 160 εσέ­ροι, 72 μεν­σε­βί­κοι, κ.λπ. Οι μεν­σε­βί­κοι, οι δεξιοί εσέ­ροι και οι υπό­λοι­πες δυνά­μεις του συμ­βι­βα­σμού, όταν πεί­στη­καν ότι η πλειο­ψη­φία των συνέ­δρων ήταν με το μέρος των μπολ­σε­βί­κων, εγκα­τέ­λει­ψαν επι­δει­κτι­κά τη συνεδρίαση.
Οι δυνά­μεις της επα­νά­στα­σης ωστό­σο προ­ή­λαυ­ναν ακά­θε­κτες. Ήδη στη διάρ­κεια των εργα­σιών του Συνε­δρί­ου οι επα­να­στα­τη­μέ­νοι εργά­τες εφορ­μού­σαν στα Χει­με­ρι­νά Ανά­κτο­ρα τα οποία και κατέ­λα­βαν, κατα­λύ­ο­ντας έτσι τη Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση. Η Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση άρχι­ζε τη νικη­φό­ρα πορεία της.
Η Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση υπήρ­ξε το μεγα­λύ­τε­ρο κοσμοϊ­στο­ρι­κό γεγο­νός στον 20ό αιώ­να, που άνοι­ξε το δρό­μο για το πέρα­σμα της κοι­νω­νι­κής εξέ­λι­ξης στην ανώ­τε­ρη βαθ­μί­δα της, το σοσια­λι­σμό, με προ­ο­πτι­κή την ατα­ξι­κή κομ­μου­νι­στι­κή κοι­νω­νία. Που ενσάρ­κω­σε τα όνει­ρα και τους πόθους «των κολα­σμέ­νων της Γης» για την έφο­δο στο δικό τους ουρα­νό. Ο Κόκ­κι­νος Οκτώ­βρης έγι­νε σταθ­μός και εφαλ­τή­ριο της δρά­σης και της τερά­στιας προ­σπά­θειας εκα­τομ­μυ­ρί­ων απλών ανθρώ­πων του μόχθου, για την κατάρ­γη­ση της ταξι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης. Ηταν το δημιούρ­γη­μα της οργα­νω­μέ­νης πολι­τι­κής πάλης των λαϊ­κών μαζών, με ηγε­τι­κή δύνα­μη την εργα­τι­κή τάξη, που, με επι­κε­φα­λής το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα, επι­βε­βαί­ω­νε ότι η ανθρω­πό­τη­τα μπή­κε σε νέα ιστο­ρι­κή επο­χή. Αυτήν, που, από τις αρχές του 20ού αιώ­να, φανέ­ρω­σε πως ο καπι­τα­λι­σμός είναι ιστο­ρι­κά ξεπε­ρα­σμέ­νος ως κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κό σύστη­μα που μπο­ρεί να κινεί τις κοι­νω­νι­κές εξε­λί­ξεις προς την πρό­ο­δο, γι’ αυτό και χρειά­ζε­ται αντι­κα­τά­στα­ση περι­μέ­νο­ντας το νεκρο­θά­φτη του (902.gr)
Δεί­τε και 104 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ — Οι λενι­νι­στι­κές επε­ξερ­γα­σί­ες που άνοι­ξαν το δρό­μο για τη νίκη

octovriani epanastasi

1921 Στην Ιτα­λία, ο Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι ιδρύ­ει το Εθνι­κι­στι­κό Φασι­στι­κό Κόμ­μα (PNF) και κηρύσ­σει τον εαυ­τό του “Δού­κα” ή ηγέ­τη του.

1926 Διε­ξά­γο­νται εκλο­γές στην Ελλά­δα, οι πρώ­τες με απλή ανα­λο­γι­κή και με ψηφο­δέλ­τιο μετά την κατάρ­γη­ση του σφαι­ρι­δί­ου. Κανέ­να από τα δύο μεγά­λα κόμ­μα­τα (Φιλε­λεύ­θε­ρο και Λαϊ­κό) δε σχη­μα­τί­ζει αυτο­δύ­να­μη κυβέρνηση.

1929 Κλί­μα τρο­μο­κρα­τί­ας επι­κρα­τεί στα κύρια εργα­τι­κά κέντρα της Ελλά­δας με την κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου να προ­σπα­θεί να κατα­πνί­ξει κάθε εορ­τα­σμό της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επανάστασης.
Έχουν προη­γη­θεί δεκά­δες «προ­λη­πτι­κές» συλ­λή­ψεις, ενώ ένο­πλοι αστυ­νο­μι­κοί και δυνά­μεις του στρα­τού περι­πο­λούν τους δρό­μους. Παρά τις απα­γο­ρεύ­σεις και την τρο­μο­κρα­τία, ωστό­σο, στην Αθή­να γίνο­νται 2 συγκε­ντρώ­σεις, στο εργο­στά­σιο φωτα­ε­ρί­ου και τη λαχα­να­γο­ρά. Η αστυ­νο­μία επι­τί­θε­ται κατά των συγκε­ντρω­μέ­νων και συλ­λαμ­βά­νει τον ομι­λη­τή, τον οποίο όμως απε­λευ­θε­ρώ­νουν οι εργάτες.
Ανά­λο­γες συγκε­ντρώ­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν επί­σης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, την Καβά­λα, κ.α. εργα­του­πό­λεις της Ελλά­δας. Δεκά­δες εργά­τες σέρ­νο­νται τις επό­με­νες μέρες στα δικα­στή­ρια στην Αθή­να, τον Πει­ραιά, την Ελασ­σό­να, το Αγρί­νιο, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, την Πάτρα, τον Βόλο και αλλού για παρά­βα­ση του Ιδιω­νύ­μου (902.gr).

1929 Ανοί­γει τις πύλες του το Μου­σείο Μοντέρ­νας Τέχνης της Νέας Υόρκης.

1940 Καταρ­ρέ­ει λόγω του φαι­νό­με­νου συντο­νι­σμού (ταλά­ντω­ση) η γέφυ­ρα Τακό­μα, τέσ­σε­ρις μόλις μήνες μετά την ολο­κλή­ρω­σή της.

1941 Στά­λιν: «Σύντρο­φοι, σας ατε­νί­ζουν οι υπο­δου­λω­μέ­νοι λαοί της Ευρώ­πης» — Η ιστο­ρι­κή παρέ­λα­ση στην Κόκ­κι­νη Πλατεία

Στά­λιν: «Σύντρο­φοι, σας ατε­νί­ζουν οι υπο­δου­λω­μέ­νοι λαοί της Ευρώ­πης» – Η ιστο­ρι­κή παρέ­λα­ση στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία 7/11/1941

1943 Οι Ναζί κατα­στρέ­φουν με φωτιά το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του Καρπενησίου.

1943 Γεν­νή­θη­κε η Κανα­δή τρα­γου­δο­ποιός Τζό­νι Μίτσελ (Roberta Joan “Joni” Mitchell πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Τζό­αν Άντερσον).

1944 Ο Φρα­γκλί­νος Ρού­σβελτ εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος των ΗΠΑ για τέταρ­τη φορά.

1949 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο Παρί­σι η πρώ­τη συνε­δρί­α­ση του Ευρω­παϊ­κού Συμβουλίου.

1951 Ο Φρανκ Σινά­τρα παντρεύ­ε­ται την Άβα Γκάρντνερ.

1956 Κρί­ση του Σου­έζ: Η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ, με 65 ψήφους ένα­ντι 1, ζητεί να εγκα­τα­λεί­ψουν την Αίγυ­πτο οι δυνά­μεις των εισβο­λέ­ων (της Βρε­τα­νί­ας, της Γαλ­λί­ας και του Ισραήλ).

1960 Γεν­νιέ­ται η Όλγα Μαλέα, Ελλη­νί­δα σκηνοθέτρια

1967 Απέ­να­ντι από το Δημαρ­χείο της Αθή­νας αναρ­τά­ται μεγά­λο κόκ­κι­νο πανό με το σύν­θη­μα «Ζήτω τα 50 χρό­νια τη Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης». Τα όργα­να της Χού­ντας προ­χω­ρούν σε 30 συλ­λή­ψεις, κυρί­ως νεολαίων.

1972 Ο Ρίτσαρντ Νίξον επα­νε­κλέ­γε­ται πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, νικώ­ντας τον αντί­πα­λό του, Τζορτζ ΜακΓκόβερν.

1978 Πρω­το­φα­νής για τα ελλη­νι­κά χρο­νι­κά υπό­θε­ση απο­μό­νω­σης απο­κα­λύ­πτε­ται στην Ελλά­δα, στο χωριό Κωστα­λέ­ξι Φθιώ­τι­δας, με θύμα μια 47χρονη, η οποία επί 29 ολό­κλη­ρα χρό­νια κρα­τού­νταν κλει­σμέ­νη από τους γονείς της στο υπό­γειο του σπι­τιού της.

 

1980 Πέθα­νε ο Aμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός [Terence] Steven McQueen (Στιβ Μακ­Κουίν επο­νο­μα­ζό­με­νος «The King of Cool»-γεννήθηκε 24 Μαρ­τί­ου 1930)

1983 Στην Τουρ­κία, σύμ­φω­να με τα τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των εκλο­γών, πρώ­το ανα­δει­κνύ­ε­ται το κόμ­μα της ”Μητέ­ρας Πατρί­δας” του Τουρ­γκούτ Οζάλ, λαμ­βά­νο­ντας το 45,1% των ψήφων και 212 έδρες.

1985 Απο­φυ­λα­κί­ζε­ται, έπει­τα από 19 χρό­νια, ο Ρού­μπιν «Χάρι­κεϊν» Κάρ­τερ. Ο 48χρονος πυγ­μά­χος είχε κατα­δι­κα­στεί για τρι­πλό φόνο το 1966. Ο Μπομπ Ντί­λαν έγρα­ψε τρα­γού­δι γι’ αυτόν και ο σκη­νο­θέ­της Νόρ­μαν Τζού­ι­σον γύρι­σε ται­νία για τη ζωή του, με τίτλο «The Hurricane» και τον Ντέν­ζελ Ουά­σινγ­κτον στον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο.

1990 Πέθα­νε ο Λόρενς Ντά­ρελ, Άγγλος συγ­γρα­φέ­ας, («Αλε­ξαν­δρι­νό Κουαρτέτο»).

1992 Πεθαί­νει ο Αλε­ξά­ντερ Ντούμ­π­τσεκ, ΓΓ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας, την περί­ο­δο της αντε­πα­νά­στα­σης του 1968.

1990 Η Μέρι Ρόμπιν­σον γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα πρό­ε­δρος της Ιρλανδίας.

2000: Διε­ξά­γο­νται οι πλέ­ον αμφι­λε­γό­με­νες εκλο­γές για πρό­ε­δρο στην ιστο­ρία των ΗΠΑ. Μονο­μα­χούν ο Τζορτζ Γ. Μπους (47,9% και 30 πολι­τεί­ες) και ο Αλ Γκορ (48,4% και 20 πολι­τεί­ες) για λίγες ψήφους. Οι Aμε­ρι­κα­νοί, όμως, πρέ­πει να περι­μέ­νουν μέχρι τις 14 Δεκεμ­βρί­ου για να μάθουν το όνο­μα του νέου προ­έ­δρου τους. Νικη­τής ο ρεπου­μπλι­κα­νός Τζορτζ Μπους, ο νεώτερος.

2010 Πέθα­νε η Σμά­ρω Στε­φα­νί­δου, ηθοποιός.

Σμά­ρω Στε­φα­νί­δου, μια από τις πιο σημα­ντι­κές καρα­τε­ρί­στες του ελλη­νι­κού θεά­τρου και κινηματογράφου

2012 Ο Μπα­ράκ Ομπά­μα επα­νε­κλέ­γε­ται για δεύ­τε­ρη φορά πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, κατα­φέρ­νο­ντας να επι­κρα­τή­σει του μεγά­λου αντι­πά­λου του Μιτ Ρόμνεϊ.

2016 -Πέθα­νε στο Λος Άντζε­λες ο ταλα­ντού­χος Κανα­δός λογο­τέ­χνης, συν­θέ­της και τρα­γου­δο­ποιός Leonard [Norman] Cohen Λέο­ναρντ Κόεν (γεν­νή­θη­κε 21 Σεπτεμ­βρί­ου 1934)

Λέο­ναρντ Κοέν, ο θρυ­λι­κός λογο­τέ­χνης της ροκ μουσικής

 

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο