Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου -

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

70 Ο ρωμαϊ­κός στρα­τός υπό τον Τίτο κατα­λαμ­βά­νει και λεη­λα­τεί την Ιερουσαλήμ.

1191  Ο Ριχάρ­δος ο Λεο­ντό­καρ­δος νικά τον Σαλα­ντίν στη μάχη του Αρσούφ (Γ΄ Σταυροφορία)

1559 Πέθα­νε ο Γάλ­λος Ρόμπερτ Εστιέν, ο πρώ­τος που τύπω­σε τη Βίβλο σε αριθ­μη­μέ­νες εκδόσεις

1553 Γεν­νή­θη­κε η Ελι­σά­βετ Α’, η οποία παρέ­μει­νε στo βρε­τα­νι­κό θρό­νο από το 1558 και για 45 χρό­νια, μέχρι το θάνα­τό της, αφού προη­γου­μέ­νως δημιούρ­γη­σε την ελι­σα­βε­τια­νή επο­χή στην ευρω­παϊ­κή πολι­τι­κή και τις τέχνες

1652 15.000 Κινέ­ζοι Χαν επα­να­στα­τούν κατά της ολλαν­δι­κής κυριαρ­χί­ας στην Ταϊβάν.

1812 Στη μάχη του Μπο­ρο­ντί­νο, ο ρωσι­κός στρα­τός υπό την ηγε­σία του στρα­τη­γού Κου­τού­ζοφ ηττά­ται από τον Ναπολέοντα.

1813 Ο Τόμας Έντι­σον ηλε­κτρο­φω­τί­ζει μία ολό­κλη­ρη συνοι­κία της Νέας Υόρκης.

1821 Δημιουρ­γεί­ται η Μεγά­λη Κολομ­βία (που απαρ­τι­ζό­ταν από τη σημε­ρι­νή Κολομ­βία, τον Πανα­μά, τη Βενε­ζου­έ­λα, το Εκουα­δόρ, τμή­μα του Περού και της Βρα­ζι­λί­ας), με Πρό­ε­δρο τον ηγέ­τη του αγώ­να της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής για ανε­ξαρ­τη­σία από τους Ισπα­νούς Σιμόν Μπολιβάρ.

1822 H Βρα­ζι­λία ανα­κη­ρύσ­σε­ται ανε­ξάρ­τη­τη από την Πορτογαλία.

1833 Οι επα­να­στά­τες οπλαρ­χη­γοί του 1821 Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης και Δημή­τρης Πλα­πού­τας συλ­λαμ­βά­νο­νται και φυλα­κί­ζο­νται από τις Οθω­νι­κές αρχές με την κατη­γο­ρία της εσχά­της προδοσίας.

1860 Ο Τζου­ζέ­πε Γκα­ρι­μπάλ­ντι μπαί­νει στη Νάπολη.

1882 Γεν­νιέ­ται ο μου­σουρ­γός και αρχι­μου­σι­κός Θεό­φρα­στος Σακελ­λα­ρί­δης, από τους πρω­τερ­γά­τες της Ελλη­νι­κής Οπερέτας.

1885 Γεν­νή­θη­κε η ποι­ή­τρια Έλι­νορ Γουί­λι, μια από τις κορυ­φαί­ες Αμε­ρι­κα­νί­δες συγ­γρα­φείς κατά τον Α΄ Παγκό­σμιο Πόλεμο

1909 Γεν­νή­θη­κε ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής σκη­νο­θέ­της του θεά­τρου και του κινη­μα­το­γρά­φου Ηλί­ας Καζάν (Elia Kazan –πέθα­νε το 2003) , δημιουρ­γός μετα­ξύ άλλων και των ται­νιών “America America”, “Λεω­φο­ρεί­ον ο Πόθος”, “Το λιμά­νι της αγω­νί­ας”, “Ανα­το­λι­κά της Εδέμ”, “Ο συμ­βι­βα­σμός”, “Πυρε­τός στο αίμα”, “Βίβα Ζαπά­τα”, “Ένα δέντρο μεγα­λώ­νει στο Μπρού­κλιν”. Τιμή­θη­κε με 2 Oscar 35 δια­κρί­σεις & 29 υποψηφιότητες.
Αμαύ­ρω­σε το έργο, τη φήμη και την υστε­ρο­φη­μία του, όταν, στις αρχές της 10ετίας του 1950, κατέ­θε­σε ενώ­πιον της Επι­τρο­πής Αντια­με­ρι­κα­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων του δια­βό­η­του κομ­μου­νι­στο­φά­γου γερου­σια­στή Μακάρ­θι, κατα­δί­δο­ντας ονό­μα­τα ομο­τέ­χνων του – συνερ­γα­τών, φίλων, πρώ­ην συντρό­φων του – με την κατη­γο­ρία ότι υπήρ­ξαν μέλη ή οπα­δοί του ΚΚ ΗΠΑ.
Ο Καζάν όχι μόνον δε μετά­νιω­σε γι’ αυτή την απο­τρό­παια πρά­ξη του, αλλά και την υπε­ρα­σπί­στη­κε ως «τη μόνη ορθή» και «ανα­γκαία ενά­ντια στον κομ­μου­νι­στι­κό κίν­δυ­νο» (!), το 1999.

kazan

1907 Το αγγλι­κό υπε­ρω­κε­ά­νιο, RMS Lusitania σαλ­πά­ρει για το παρ­θε­νι­κό του ταξί­δι από το Λίβερ­πουλ της Αγγλί­ας στη Νέα Υόρκη.
Βυθί­στη­κε 8 χρό­νια αργό­τε­ρα (7 Μαΐ­ου 1915 ‑μετέ­φε­ρε στα αμπά­ρια του πολε­μο­φό­δια) από το γερ­μα­νι­κό υπο­βρύ­χιο U20.
Πνί­γη­καν 1.201 ‑συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και Αμε­ρι­κα­νών, γεγο­νός υπήρ­ξε αφορ­μή για τη συμ­με­το­χή των ΗΠΑ στον Α Παγκόσμιο.

1911 Ο Γάλ­λος ποι­η­τής, Γκι­γιόμ Απο­λι­ναίρ, συλ­λαμ­βά­νε­ται και φυλα­κί­ζε­ται με την κατη­γο­ρία της κλο­πής της Μόνα Λίζα από το Μου­σείο του Λούβρου.

1930 Πάνω από 4.000 φτω­χοί αγρό­τες της περιο­χής Θεσ­σα­λο­νί­κης συγκρο­τούν συλ­λα­λη­τή­ρια στην πόλη με συν­θή­μα­τα «Θέλου­με ψωμί», «Πει­νά­με», «Κάτω η κυβέρνηση».

1936 Με τον Ανα­γκα­στι­κό Νόμο 95 της δικτα­το­ρί­ας Μετα­ξά ιδρύ­ε­ται η ΥΡΕ (Υπη­ρε­σία Ραδιο­φω­νι­κών Εκπο­μπών) «δια την δια­παι­δα­γώ­γη­σιν, μόρ­φω­σιν και ψυχα­γω­γί­αν του κοι­νού». Υπήρ­ξε ο πρό­δρο­μος της ΕΡΤ.

1940 Στο πλαί­σιο του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, οι Ναζί ξεκι­νούν το βομ­βαρ­δι­σμό του Λον­δί­νου, που θα κρα­τή­σει 57 νύχτες.

1941 Στις 7–9 Σεπτεμ­βρί­ου οι αντάρ­τες της ομά­δας «Οδυσ­σέ­ας Ανδρού­τσος» αφο­πλί­ζουν τους σταθ­μούς της Χωρο­φυ­λα­κής Μαυ­ρο­θά­λασ­σας, Νέας Ευκαρ­πί­ας και Δάφ­νης της επαρ­χί­ας Νιγρίτας.

1942 Στην ΕΣΣΔ, ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός εξα­να­γκά­ζει τους Γερ­μα­νούς σε οπι­σθο­χώ­ρη­ση βορειο­δυ­τι­κά του Στά­λιν­γκραντ.

1942 Αρχί­ζουν μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις και δια­δη­λώ­σεις του λαού της Αθή­νας για την επι­βί­ω­ση, οι οποί­ες διήρ­κε­σαν έως τις 14 του Σεπτέμ­βρη. Τα θύμα­τα της πεί­νας το χει­μώ­να του 1941–1942 έφτα­σαν τις 260 χιλιά­δες νεκρούς. Μα θα ήταν ασφα­λώς πολύ περισ­σό­τε­ρα, αν ο ελλη­νι­κός λαός δεν ξεση­κω­νό­ταν, με την καθο­δή­γη­ση του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, σε σκλη­ρούς αλλά μαχη­τι­κούς και απο­φα­σι­στι­κούς αγώ­νες για την επιβίωση.

1943 Ο Γερ­μα­νός στρα­τιω­τι­κός διοι­κη­τής Στρό­οπ, κηρύσ­σει με δια­τα­γή του –και επί­ση­μα πια- το διωγ­μό των Εβραί­ων στην Ελλά­δα. Το ΕΑΜ κινη­το­ποιεί τις οργα­νώ­σεις του και φυγα­δεύ­ει πολ­λούς Εβραί­ους στις ελεύ­θε­ρες περιοχές.

evraioi

1944 Η έδρα της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης του Καΐ­ρου μετα­φέ­ρε­ται στην Καζέρ­τα της Ιταλίας.

1944 Ο απε­λευ­θε­ρω­τής Κόκ­κι­νος Στρα­τός περ­νά τα σύνο­ρα της Βουλγαρίας.

1947 Σχη­μα­τί­ζε­ται κυβέρ­νη­ση Φιλε­λευ­θέ­ρων και Λαϊ­κών με πρω­θυ­πουρ­γό τον Θ. Σοφού­λη και αντι­πρό­ε­δρο τον Κ. Τσαλδάρη.

1949 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια Γκλό­ρια Γκέι­νορ (Gloria Gaynor),

1952 Η Ενιαία Δημο­κρα­τι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας (ΕΔΝΕ — νεο­λαία της ΕΔΑ) δια­λύ­ε­ται με από­φα­ση της Επι­τρο­πής Ασφα­λεί­ας και ύστε­ρα από Εισαγ­γε­λι­κή εισήγηση.

1953 Ο Νικί­τα Χρου­στσόφ τίθε­ται επι­κε­φα­λής της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της ΕΣΣΔ.

1956 Ο 16χρονος Πελέ σκο­ρά­ρει το πρώ­το του γκολ με τη Σάντος, την ομά­δα στην οποία πέρα­σε το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της καριέ­ρας του (τελευ­ταί­ος αγώ­νας στις 3/10/1974).

Σαν σήμε­ρα «γεν­νή­θη­κε» ένας μύθος… (BINTEO)

1960 Πεθαί­νει ο παλαί­μα­χος Γερ­μα­νός κομ­μου­νι­στής Βίλ­χελμ Πικ, πρώ­ην μέλος του Προ­ε­δρεί­ου της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς και πρώ­τος Πρό­ε­δρος της Γερ­μα­νι­κής Λαο­κρα­τι­κής Δημοκρατίας.

Βίλ­χελμ Πικ, εξέ­χου­σα φυσιο­γνω­μία του γερ­μα­νι­κού και του διε­θνούς εργα­τι­κού κινήματος

 

1960 Η Βίλ­μα Ρού­ντολφ, η επο­νο­μα­ζό­με­νη “Μαύ­ρη Γαζέ­λα”, η οποία πάσχει από πολιο­μυ­ε­λί­τι­δα, κερ­δί­ζει 3 χρυ­σά στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Ρώμης με παγκό­σμιο ρεκόρ 44.4 στα 4x100, με ισο­φά­ρι­ση 11.3 στα 100μ. Στα 200μ απλώς δεν κατα­φέρ­νει να βελ­τιώ­σει το δικό της παγκό­σμιο ρεκόρ, το οποίο ήδη κατέ­χει από τις 9/7 στο Κόρ­πους Κρί­στι με 22.9. Στους Ολυ­μπια­κούς του 1956, σε ηλι­κία 16 ετών, είχε κερ­δί­σει χάλ­κι­νο μετάλ­λιο στα 4x100. Θα πεθά­νει το 1994 σε ηλι­κία 54 ετών από καρ­κί­νο του εγκεφάλου.

1965 «Άγνω­στοι» ανα­τι­νά­ζουν τη λέσχη των Λαμπρά­κη­δων στο Μυλο­χώ­ρι. Μία εβδο­μά­δα πριν, στο Συμ­βού­λιο του Στέμ­μα­τος, συζη­τή­θη­κε η διά­λυ­ση της Δημο­κρα­τι­κής Νεο­λαί­ας Λαμπράκη.

1977 Υπο­γρά­φε­ται συμ­φω­νία για τη δια­χεί­ρι­ση της Διώ­ρυ­γας του Πανα­μά, μετα­ξύ των ΗΠΑ και του Πανα­μά. Οι ΗΠΑ συμ­φω­νούν να παρα­δώ­σουν τον έλεγ­χο της διώ­ρυ­γας στις αρχές του 20ου αιώνα.

1979 Μετα­φέ­ρε­ται στην Ελλά­δα από τη Βου­δα­πέ­στη, με σκο­πό να ταφεί, η σορός του πρώ­ην γραμ­μα­τέα του ΚΚΕ Κώστα Κολιγιάννη.

1981 Ρεκόρ προ­σέ­λευ­σης σημειώ­νε­ται στο γήπε­δο της Πάτρας, όταν 22.000 φίλα­θλοι παρα­κο­λου­θούν τον τιμω­ρη­μέ­νο Ολυ­μπια­κό να υπο­δέ­χε­ται τον Πανα­θη­ναϊ­κό στο 1–1 (Μητρό­που­λος-Ρότσα) για την πρε­μιέ­ρα του 3ου επαγ­γελ­μα­τι­κού πρω­τα­θλή­μα­τος της Α’ Εθνικής.

1985 Ο Κωστής Στε­φα­νό­που­λος απο­χω­ρεί από τη Νέα Δημο­κρα­τία με 10 βου­λευ­τές και ιδρύ­ει τη Δημο­κρα­τι­κή Ανα­νέ­ω­ση (ΔΗΑΝΑ).

1990 Διε­ξά­γε­ται μπρο­στά σε 35.000 θεα­τές στο ΟΑΚΑ ο τελι­κός του Grand Prix της IAAF με χαμη­λές επι­δό­σεις αλλά σπου­δαία ονό­μα­τα (Μπου­ρέλ, Λιού­ις, Τζόν­σον, Σμιθ, Χάρις, Μορ­τσέ­λι, Σοτο­μα­γιόρ, Τιμερ­μαν, Κιρο, Ντρέ­σλερ, Φέλ­κε και Οττι).

1993 Έξι Δημο­κρα­τί­ες της πρώ­ην ΕΣΣΔ (η Ρωσία, η Λευ­κο­ρω­σία, το Καζακ­στάν, το Ουζ­μπε­κι­στάν, η Αρμε­νία και το Τατζι­κι­στάν) υπο­γρά­φουν καταρ­χήν συμ­φω­νία για το ενιαίο νομι­σμα­τι­κό σύστη­μα και τη δια­τή­ρη­ση του ρωσι­κού ρουβλίου.

1995 Στις ΗΠΑ, εκτο­ξεύ­ε­ται από το ακρω­τή­ριο Κανά­βε­ραλ το δια­στη­μό­πλοιο Εντέ­βουρ, για 11ήμερη επι­στη­μο­νι­κή αποστολή.

1996 Στη Μόστρα της Βενε­τί­ας, το χρυ­σό Λέο­ντα του κινη­μα­το­γρα­φι­κού φεστι­βάλ παίρ­νει ο Ιρλαν­δός σκη­νο­θέ­της Νιλ Τζόρ­νταν για την ται­νία του “Μάικλ Κόλινς”.

1999 Ισχυ­ρός σει­σμός μεγέ­θους 5,9 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ πλήτ­τει την Αθή­να, αφή­νο­ντας πίσω του 143 νεκρούς, περισ­σό­τε­ρους από 700 τραυ­μα­τί­ες και ζημιές σε 70.000 κτίρια.

7 Σεπτεμ­βρί­ου 1999: Φονι­κός σει­σμός χτυ­πά­ει το Λεκανοπέδιο

 

2002 Πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια της σόουλ, Έρμα Φρά­κλιν (Erma Vernice Franklin μεγα­λύ­τε­ρη αδερ­φή της τρα­γου­δί­στριας | μου­σι­κού Aretha Franklin).

2003 Πέθα­νε ο Αρτέ­μης Μάτσας, έλλη­νας ηθο­ποιός, γνω­στός για τους ρόλους του κακού που ενσάρ­κω­σε στον κινη­μα­το­γρά­φο. (Γεν. 1930)

matsas

2005 Πέθα­νε ο Ιτα­λός τρα­γου­δι­στής και τρα­γου­δο­ποιός Σέρ­τζο Εντρί­γκο (Sergio Endrigo).
Κυκλο­φό­ρη­σε 10άδες άλμπουμ και 100άδες 45άρια και συνερ­γά­στη­κε με μεγά­λους καλ­λι­τέ­χνες στο εξωτερικό.
Τρα­γού­δη­σε το 1967 στην Κού­βα στο Festival Internacional de la Canción Popular (Varadero) με απί­στευ­τη επι­τυ­χία το “La Rosa Blanca” του José Martí –

2015 Πέθα­νε η ηθο­ποιός Βού­λα Ζουμπουλάκη

Βού­λα Ζου­μπου­λά­κη: Σημα­ντι­κή ελλη­νί­δα ηθο­ποιός, που δια­κρί­θη­κε κυρί­ως για τις θεα­τρι­κές ερμη­νεί­ες της

2017 Πέθα­νε η Ελλη­νί­δα τρα­γου­δί­στρια με το εκρη­κτι­κό ταμπε­ρα­μέ­ντο Μπέ­μπα Μπλανς (καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο της Αγγε­λι­κής Κων­στα­ντο­πού­λου) γνω­στή για τη συνερ­γα­σία της με το Γιώρ­γο Ζαμπέ­τα αλλά και με άλλους καλ­λι­τέ­χνες (Μαρι­νέλ­λα, Στρά­το Διο­νυ­σί­ου, Γιάν­νη Που­λό­που­λο) καθώς και με αρκε­τούς συν­θέ­τες (Γιώρ­γο Μητσά­κη, Γιάν­νη Καρα­μπε­σί­νη Γιάν­νη Σπα­νό κά).

2019 Φόβοι για πολ­λές εκα­το­ντά­δες ή χιλιά­δες νεκρούς στις Μπα­χά­μες, καθώς συνε­χί­ζει να ανε­βαί­νει ο αριθ­μός των θυμά­των από το κατα­στρο­φι­κό πέρα­σμα του κυκλώ­να «Ντό­ριαν»
Πόλεις ολό­κλη­ρες έχουν «ισο­πε­δω­θεί», ενώ οι προ­σπά­θειες να παρα­σχε­θεί βοή­θεια στις πλη­γεί­σες περιο­χές συνα­ντά μεγά­λες δυσκο­λί­ες και έλλει­ψη πόρων και το μονα­δι­κό διε­θνές αερο­δρό­μιο της χώρας, που βρί­σκε­ται στη νήσο Grand Bahama, κυριο­λε­κτι­κά δια­λύ­θη­κε και δεν μπο­ρεί πλέ­ον να λει­τουρ­γή­σει ως κέντρο υπο­δο­χής για μετα­φο­ρά ιατρι­κού υλι­κού και έκτα­κτη αερο­δια­κο­μι­δή τραυ­μα­τιών και ασθενών.

Περί­που 70.000 άνθρω­ποι έχουν «άμε­ση ανά­γκη ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας» στις πλη­γεί­σες περιο­χές του αρχι­πε­λά­γους, τόνι­σε ο ΟΗΕ, ενώ η κυβέρ­νη­ση της χώρας εκτι­μά τις ζημιές στα 7 δισ. $.

2020 Την ενί­σχυ­ση των αντι­δρα­στι­κών δια­τά­ξε­ων του κατά­πτυ­στου νόμου για τον περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων, της ΝΔ, προ­βλέ­πει το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα σχε­τι­κά με τη «Ρύθ­μι­ση δημο­σί­ων υπαι­θρί­ων συναθροίσεων».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο