Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 8 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 8 Αυγού­στου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

Στις 8 Αυγού­στου 1938 τίθε­ται σε λει­τουρ­γία το στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Μαουτχάουζεν

1786 ο Μάικλ Γκά­μπριελ Πακάρντ και ο Τζακ Μπαλ­μάτ κατα­κτούν για πρώ­τη φορά την υψη­λό­τε­ρη κορυ­φή των Άλπε­ων, το Mont Blanc.

1815 μετά την ήττα του στο Βατερ­λό, ο Ναπο­λέ­ον φεύ­γει εξό­ρι­στος στο νησί της Αγί­ας Ελέ­νης, όπου θα πεθά­νει έξι χρό­νια αργότερα

1827 πέθα­νε ο Τζορτζ Κάνινγκ, πρω­θυ­πουρ­γός της Αγγλί­ας, υπέρ­μα­χος της ανε­ξαρ­τη­σί­ας των Ελλή­νων. Προς τιμήν του, η Πλα­τεία Κάνιγ­γος φέρει το όνο­μά του.(Γεν. 11/4/1770)

1832 Στο Ναύ­πλιο η Εθνο­συ­νέ­λευ­ση επι­κυ­ρώ­νει την τοπο­θέ­τη­ση του Βαυα­ρού πρί­γκι­πα Όθω­να στο βασι­λι­κό θρό­νο της Ελλάδας.

1844 δημιουρ­γεί­ται η “Απαρ­τία των Δώδε­κα”, το ηγε­τι­κό μέρος της εκκλη­σί­ας των Μορμόνων.

1866 γεν­νή­θη­κε ο Μάθιου Χένσον,εξερευνητής που ανα­κά­λυ­ψε τον Βόρειο Πόλο

1866 πέθα­νε η Ευαν­θία Καΐ­ρη, αδελ­φή του Θεό­φι­λου Καΐ­ρη, λόγια των επα­να­στα­τι­κών χρό­νων και πρό­δρο­μος του φεμι­νι­στι­κού κινή­μα­τος στη χώρα μας (Γεν. 2/8/1799)

Ευαν­θία Καΐ­ρη, συν­δύ­α­ζε τα θέλ­γη­τρα της ωραιό­τη­τας και της παιδείας

1876 ο Τόμας Έντι­σον παίρ­νει το δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για τον πολύγραφο.

1879 γεν­νή­θη­κε ο Μεξι­κα­νός επα­να­στά­της Εμι­λιά­νο Ζαπά­τα, ηγέ­της της ένο­πλης εξέ­γερ­σης των αγρο­τών που ξέσπα­σε το 1910

Εμι­λιά­νο Ζαπά­τα, ηγέ­της της Μεξι­κα­νι­κής Επανάστασης

1900 Πέθα­νε ο Εμίλ Ρίτερ Φον Σκό­ντα, τσέ­χος μηχα­νι­κός και βιο­μή­χα­νος, ιδρυ­τής της Skoda. (Γεν. 19/11/1839)

1906 γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Αλέ­ξης Μινωτής

Αλέ­ξης Μινωτής

1909 ο Νικό­λα­ος Ζορ­μπάς εκλέ­γε­ται αρχη­γός του “Στρα­τιω­τι­κού Συν­δέ­σμου”, τα μέλη του οποί­ου οργά­νω­σαν την εξέ­γερ­ση στο Γουδί.

1921 γεν­νή­θη­κε ο Κανα­δός φυσι­κός Τζον Χέρ­μπερτ Τσάπ­μαν, που ασχο­λή­θη­κε κυρί­ως με τη μελέ­τη του διαστήματος

1929 το γερ­μα­νι­κό αερό­πλοιο Ζέπε­λιν ξεκι­νά ένα ταξί­δι σε όλο τον κόσμο, που θα τερ­μα­τι­σθεί στις 29 του μήνα.

1930 Γεν­νή­θη­κε ο Γιάν­νης Νεγρε­πό­ντης (λογο­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του ποι­η­τή, πεζο­γρά­φου και στι­χουρ­γού Γιάν­νη Ξυνοτρούλια)

Γιάν­νης Νεγρε­πό­ντης, ο δημιουρ­γός του εμβλη­μα­τι­κού αντι­φα­σι­στι­κού τραγουδιού

1937 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Ντά­στιν Χόφμαν

1838 Τίθε­ται σε λει­τουρ­γία το στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Μαουτ­χά­ου­ζεν στην Αυστρία. Στα χρό­νια του χιτλε­ρι­κού φασι­σμού το Μαουτ­χά­ου­ζεν υπήρ­ξε συνώ­νυ­μο του θανά­του και τόπος μαρ­τυ­ρί­ου για περισ­σό­τε­ρους από 200.000 κρα­τού­με­νους από σχε­δόν όλες τις χώρες της Ευρώ­πης. Για τους 122.797 από αυτούς, ανά­με­σά τους και 3.700 Ελλη­νες, η απε­λευ­θέ­ρω­ση του στρα­το­πέ­δου στις 5 Μάη 1945 από τα συμ­μα­χι­κά στρα­τεύ­μα­τα, ήρθε πολύ αργά, αφού είχαν ήδη αφή­σει την τελευ­ταία τους πνοή στα κρε­μα­τό­ρια του Μαουτχάουζεν.

«Είμαι ένας από τους επι­ζή­σα­ντες κρα­τού­με­νους στο SS στρα­τό­πε­δο συγκε­ντρώ­σε­ως και εξο­ντώ­σε­ως του Μαουτ­χά­ου­ζεν (…) Ο ναζι­σμός όμως επέζησε»

1939 στο Βερο­λί­νο, το Γ’ Ράιχ αρχί­ζει να στρα­το­λο­γεί τους πάντες, από 5 έως 70 ετών, για πολε­μι­κή εργασία.

1940 αρχί­ζει η Μάχη της Αγγλί­ας με βομ­βαρ­δι­σμούς αγγλι­κών πόλε­ων από τη γερ­μα­νι­κή Λου­φτ­βά­φε. Τριά­ντα ένα γερ­μα­νι­κά αερο­σκά­φη καταρ­ρί­πτο­νται από τους Βρετανούς.

1940 η Βρε­τα­νία και η ελεύ­θε­ρη Γαλ­λία υπο­γρά­φουν συν­θή­κη συμμαχίας.

1942 Το Ινδι­κό Εθνι­κό Κογκρέ­σο απο­φα­σί­ζει την έναρ­ξη εκστρα­τεί­ας πολι­τι­κής ανυ­πα­κο­ής σε περί­πτω­ση άρνη­σης των βρε­τα­νι­κών αποι­κιο­κρα­τι­κών Αρχών να επι­τρέ­ψουν τη συγκρό­τη­ση εθνι­κής κυβέρ­νη­σης της Ινδί­ας. Την αμέ­σως επό­με­νη μέρα οι Βρε­τα­νοί συλ­λαμ­βά­νουν τον Γκά­ντι, το Νεχρού κ.α. ηγε­τι­κά στε­λέ­χη του Κογκρέσου.

1945 οι ΗΠΑ επι­κυ­ρώ­νουν τον Κατα­στα­τι­κό Χάρ­τη των Ηνω­μέ­νων Εθνών και γίνο­νται το πρώ­το κρά­τος- μέλος του Οργανισμού.

1949 το Συμ­βού­λιο της Ευρώ­πης συνε­δριά­ζει για πρώ­τη φορά στο Στρασβούργο.

1953 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο, με τη συμ­με­το­χή και της Ελλά­δας, η συμ­φω­νία για τη δια­γρα­φή του γερ­μα­νι­κού χρέ­ους, που έθε­σε τα θεμέ­λια για το μετέ­πει­τα «οικο­νο­μι­κό θαύ­μα» της Γερμανίας.

1961 γεν­νή­θη­κε ο κιθα­ρί­στας των U2, Ντέι­βιντ Έβανς γνω­στός με το ψευ­δώ­νυ­μο The Edge.

1961 Ο Τσε Γκε­βά­ρα, καταγ­γέλ­λει τις ΗΠΑ ότι οργά­νω­σαν από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας κατά του Ραούλ Κάστρο, αδελ­φού του Φιντέλ, στην Ανα­το­λι­κή Κού­βα, παγι­δεύ­ο­ντας με βόμ­βα εξέ­δρα πάνω στην οποία θα εκφω­νού­σε λόγο και ότι στη συνέ­χεια σχε­δί­α­ζαν ένο­πλη επί­θε­ση από τη βάση Γκουαντανάμο.

1963 στη Βρε­τα­νία, πρω­το­φα­νής ληστεία πραγ­μα­το­ποιεί­ται από 15μελή σπεί­ρα στο ταχυ­δρο­μι­κό τρέ­νο Γλα­σκό­βης- Λον­δί­νου, με λεία 2.600 λίρες σε τρα­πε­ζο­γραμ­μά­τια. Έμει­νε στην ιστο­ρία ως η “Ληστεία του Αιώνα”.

1964 Στις 8–10 Αυγού­στου η τουρ­κι­κή αερο­πο­ρία βομ­βαρ­δί­ζει κωμο­πό­λεις και χωριά στην Τυλ­λη­ρί­α­της Κύπρου. Μόνο από τους βομ­βαρ­δι­σμούς στις 9 Αυγού­στου κοντά στην Παχύ­α­μο οι νεκροί ξεπέ­ρα­σαν τους 100.

1967 ιδρύ­ε­ται η ASEAN, οργα­νι­σμός για την οικο­νο­μι­κή, πολι­τι­κή και πολι­τι­στι­κή συνερ­γα­σία των χωρών της νοτιο­α­να­το­λι­κής Ασίας.

1967 Ο υπουρ­γός Δημό­σιας Τάξης της χού­ντας Π. Τοτό­μης ανα­κοι­νώ­νει ότι στη Γυά­ρο κρα­τού­νται 2.300 κομ­μου­νι­στές, οι οποί­οι θα απε­λευ­θε­ρώ­νο­νταν μόνον εφό­σον υπέ­γρα­φαν δήλω­ση νομιμοφροσύνης.

1972 η Ελλά­δα κατα­λαμ­βά­νει την πρώ­τη θέση στους 31ους Βαλ­κα­νι­κούς Αγώ­νες Στί­βου της Σμύρνης.

1974 ενώ το σκάν­δα­λο Γουο­τερ­γκέιτ συγκλο­νί­ζει τις ΗΠΑ, ο Πρό­ε­δρος Ρίτσαρτν Νίξον υπο­βάλ­λει την παραί­τη­σή του.

1976 Άγνω­στα έργα του Μιχα­ήλ Αγγέ­λου ανα­κα­λύ­πτο­νται κατά τη διάρ­κεια εργα­σιών ανα­πα­λαί­ω­σης της Βασι­λι­κής του Σαν Λορέν­τσο στη Φλω­ρε­ντία. Τα έργα χρο­νο­λο­γού­νταν από το 1531.

1981 πέθα­νε ο σκη­νο­θέ­της Τάκης Μουζενίδης

1984 ο Γκρεγκ Λου­γκά­νις κερ­δί­ζει το πρώ­το του χρυ­σό μετάλ­λιο στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Λος Άντζε­λες στις κατα­δύ­σεις από βατήρα.

1984 ο Καρλ Λιού­ις κερ­δί­ζει το τρί­το από τα τέσ­σε­ρα χρυ­σά μετάλ­λια στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Λος Άντζε­λες με το 19.80 στα 200μ.

1985 πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα Λουίζ Μπρουκς πρω­τα­γω­νί­στρια του βωβού κινηματογράφου

1989 το δια­στη­μι­κό λεω­φο­ρείο Κολού­μπια ξεκι­νά πεν­θή­με­ρη μυστι­κή στρα­τιω­τι­κή αποστολή.

1990 ελεύ­θε­ρος χωρίς περιο­ρι­στι­κούς όρους αφή­νε­ται με ομό­φω­νη γνώ­μη κατη­γό­ρων και ανα­κρι­τή ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών επί κυβερ­νή­σε­ων ΠΑΣΟΚ, Δημή­τρης Τσο­βό­λας, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται για απι­στία και παρά­βα­ση του νόμου περί ευθύ­νης υπουργών.

1990 το Ιράκ προ­σαρ­τά το Κου­βέιτ και ο Πρό­ε­δρος Μπους στέλ­νει στρα­τεύ­μα­τα στη Σαου­δι­κή Αρα­βία για να ανα­κα­τα­λά­βουν το Εμιράτο.

1991 ο Βρε­τα­νός Τζον Μακάρ­θι, όμη­ρος επί πέντε χρό­νια της ισλα­μι­κής οργά­νω­σης “Τζι­χάντ” στο Λίβα­νο, απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται και παρα­δί­νε­ται στον Βρε­τα­νό πρε­σβευ­τή στη Δαμασκό.

1991 πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός αστρο­ναύ­της Τζέιμς Ίργουιν.

1992 η εθνι­κή ομά­δα μπά­σκετ των ΗΠΑ που για πρώ­τη φορά εμφα­νί­ζε­ται με την ονο­μα­σία “Dream Team” και με επαγ­γελ­μα­τί­ες παί­κτες κερ­δί­ζει το χρυ­σό μετάλ­λιο όταν στον τελι­κό νικά την Κρο­α­τία με 117–85 στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Βαρκελώνης.

1992 στην Τουρ­κία, 32 εργά­τες χάνουν τη ζωή τους από έκρη­ξη που σημειώ­νε­ται σε υφαντουργείο.

1993 ο μεγέ­θους σει­σμός 8,1 Ρίχτερ, συγκλο­νί­ζει το νησί Γκουάμ του Ειρη­νι­κού Ωκεανού.

1995 στη Νέα Ζηλαν­δία, ο πρω­θυ­πουρ­γός Μπόλ­γκερ δηλώ­νει ότι θα προ­σφύ­γει στο δικα­στή­ριο της Χάγης, στην προ­σπά­θεια να απο­τρα­πούν οι γαλ­λι­κές πυρη­νι­κές δοκι­μές στο νότιο Ειρηνικό.

1997 στην Ιτα­λία, η αστυ­νο­μία κατά­σχει ιδιο­κτη­σία της Μαφί­ας συνο­λι­κής αξί­ας περί­που 280 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολαρίων.

2000 το υπο­βρύ­χιο CSS H.L. Hunley ανα­σύ­ρε­ται στην επι­φά­νεια, ύστε­ρα από 136 χρό­νια παρα­μο­νής στο βυθό.

2002 η Μιρέ­λα Μανιά­νι κατα­κτά το χρυ­σό μετάλ­λιο στον ακο­ντι­σμό με 67.47μ (ρεκόρ αγώ­νων) στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα στί­βου στο Μόναχο

2003 Πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας Αντώ­νης Σαμαράκης

Αντώ­νης Σαμα­ρά­κης, ο συγ­γρα­φέ­ας της πίστης και της ελπίδας

2004 σε ηλι­κία 70 ετών έφυ­γε από τη ζωή ο σπου­δαί­ος ηθο­ποιός Δημή­τρης Παπαμιχαήλ

Δημή­τρης Παπα­μι­χα­ήλ, κέρ­δι­σε την αγά­πη του κόσμου

 

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο