Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 8 Ιουνίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 8 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε 

68 μ.Χ. πέθα­νε ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας, Τιβέ­ριος Κλαύ­διος Νέρων Δομι­τια­νός Καί­σαρ, γνω­στό­τε­ρος ως Νέρων

Νέρω­νας: Ποιος ήταν; Έκα­ψε τη Ρώμη; (Σαν σήμε­ρα 8 Ιου­νί­ου πέθανε)

 452 Οι Ούν­νοι, με επι­κε­φα­λής των Αττί­λα, εισβάλ­λουν στην Ιταλία

632 Πέθα­νε ο Μωά­μεθ, προ­φή­της και ιδρυ­τής της μου­σουλ­μα­νι­κής θρησκείας

1671 Γεν­νή­θη­κε ο Τομά­σο (Τζιο­βά­νι) Αλμπι­νό­νι, Ιτα­λός συν­θέ­της του μπαρόκ

1783 Στην Ισλαν­δία, «ξυπνά» το ηφαί­στειο Λάκι. Η λάβα που βγαί­νει από το ηφαί­στειο επί 8 μήνες, θα έχει ως απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το περί­που 9.000 ανθρώ­πων και θα οδη­γή­σει σε επτά χρό­νια λιμού

1809 Πεθαί­νει ο δια­πρε­πής Αμε­ρι­κα­νός πολι­τι­κός Τόμας Πέιν, «πατέ­ρας της Αμε­ρι­κα­νι­κής Ανε­ξαρ­τη­σί­ας» (απ’ τους βασι­κούς συντά­κτες της Δια­κή­ρυ­ξης της Ανε­ξαρ­τη­σί­ας το 1776).

Τόμας Πέιν, «πατέ­ρας της Αμε­ρι­κα­νι­κής Ανεξαρτησίας»

1810 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της, Ρόμπερτ Σούμαν

1815 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται το Συνέ­δριο της Βιέν­νης, που είχε ως κύριο αντι­κεί­με­νο το μέλ­λον της Ευρώ­πης μετά την ήττα του Ναπο­λέ­ο­ντα και της Γαλ­λι­κής Επανάστασης.

1867 Γεν­νιέ­ται ο Φρανκ Λόιντ Ράιτ, που θεω­ρεί­ται ο «μεγα­λύ­τε­ρος Αμε­ρι­κα­νός αρχι­τέ­κτο­νας όλων των επο­χών» (Αμε­ρι­κα­νι­κό Ινστι­τού­το Αρχιτεκτόνων).

1876 Πέθα­νε η Γαλ­λί­δα συγ­γρα­φέ­ας, Γεωρ­γία Σάνδη

«Είμαι κομ­μου­νί­στρια και ονο­μά­ζο­μαι ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΝΔΗ»

1896 Η πρώ­τη κλο­πή αυτο­κι­νή­του δηλώ­νε­ται στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα του Μπρονξ στη Νέα Υόρκη.

1909 Βρε­τα­νοί εκδό­τες κατη­γο­ρούν τον Μαρκ Του­έιν για λογο­κλο­πή από τον Σαίξπηρ.

1912 Iδρύ­ε­ται στο Λος Άντζε­λες από τον Καρλ Λάεμ­λε η κινη­μα­το­γρα­φι­κή εται­ρία Universal Studios.

1916 Γεν­νιέ­ται ο Βρε­τα­νός βιο­λό­γος Φράν­σις Κρικ, που μαζί με τον Αμε­ρι­κα­νό Τζέιμς Γουά­τσον, ανα­κά­λυ­ψαν το DNA (1953). Βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ το 1962.

1921 Μεγά­λη εκστρα­τεία ενα­ντί­ον του στρα­τού του Μου­στα­φά Κεμάλ απο­φα­σί­ζε­ται στο Κορ­δε­λιό, κατά το πολε­μι­κό συμ­βού­λιο, που συγκρο­τεί­ται υπό την προ­ε­δρία του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου και τη συμ­με­το­χή όλης της στρα­τιω­τι­κής ηγεσίας.

1929 Ο Λέων Τρό­τσκι ζητά από τον πρω­θυ­πουρ­γό ΜακΝτό­ναλντ να γίνει δεκτός στην Αγγλία, τόσο για ιατρι­κή περί­θαλ­ψη όσο και για φιλο­λο­γι­κή εργασία

1929 Στο Στρα­το­δι­κείο των Ιωαν­νί­νων ολο­κλη­ρώ­νε­ται η δίκη 12 φαντά­ρων που κρα­τού­νταν στον Πει­θαρ­χι­κό Ουλα­μό Καλ­πα­κί­ου για πάνω από ένα χρό­νο. Οι φαντά­ροι κατη­γο­ρού­νταν πως προ­έ­βη­σαν σε ανα­τρε­πτι­κές ενέρ­γειες στο στρα­τό επει­δή κατά τον εορ­τα­σμό της επε­τεί­ου της απε­λευ­θέ­ρω­σης των Ιωαν­νί­νων διέ­νει­μαν προ­κη­ρύ­ξεις με περιε­χό­με­νο κατά του πολέ­μου και της στρα­το­κρα­τί­ας. Στη διάρ­κεια της δίκης καταγ­γέλ­θη­καν για μια ακό­μη φορά οι απάν­θρω­πες συν­θή­κες που επι­κρα­τού­σαν στο Καλ­πά­κι, εκεί όπου στέλ­νο­νταν οι κομ­μου­νι­στές φαντά­ροι προ­κει­μέ­νου να εξο­ντω­θούν ψυχι­κά και σωμα­τι­κά. Από τους κατη­γο­ρού­με­νους, οι 8 κατα­δι­κά­στη­καν συνο­λι­κά σε 8,5 χρό­νια φυλα­κή (902.gr)

1930 Ο Έλλη­νας πρω­το­πα­λαι­στής, Τζιμ Λόντος, ανα­κη­ρύσ­σε­ται από την Ομο­σπον­δία Πάλης της Πολι­τεί­ας της Νέας Υόρ­κης παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής στην πάλη.

1932 Κατα­τί­θε­ται και ψηφί­ζε­ται στην ελλη­νι­κή Βου­λή το νομο­σχέ­διο περί κοι­νω­νι­κών ασφα­λί­σε­ων, βάζο­ντας τις βάσεις για την ίδρυ­ση του ΙΚΑ.

1939 Στην Ελλά­δα, απο­φα­σί­ζε­ται η κατάρ­γη­ση των οκτα­τά­ξιων σχο­λεί­ων και η ίδρυ­ση εξα­τά­ξιων γυμνασίων.

1944 Στην κατε­χό­με­νη ακό­μα Αθή­να πραγ­μα­το­ποιού­νται πολυά­ριθ­μες εκδη­λώ­σεις (δια­δη­λώ­σεις, συγκε­ντρώ­σεις, κλπ.) υπέρ της ΠΕΕΑ και του ΕΑΜ, στις οποί­ες παίρ­νουν μέρος συνο­λι­κά 50.000 Αθηναίοι.

1947 Δημο­σιεύ­ε­ται από­φα­ση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ σχε­τι­κά με την επέμ­βα­ση των ΗΠΑ στην Ελλά­δα. Στην από­φα­ση τονί­ζε­ται, μετα­ξύ άλλων, πως η λεγό­με­νη «αμε­ρι­κα­νι­κή “βοή­θεια” δεν απο­τε­λεί καμιά συμ­βο­λή στην οικο­νο­μι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση του τόπου, αλλά σημαί­νει τρο­φο­δό­τη­ση του εμφυ­λί­ου πολέ­μου, που μόνο ερεί­πια στοι­βά­ζει πάνω στα παλιά ερείπια».

1949 Ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τζορτζ Όργου­ελ εκδί­δει το εμβλη­μα­τι­κό μυθι­στό­ρη­μά του «1984».

1952 Πόλε­μος της Κορέ­ας: 400 Έλλη­νες στρα­τιώ­τες ανα­χω­ρούν για την Κορέα.

1954 Γεν­νή­θη­κε ο Κύπριος μου­σι­κο­συν­θέ­της, Μάριος Τόκας

Μάριος Τόκας, συνέ­δε­σε τη μου­σι­κή με την κοι­νω­νι­κή ευαισθησία

1962 ο Στέ­λιος Σπε­ράν­τζας, καθη­γη­τής της Οδο­ντια­τρι­κής Σχο­λής και λογοτέχνης.

1963 Συγκρο­τεί­ται από νέους καλ­λι­τέ­χνες η Δημο­κρα­τι­κή Κίνη­ση Νέων — Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης. Ανά­με­σά τους, οι Μίκης Θεο­δω­ρά­κης, Αργύ­ρης Κου­νά­δης, Μίνως Αργυ­ρά­κης, Βάσω Κατρά­κη, Μέντης Μπο­σταν­τζό­γλου (Μποστ), Ασπα­σία Παπα­θα­να­σί­ου, Δάφ­νη Σκού­ρα, Αλέ­κος Αλε­ξαν­δρά­κης, Γεωρ­γία Χαρα­λα­μπί­δου, κ.α. Λίγο αργό­τε­ρα, στις 8/9/1964, η Κίνη­ση θα συγ­χω­νευ­τεί με τη Νεο­λαία της ΕΔΑ συγκρο­τώ­ντας τη Δημο­κρα­τι­κή Νεο­λαία Λαμπρά­κη (ΔΝΛ) (902.gr)

1965 Ξεκι­νά η κλι­μά­κω­ση του «βρώ­μι­κου» πολέ­μου των Αμε­ρι­κα­νών κατά του Βιετ­νάμ. 8 Ιου­νί­ου 1972 ο φωτο­γρα­φι­κός φακός απο­τυ­πώ­νει όλη τη βαρ­βα­ρό­τη­τα αυτού του πολέμου

8 Ιου­νί­ου 1972 – Μια φωτό ντο­κου­μέ­ντο των εγκλη­μά­των του ιμπεριαλισμού

1968 Συλ­λαμ­βά­νε­ται από τη Σκό­τλαντ Γιαρντ στο αερο­δρό­μιο Χίθρο­ου του Λον­δί­νου, ο μικρο­κα­κο­ποιός και δρα­πέ­της των φυλα­κών υψί­στης ασφα­λεί­ας, Τζέιμς Ερλ Ρέι, κατη­γο­ρού­με­νος για τη δολο­φο­νία του Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ.

1969 Ο κιθα­ρί­στας Μπράιαν Τζό­ουνς απο­χω­ρεί από τους Rolling Stones. Τον αντι­κα­θι­στά ο Μικ Τέιλορ.

1970 Μια νέα χού­ντα ανα­τρέ­πει την παλιά στην Αργε­ντι­νή, καθώς οι αρχη­γοί των ενό­πλων δυνά­με­ων απο­φα­σί­ζουν την ανα­τρο­πή του δικτά­το­ρα «Προ­έ­δρου» Χουάν Κάρ­λος Ογκό­νια, που οι ίδιοι είχαν φέρει στην εξου­σία πριν από τέσ­σε­ρα χρόνια.

1973 Πεθαί­νει ο κομ­μου­νι­στής συγ­γρα­φέ­ας, ποι­η­τής και κρι­τι­κός Μάρ­κος Αυγέρης.

Μάρ­κος Αυγέ­ρης: Έτσι συντό­νι­σα το βήμα μου με το βήμα της Ιστορίας

1973 Μετά από 34 χρό­νια δικτα­το­ρί­ας στην Ισπα­νία, ο στρα­τη­γός Φραν­σί­σκο Φράν­κο παρα­δί­δει την «Πρω­θυ­πουρ­γία» στο ναύ­αρ­χο – και έμπι­στό του — Λουίς Μπλάν­κο. Ο Φράν­κο παρα­μέ­νει «αρχη­γός του κράτους».

1986 Ο υπο­ψή­φιος των Συντη­ρη­τι­κών, πρώ­ην Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ, Κουρτ Βαλ­ντ­χάιμ, συγκε­ντρώ­νει το 53,98% των ψήφων και εκλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος της Αυστρί­ας. Κατά τη διάρ­κεια της προ­ε­κλο­γι­κής περιό­δου, απο­κα­λύ­φθη­κε ότι ο Βαλ­ντ­χάιμ ήταν αξιω­μα­τι­κός των ναζί και μάλι­στα πήρε μέρος στο πογκρόμ κατά των Εβραί­ων της Θεσσαλονίκης.

1991 Το πανευ­ρω­παϊ­κό βρα­βείο Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι απο­νέ­με­ται στον Έλλη­να βιο­λι­στή, Λεω­νί­δα Καβάκο.

2000 Η «17 Νοέμ­βρη» δολο­φο­νεί τον στρα­τιω­τι­κό ακό­λου­θο της Μ. Βρε­τα­νί­ας στην Αθή­να, ταξί­αρ­χο Στί­βεν Σόντερς, στη λεω­φό­ρο Κηφισίας

2007 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός φιλό­σο­φος Ρίτσαρντ Μακέι Ρόρτι.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο