Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 8 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 8 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1606 Ο τσά­ρος του Ρωσι­κού Βασι­λεί­ου, Δημή­τριος Β’, παντρεύ­ε­ται την πολω­νή μνη­στή του, Μαρί­να, χωρίς εκεί­νη να βαπτι­σθεί ορθό­δο­ξη, πυρο­δο­τώ­ντας λαϊ­κή εξέ­γερ­ση στη Μόσχα.

1794 εκτε­λέ­στη­κε με απο­κε­φα­λι­σμό ο Γάλ­λος χημι­κός, Αντουάν Λοράν Λαβουα­ζιέ, ο «πατέ­ρας» της μοντέρ­νας χημείας

1821 Η μάχη της Γρα­βιάς. Ομά­δα Ελλή­νων αγω­νι­στών, με επι­κε­φα­λής τον Οδυσ­σέα Ανδρού­τσο, στη Γρα­βιά του Παρ­νασ­σού, ανα­κό­πτει την πορεία 8.000 Τούρ­κων στρα­τιω­τών προς την Άμφισσα.

1828 Γεν­νή­θη­κε ο Ερρί­κος Ντυ­νάν, Ελβε­τός επι­χει­ρη­μα­τί­ας και ανθρω­πι­στής, ιδρυ­τής του Ερυ­θρού Σταυ­ρού, ο οποί­ος βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ Ειρή­νης το 1901

1831 Κατα­στέλ­λε­ται στρα­τιω­τι­κό κίνη­μα δυνά­με­ων που ενα­ντιώ­νο­νταν στον Ιωάν­νη Καπο­δί­στρια και στο οποίο πρω­τα­γω­νί­στη­σαν οι πρό­κρι­τοι-εφο­πλι­στές της Ύδρας, ο Α. Μαυ­ρο­κορ­δά­τος, ο οπλαρ­χη­γός Τσά­μης Καρα­τά­σος, κ.α.

1838 Δημο­σιεύ­ε­ται στην Αγγλία η «Χάρ­τα του Λαού». Το κίνη­μα των «Χαρ­τι­στών», όπως κατα­γρά­φη­κε στην Ιστο­ρία, ήταν ένα μαζι­κό πολι­τι­κό κίνη­μα των εργα­τών και ορι­σμέ­νων μικρο­α­στι­κών στρω­μά­των με βασι­κό πρό­γραμ­μα (τη «Χάρ­τα του λαού»), που ζητού­σε πλή­ρη πολι­τι­κά δικαιώ­μα­τα για την εργα­τι­κή τάξη στα πλαί­σια του καπι­τα­λι­σμού. Με ορι­σμέ­νους από τους αρι­στε­ρούς «Χαρ­τι­στές», όπως ο Χάρ­νεϊ ή τα μέλη της «Ένω­σης των Δικαί­ων» που κατοι­κού­σαν στο Λον­δί­νο, είχαν έρθει σε επα­φή οι Μαρξ και Ένγκελς, το καλο­καί­ρι του 1845, με σκο­πό τη συγκρό­τη­ση μιας Κομ­μου­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Αλλη­λο­γρα­φί­ας για τη στε­νό­τε­ρη προ­σέγ­γι­ση δια­φό­ρων ομά­δων κομ­μου­νι­στών και συμπα­θού­ντων στην Ευρώ­πη και την Αμερική.

Ο Χάρ­νεϊ καθώς και οι ηγέ­τες των «Δικαί­ων» εξέ­φρα­σαν την προ­θυ­μία τους να χρη­σι­μεύ­σουν σαν εκπρό­σω­ποι στο Λον­δί­νο της Επι­τρο­πής Αλλη­λο­γρα­φί­ας, παρά τις δια­φο­ρές που υπήρ­χαν ακό­μη με τις θέσεις και τις ιδέ­ες των Μαρξ και Ενγκελς.

Την ίδια περί­ο­δο οι Μαρξ και Ενγκελς συνε­χί­ζουν με έντα­ση να προ­πα­γαν­δί­ζουν τον επι­στη­μο­νι­κό κομ­μου­νι­σμό, αντι­λαμ­βα­νό­με­νοι ότι χωρίς το ξεκα­θά­ρι­σμα μέσα στο εργα­τι­κό και σοσια­λι­στι­κό κίνη­μα της θεω­ρί­ας, ήταν αδύ­να­το να προ­χω­ρή­σουν στην οργά­νω­ση της δρά­σης του προ­λε­τα­ριά­του για τους δικούς του σκο­πούς, αλλά και στην οργά­νω­ση επα­να­στα­τι­κού κόμ­μα­τος της εργα­τι­κής τάξης, Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμματος.

1876 το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο εκδί­δει από­φα­ση στην οποία ανα­κοι­νώ­νε­ται η καθιέ­ρω­ση στο­λής, με την οποία οφεί­λουν να είναι ενδε­δυ­μέ­νοι οι μαθη­τές των σχολείων

sxoliki podia

1880  Πεθαί­νει ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Γκι­στάβ Φλομπέρ.

200 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του Γκυ­στάβ Φλωμπέρ

1884 Γεν­νή­θη­κε ο Χάρι Τρού­μαν, 33ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ

1897 Λήγει με ταπει­νω­τι­κή ήττα των Ελλή­νων ο πόλε­μος με την Τουρ­κία. Το σχε­τι­κό πρω­τό­κολ­λο κατά­παυ­σης του πυρός υπο­γρά­φε­ται στο χωριό Ταρά­τσα της Λαμί­ας. (Ο Ελλη­νο­τουρ­κι­κός Πόλε­μος του 1897)

1906 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της, Ρομπέρ­το Ροσελίνι

1886 Το φαρ­μα­κείο Τζά­κο­μπς που­λά το πρώ­το μπου­κά­λι Coca Cola ως σιρό­πι για φαρ­μα­κευ­τι­κούς λόγους. Στην πρώ­τη του αυτή εμφά­νι­ση, το μετέ­πει­τα διά­ση­μο ανα­ψυ­κτι­κό περιέ­χει και ποσό­τη­τα κοκαΐνης.

1902 Εκρή­γνυ­ται το ηφαί­στειο Πελέ στη νήσο Μαρ­τι­νί­κα. Η πρω­τεύ­ου­σα, Σεντ Πιέρ, κατα­στρέ­φε­ται ολο­κλη­ρω­τι­κά και 30.000 άνθρω­ποι σκοτώνονται.

1906 Γεν­νή­θη­κε ο ιτα­λός σκη­νο­θέ­της, Ρομπέρ­το Ροσελίν

1903 Πέθα­νε ο Γάλ­λος μετα-ιμπρε­σιο­νι­στής ζωγρά­φος, Πολ Γκογκέν

1914 Ιδρύ­ε­ται η κινη­μα­το­γρα­φι­κή εται­ρία Paramount Pictures.

1919 Συγκρο­τεί­ται στις ΗΠΑ η αντι­δρα­στι­κή οργά­νω­ση «Αμε­ρι­κα­νι­κή Λεγε­ώ­να», απο­τε­λού­με­νη κυρί­ως από βετε­ρά­νους του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου.

Από την πρώ­τη στιγ­μή της ίδρυ­σής της η «Αμε­ρι­κα­νι­κή Λεγε­ώ­να» ξεκί­νη­σε μεγά­λη εκστρα­τεία κατά «της απει­λής του κομ­μου­νι­σμού» κάτω από τις δια­τα­γές του Δοι­κη­τή της, του Φρανκ Ν. Μπελ­γκρά­νο του νεό­τε­ρου, Προ­έ­δρου και Αντι­προ­έ­δρου μιας σει­ράς μονο­πω­λια­κών ομί­λων των ΗΠΑ.

Λίγους μήνες πριν την έναρ­ξη της εκστρα­τεί­ας ενά­ντια στον κομ­μου­νι­σμό, ορι­σμέ­να πλού­σια μέλη της λεγε­ώ­νας επι­σκέ­φθη­καν το στρα­τη­γό Σμέ­ντλεϊ Μπά­τλερ, σύμ­φω­να με κατά­θε­ση του ίδιου προς την επι­τρο­πή του Κογκρέ­σου, και του πρό­τει­ναν να τον εκλέ­ξουν εθνι­κό διοι­κη­τή της λεγε­ώ­νας αν δεχό­ταν να ηγη­θεί πορεί­ας προς την Ουά­σιγ­κτον με σκο­πό την εκδί­ω­ξη του Ρούζ­βελτ από την εξου­σία και την εγκα­θί­δρυ­ση δικτατορίας.

1921 Η Σου­η­δία καταρ­γεί τη θανα­τι­κή ποινή.

1934 Στην απερ­γία των 300 λιμε­νερ­γα­τών της Καλα­μά­τας ο στρα­τός και η χωρο­φυ­λα­κή απα­ντούν με σφαί­ρες, σκο­τώ­νο­ντας επτά και τραυ­μα­τί­ζο­ντας δεκά­δες λιμε­νερ­γά­τες. Σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας πάνω από 25.000 εργά­τες κατε­βαί­νουν σε απερ­γία, παρά τη δια­σπα­στι­κή στά­ση της ΓΣΕΕ.

kalamata 1934

1936 Ο «Μάης του ’36» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Σε δια­δή­λω­ση καπνερ­γα­τών σκο­τώ­νο­νται 12 και τραυ­μα­τί­ζο­νται 282 δια­δη­λω­τές εργάτες.

mahs 1936

1937 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τόμας Πίντσον.

1945 Η Ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία παρα­δί­δε­ται. Ημέ­ρα της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης.

antifasistiki niki6

1975 Ο ρατσι­στής κυβερ­νή­της της Αλα­μπά­μα Τζορτζ Ουά­λας δηλώ­νει ότι οι ΗΠΑ θα έπρε­πε να είχαν συμ­μα­χή­σει με τη Γερ­μα­νία κατά της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης στο Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, για να εμπο­δί­σουν την «επέ­λα­ση του κομμουνισμού».

1980 O Γεώρ­γιος Ράλ­λης εκλέ­γε­ται νέος πρό­ε­δρος της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, με 88 ψήφους, ένα­ντι 84 του Ευάγ­γε­λου Αβέ­ρωφ. Ο κερ­κυ­ραί­ος πολι­τι­κός θα δια­δε­χτεί στην πρω­θυ­πουρ­γία τον Κων­στα­ντί­νο Καρα­μαν­λή που έχει εκλε­γεί πρό­ε­δρος της Δημοκρατίας.

1984 Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση ανα­κοι­νώ­νει τη μη συμ­με­το­χή της στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Λος Άντζε­λες καταγ­γέλ­λο­ντας τις ΗΠΑ για τη δημιουρ­γία αντι­σο­βιε­τι­κού κλί­μα­τος και υπο­βάθ­μι­ση του Ολυ­μπια­κού πνεύματος.

1989 Απο­τυ­χη­μέ­νη από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του πρώ­ην υπουρ­γού, Γιώρ­γου Πέτσου, από την τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση “17 Νοέμ­βρη”, με έκρη­ξη σε παγι­δευ­μέ­νο αυτο­κί­νη­το κοντά στο σπί­τι του στη Φιλοθέη.

1991 Η τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση “17 Νοέμ­βρη” χτυ­πά με δύο ρου­κέ­τες, που είχαν κλα­πεί από το στρα­τό­πε­δο Συκου­ρί­ου της Λάρι­σας τα κεντρι­κά γρα­φεία της εται­ρί­ας “Siemens”, στο Μαρούσι.

1996 Στη Νότια Αφρι­κή, με συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία εγκρί­νε­ται το νέο Σύνταγ­μα της χώρας, που κατο­χυ­ρώ­νει επι­σή­μως πλέ­ον την κατάρ­γη­ση των φυλε­τι­κών διακρίσεων.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

 

 

 

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο