Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 8 Νοεμβρίου 

392 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, Μέγας Θεο­δό­σιος, καταρ­γεί με διά­ταγ­μά του την ειδω­λο­λα­τρία και απα­γο­ρεύ­ει την προ­σέ­λευ­ση σε ειδω­λο­λα­τρι­κούς ναούς. Ο Χρι­στια­νι­σμός εδραιώ­νε­ται ως επί­ση­μη θρη­σκεία και πνευ­μα­τι­κή αρχή στο ρωμαϊ­κό κράτος.

1226 Πέθα­νε ο βασι­λιάς της Γαλ­λί­ας Λου­δο­βί­κος Η’ ο Λέων

1620. Τρια­κο­ντα­ε­τής Πόλε­μος: Μάχη του Λευ­κού Όρους: Ο Φρε­δε­ρεί­κος Ε’ του Παλα­τι­νά­του ηττά­ται από την Καθο­λι­κή Συμ­μα­χία υπό τον στρα­τη­γό Τίλ­λυ. Μετά την ήττα, η Πρά­γα παύ­ει να είναι η πρω­τεύ­ου­σα της Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας, καθώς οι ηγε­μό­νες της Βοη­μί­ας χάνουν την εξου­σία τους.

1656 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός αστρο­νό­μος και μαθη­μα­τι­κός, Έντμοντ Χάλεϊ, που υπο­λό­γι­σε τη τρο­χιά ενός κομή­τη και του έδω­σε το όνο­μά του (Kομή­της του Χάλεϊ)

1674  Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος ποι­η­τής, Τζον Μίλτον,(«Paradise Lost»)

1687 Επα­νά­στα­ση στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Εκθρο­νί­ζε­ται ο Σουλ­τά­νος Μωά­μεθ Δ΄.

1789 Ο Ελι­τζάια Κρέιγκ παρα­σκευά­ζει το πρώ­το ουί­σκι από καλα­μπό­κι στο Μπέρ­μπον του Κεντά­κι. Ο συγκε­κρι­μέ­νος τύπος του ουί­σκι θα πάρει το όνο­μα «Bourbon».

1793 Το Μου­σείο του Λού­βρου στο Παρί­σι ανοί­γει τις πόρ­τες του στο κοινό.

1847 Γεν­νιέ­ται ο Ιρλαν­δός συγ­γρα­φέ­ας Μπραμ Στόκερ

1864 Επα­νε­κλέ­γε­ται πρό­ε­δρος των ΗΠΑ ο Αβρα­άμ Λίνκολν.

1892 Εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος των ΗΠΑ για δεύ­τε­ρη μη συνε­χό­με­νη φορά ο Γκρό­βερ Κλίβελαντ.

1895 Ο Γερ­μα­νός φυσι­κός, Βίλ­χελμ Κόν­ραντ Ρέντ­γκεν, ανα­κα­λύ­πτει τις ακτί­νες Χ.

1895  Γεν­νή­θη­κε ο αγιο­γρά­φος και λογο­τέ­χνης, Φώτης Κόντο­γλου, από τις Κυδω­νιές (Αϊβα­λί) της Μικράς Ασίας

Φώτης Κόντο­γλου, ο λογο­τέ­χνης, ζωγρά­φος και αγιο­γρά­φος που αγά­πη­σε το λαϊ­κό πολιτισμό

1900  Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας του “Όσα παίρ­νει ο άνε­μος”, Μάρ­γκα­ρετ Μίτσελ

1901 Ευαγ­γε­λι­κά: Βίαιες συμπλο­κές ξεσπούν στο κέντρο της Αθή­νας, με αφορ­μή τη μετά­φρα­ση του Ευαγ­γε­λί­ου στη δημο­τι­κή από τον Αλέ­ξαν­δρο Πάλ­λη. Επέ­λα­ση του ιππι­κού ενα­ντί­ον των φοι­τη­τών, με 6 νεκρούς και 80 τραυ­μα­τί­ες. Η Δημο­τι­κή θα ανα­γνω­ρι­στεί ως επί­ση­μη γλώσ­σα του ελλη­νι­κού κρά­τους 75 χρό­νια αργότερα.

Τα Ευαγ­γε­λι­κά

1903 Δύο χρό­νια μετά τα “Ευαγ­γε­λι­κά” ξεσπούν εκ νέου ταρα­χές, με αφορ­μή αυτή τη φορά την παρά­στα­ση του έργου “Ορέ­στεια” του Αισχύ­λου από το Βασι­λι­κό Θέα­τρο, μετα­φρα­σμέ­νο στη δημο­τι­κή από τον καθη­γη­τή Γ. Σωτη­ριά­δη. Το απο­τέ­λε­σμα των συγκρού­σε­ων είναι τρεις νεκροί και επτά τραυματίες.

1904 Στις ΗΠΑ, ο πρό­ε­δρος Θεό­δω­ρος Ρού­σβελτ κερ­δί­ζει άλλη μια θητεία στον Λευ­κό Οίκο, με την υπο­στή­ρι­ξη κυρί­ως των βόρειων και δυτι­κών πολιτειών.

1912 Α’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλε­μος: Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Λέσβου. Μοί­ρα του στό­λου, υπό τις δια­τα­γές του ναύ­αρ­χου Κου­ντου­ριώ­τη κατα­λαμ­βά­νει τη Μυτι­λή­νη. Η τουρ­κι­κή φρου­ρά θα παρα­δο­θεί μετά από μάχη στην Κλα­πά­δου. Το νησί έκτο­τε θα παρα­μεί­νει ελληνικό.

1916 Οι Σύμ­μα­χοι αξιώ­νουν την απο­χώ­ρη­ση από την Ελλά­δα των πρέ­σβε­ων του γερ­μα­νι­κού συνα­σπι­σμού. Παραι­τεί­ται ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης Ηλιό­που­λος μη ανε­χό­με­νος επεμ­βά­σεις στο έργο του.

1917 Ρωσι­κή Επα­νά­στα­ση: Στο Σμόλ­νι της Πετρού­πο­λης συνέρ­χε­ται το 2ο Συνέ­δριο των Σοβιέτ. Το συμ­βού­λιο των κομι­σά­ριων του λαού ανα­λαμ­βά­νει τη δια­κυ­βέρ­νη­ση της Ρωσί­ας, μετά την επι­κρά­τη­ση της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης. Διο­ρί­ζει πρό­ε­δρο τον Βλα­ντι­μίρ Λένιν, τον Λέον Τρό­τσκι Κομι­σά­ριο Εξω­τε­ρι­κών και τον Ιωσήφ Στά­λιν Κομι­σά­ριο Εθνοτήτων.

1921 Ο διά­δο­χος Γεώρ­γιος ανα­χω­ρεί από τη Σμύρ­νη για το μέτωπο.

1922  Γεν­νή­θη­κε ο Νοτιο­α­φρι­κα­νός καρ­διο­χει­ρουρ­γός, Κρι­στιάν Μπάρναρντ

1923 Στη Γερ­μα­νία, ο Αδόλ­φος Χίτλερ πραγ­μα­το­ποιεί απο­τυ­χη­μέ­νη από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος στο Μόνα­χο, το “πρα­ξι­κό­πη­μα της μπυραρίας”.

1926 Ιδρύ­ε­ται ο Αθλη­τι­κός Ποδο­σφαι­ρι­κός Όμι­λος Ελλή­νων Λευ­κω­σί­ας ή ΑΠΟΕΛ.

1931 Κλεί­νει, λόγω καθί­ζη­σης του εδά­φους, η Διώ­ρυ­γα του Παναμά.

1932 Ο Φρα­γκλί­νος Ντε­λά­νο Ρού­σβελτ σημειώ­νει σαρω­τι­κή νίκη στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές των ΗΠΑ, σε βάρος του Χέρ­μπερτ Χούβερ.

1934  Γεν­νή­θη­κε ο λαϊ­κός τρα­γου­δι­στής Στρά­τος Διονυσίου

1935  Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ηθο­ποιός, Αλέν Ντελόν.

1939 Στη Γερ­μα­νία πραγ­μα­το­ποιεί­ται απο­τυ­χη­μέ­νη από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας κατά του Χίτλερ.

1949 Ξεσπά στον Πει­ραιά επι­δη­μία πολιο­μυ­ε­λί­τι­δας. Κλεί­νουν όλα τα νηπιαγωγεία.

1959 Αίγυ­πτος και Σου­δάν υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία για τη δια­νο­μή των υδά­των του Νείλου.

1960 Σε μια μάχη κυριο­λε­κτι­κά σώμα με σώμα, ο Τζον Φ. Κένε­ντι κερ­δί­ζει το Ρίτσαρντ Νίξον και γίνε­ται ο νεό­τε­ρος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ σε ηλι­κία 43 ετών.

1961 Ο αρχη­γός της Ένω­σης Κέντρου, Γεώρ­γιος Παπαν­δρέ­ου, κηρύτ­τει τον Ανέν­δο­το Αγώ­να καταγ­γέλ­λο­ντας βία και νοθεία στο εκλο­γι­κό αποτέλεσμα.

1963 Στην Ελλά­δα, ορκί­ζε­ται η πρώ­τη κυβέρ­νη­ση Κέντρου υπό τον Γεώρ­γιο Παπαν­δρέ­ου ως πρω­θυ­πουρ­γό και υπουρ­γό Παιδείας.

1968 Πεθαί­νει ο Κύπριος κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής Τεύ­κρος Ανθί­ας, μέλος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Κύπρου από το 1930 και μέλος της ΚΕ του ΑΚΕΛ το 1941.

Ο Τ. Ανθί­ας ήταν ένας από τους λιγο­στούς που κατά­φε­ραν παρά τη σχε­τι­κή απα­γό­ρευ­ση της κυβέρ­νη­σης Καρα­μαν­λή να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν μαζί με τον Γρ. Λαμπρά­κη την Α’ Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης (1963).

1974 Παρα­πέ­μπε­ται στο στρα­το­δι­κείο ο Δημή­τρης Ιωαν­νί­δης κατη­γο­ρού­με­νος για το πρα­ξι­κό­πη­μα στην Κύπρο.

1977 Ο Μανώ­λης Ανδρό­νι­κος ανα­κα­λύ­πτει τον τάφο του μακε­δό­να βασι­λιά Φίλιπ­που στη Βερ­γί­να. Πρό­κει­ται για μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες αρχαιο­λο­γι­κές ανα­κα­λύ­ψεις του 20ου αιώνα.

1986 Πεθαί­νει ο Βια­τσε­σλάβ Μόλο­τοφ, στέ­λε­χος του Κόμ­μα­τος των Μπολ­σε­βί­κων, σοβιε­τι­κός διπλω­μά­της και κρα­τι­κός αξιω­μα­τού­χος. Ήταν μέλος του Κόμ­μα­τος από το 1906, ενώ παρα­μο­νές της επα­νά­στα­σης εκλέ­χθη­κε στο ρωσι­κό γρα­φείο της ΚΕ. Την περί­ο­δο της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης ήταν μέλος της Στρα­τιω­τι­κής Επα­να­στα­τι­κής Επι­τρο­πής. Το 1926–1952 ήταν μέλος του ΠΓ της ΚΕ. Διε­τέ­λε­σε επί­σης πρό­ε­δρος της σοβιε­τι­κής κυβέρ­νη­σης το 1930–1941, πρώ­τος αντι­πρό­ε­δρος το 1941–1957 και υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών το 1939–1949 και 1953–1957.

1988 Ο ρεπου­μπλι­κα­νός Τζορτζ Μπους, ο πρε­σβύ­τε­ρος, κερ­δί­ζει τον Μάικλ Δου­κά­κη στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές στις ΗΠΑ και εκλέ­γε­ται 41ος πρόεδρος.

2005  Πέθα­νε ο ηθο­ποιός, Αλέ­κος Αλεξανδράκης

Αλέ­κος Αλε­ξαν­δρά­κης, ανε­ξί­τη­λο το σημά­δι του

2006  Γεν­νή­θη­κε ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νός συν­θέ­της κινη­μα­το­γρα­φι­κής μου­σι­κής, Μπέι­ζιλ Πολι­ντού­ρις, (Βασί­λης Πολυδούρης).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο