Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1157 Γεν­νή­θη­κε ο Ριχάρ­δος Α’ ο Λεοντόκαρδος

1474 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ποι­η­τής Ludovico Ariosto (Λου­ντο­βί­κο Αριό­στο ‑πέθα­νε 6‑Ιουλ-1533).

1570 Οθω­μα­νι­κές Δυνά­μεις του Μου­στα­φά Πασά κυριεύ­ουν και λεη­λα­τούν τη Λευ­κω­σία, την οποία υπε­ρά­σπι­ζαν ο ενε­τός τοπο­τη­ρη­τής Ντά­ντε­λο και ο Έλλη­νας Ευγέ­νιος Συγκλη­τι­κός. Η άλω­ση της Λευ­κω­σί­ας σήμα­νε την επι­κρά­τη­ση των Τούρ­κων σχε­δόν σε ολό­κλη­ρη την Κύπρο.

1636 Ιδρύ­ε­ται το πανε­πι­στή­μιο του Χάρ­βαρντ, το πρώ­το κολέ­γιο στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπειρο.

1727 Πυρ­κα­γιά σε αχυ­ρώ­να κατά τη διάρ­κεια κου­κλο­θέ­α­τρου σε χωριό στο Κέι­μπρι­τζ­σαϊρ της Αγγλί­ας σκο­τώ­νει 78 άτο­μα, πολ­λά εκ των οποί­ων είναι παιδιά.

1821 Ο Φιλι­κός αρμα­το­λός επα­να­στά­της Γεωρ­γά­κης Ολύ­μπιος βάζει φωτιά στη μπα­ρου­τα­πο­θή­κη της Μονής του Σέκου στη Μολ­δα­βία και ανα­τι­νάσ­σε­ται στον αέρα μαζί με τους συντρό­φους του για να μην πέσει στα χέρια του Οθω­μα­νι­κού στρατού.

1822 Ναυ­μα­χία των Σπε­τσών: Ο ελλη­νι­κός στό­λος κατα­ναυ­μα­χεί τον οθω­μα­νι­κό και εμπο­δί­ζε­ται έτσι ο ανε­φο­δια­σμός του Ναυ­πλί­ου που πολιορ­κού­σαν οι έλλη­νες επαναστάτες.

1841 Γεν­νιέ­ται ο Τσέ­χος συν­θέ­της Αντο­νίν Ντβόρ­ζακ (Antonín Leopold Dvořák).

1843 Γεν­νιέ­ται ο Δημή­τριος Παπαρ­ρη­γό­που­λος, Έλλη­νας δικη­γό­ρος και ποι­η­τής. (Θαν. 21/3/1873)

1888 Στο Λον­δί­νο, ανα­κα­λύ­πτε­ται το σώμα της Άνι Τσάπ­μαν, του δεύ­τε­ρου θύμα­τος του Τζακ του Αντεροβγάλτη.

1888 Διε­ξά­γο­νται οι πρώ­τοι αγώ­νες της νεο­σύ­στα­της football league στην Αγγλία.

1895 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός κατα­σκευα­στής αυτο­κι­νή­των, Ανταμ Όπελ

1900 Περί­που 6.000 άνθρω­ποι στο Τέξας χάνουν τη ζωή τους από το φονι­κό “πέρα­σμα” του τυφώ­να Γκάλβεστον.

1901 Ανά­στα­τη η Αθή­να μετά τη μετά­φρα­ση του Ευαγ­γε­λί­ου στη δημο­τι­κή γλώσ­σα από τον Αλέ­ξαν­δρο Πάλ­λη, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του δημοτικισμού.

euaggelika

1903 Ο Σπυ­ρί­δων Μερ­κού­ρης κερ­δί­ζει τις δημο­τι­κές εκλο­γές στην Αθήνα.

1905 Έκλει­ψη ηλί­ου γίνε­ται ορα­τή σε όλη τη γη.

1905 Στην Ιτα­λία, περί­που 5.000 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται από σει­σμό που πλήτ­τει την περιο­χή της Καλα­βρί­ας. Εξα­φα­νί­ζο­νται από το χάρ­τη 25 χωριά.

1907 Αρχί­ζουν οι εργα­σί­ες ασφαλ­τό­στρω­σης της οδού Πανεπιστημίου.

1919 Οι Αμε­ρι­κα­νοί επεμ­βαί­νουν στρα­τιω­τι­κά στην Ονδού­ρα της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής για την προ­στα­σία των αμε­ρι­κα­νι­κών οικο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων στη νησιω­τι­κή χώρα. Συνο­λι­κά οι ΗΠΑ επε­νέ­βη­σαν στην Ονδού­ρα 7 φορές μόνο στο πρώ­το τέταρ­το του 20ου αιώνα.

1920 Η επι­τρο­πή του Εθνι­κού Ινδι­κού Κογκρέ­σου υιο­θε­τεί το πρό­γραμ­μα του Μαχά­τμα Γκά­ντι, το οποίο υπο­στη­ρί­ζει το χωρίς βία αγώ­να υπέρ της ανε­ξαρ­τη­σί­ας και την πολι­τι­κή της ανυπακοής.

1925 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός ηθο­ποιός, Πίτερ Σέλ­λερς (Peter Sellers) γνω­στός από το ρόλο του Επι­θε­ω­ρη­τή Κλου­ζώ στο “Ροζ Πάνθηρα”

1926 Η Δημο­κρα­τία της Βαϊ­μά­ρης εντάσ­σε­ται στην Κοι­νω­νία των Εθνών.

1935 Ο Φρανκ Σινά­τρα, σε ηλι­κία 19 ετών, απο­κα­λύ­πτει το ταλέ­ντο του, τρα­γου­δώ­ντας με το συγκρό­τη­μα “The Hoboken Four ” σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή ταλέντων.

1937 Γεν­νή­θη­κε η Ιτα­λί­δα ηθο­ποιός, Virna Lisi (Βίρ­να Λίζι — πέθα­νε το 2014)

1939 Απα­γο­ρεύ­ε­ται η ανα­χώ­ρη­ση από την Ελλά­δα για το εξω­τε­ρι­κό των στρα­τευ­σί­μων από 20 μέχρι 50 ετών.

1941 Αρχί­ζει από τις δυνά­μεις του Άξο­να (Γερ­μα­νία, Ιτα­λία και Φιν­λαν­δία) η πολιορ­κία του Λένιν­γκραντ, που διήρ­κε­σε 872 μέρες και κρά­τη­σε έως τις 27 Γενά­ρη 1944. Ο ηρω­ι­κός λαός του Λένιν­γκραντ αντι­στά­θη­κε και άντε­ξε στους εισβο­λείς, παρά τους 1.000.000 και πλέ­ον νεκρούς, από τις μάχες, τους ανε­λέ­η­τους βομ­βαρ­δι­σμούς και τις ελλεί­ψεις σε τρό­φι­μα και φάρμακα.

leningrand

1942 Η ανταρ­το­ο­μά­δα του Άρη Βελου­χιώ­τη χτυ­πά στη Ρυκά της Γκιό­νας ιτα­λι­κό από­σπα­σμα και το αιχμαλωτίζει.

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ανα­κοι­νώ­νε­ται από τους Συμ­μά­χους η συν­θη­κο­λό­γη­ση της Ιτα­λί­ας (η συν­θη­κο­λό­γη­ση είχε γίνει 5 μέρες νωρί­τε­ρα). Ο ΕΛΑΣ αφο­πλί­ζει την ιτα­λι­κή μεραρ­χία «Πινε­ρό­λο» και άλλες ιτα­λι­κές μονά­δες. Πολ­λοί Ιτα­λοί προ­σχω­ρούν στον ΕΛΑΣ.

1943 Στις 8 Σεπτεμ­βρί­ου εκτε­λεί­ται στο Βερο­λί­νο ο Ιού­λιος Φού­τσικ. Στέ­λε­χος του τσε­χο­σλο­βά­κι­κου κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, συγ­γρα­φέ­ας, κρι­τι­κός και δημο­σιο­γρά­φος, εθνι­κός ήρω­ας της Τσεχοσλοβακίας.

futsic

1944 Εκτε­λεί­ται από τις δυνά­μεις κατο­χής η Λέλα Καρα­γιάν­νη, επι­κε­φα­λής της αντι­στα­σια­κής οργά­νω­σης «Μπου­μπου­λί­να».

karagianni

1944 Ο ΕΛΑΣ απε­λευ­θε­ρώ­νει τον Πύρ­γο και την Καλαμάτα.

1945  Αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα φτά­νουν στην Κορέα “για να δια­χω­ρί­σουν το νότιο τμή­μα της χώρας”

1946 Γεν­νή­θη­κε ο συγ­γρα­φέ­ας και στι­χουρ­γός, Ευγέ­νιος Τριβιζάς

1949 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της Ρίχαρντ Στρά­ους. Γνω­στό­τε­ρος για τα τρα­γού­δια του, ιδιαί­τε­ρα για την «Αριά­δνη στη Νάξο», και τα συμ­φω­νι­κά ποι­ή­μα­τά του («Δον Ζουάν», «Μάκ­βεθ», «Δον Κιχώ­της», «Οικο­γε­νεια­κή συμ­φω­νία» κ.ά.), ένα από τα οποία χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε στην ται­νία «2001, η Οδύσ­σεια του Διαστήματος»

1949  Ο Ν. Ζαχα­ριά­δης στέλ­νει στο ΠΓ της ΚΕ του Πανε­νω­σια­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα (Μπολ­σε­βί­κοι) της ΕΣΣΔ το κεί­με­νο με τα πρώ­τα συμπε­ρά­σμα­τα από τη δρά­ση του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλάδας.
Στους βασι­κούς λόγους της ήττας του αγώ­να του ΔΣΕ συγκα­τα­λέ­γο­νταν το πρό­βλη­μα των εφε­δρειών του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού καθώς και η αδυ­να­μία ανά­πτυ­ξης του αγώ­να στις πόλεις και του συν­δυα­σμού του με τον αγώ­να του ΔΣΕ στο βουνό.
Ως καθή­κο­ντα στη νέα κατά­στα­ση προ­βάλ­λο­νταν η δια­τή­ρη­ση και ενί­σχυ­ση των παρ­τι­ζά­νι­κων ομά­δων (που συνέ­χι­ζαν να δρουν σε διά­φο­ρα μέρη της Ελλά­δας), η ενί­σχυ­ση της κομ­μα­τι­κής δου­λειάς στα αστι­κά κέντρα για την ενδυ­νά­μω­ση του μαζι­κού κινή­μα­τος και την ενί­σχυ­ση των δυνά­με­ων που είχαν κατα­φύ­γει στο εξω­τε­ρι­κό. Όλα αυτά είχαν ως τελι­κό σκο­πό την εκ νέου γενί­κευ­ση του ένο­πλου αγώ­να, όταν οι εσω­τε­ρι­κές και εξω­τε­ρι­κές συν­θή­κες ήταν και πάλι ευνοϊκές.

 

1952 Κυκλο­φο­ρεί το μυθι­στό­ρη­μα του Έρνεστ Χέμιν­γου­εϊ “Ο γέρος και η θάλασσα”.

1954 Ιδρύ­ε­ται ο Οργα­νι­σμός του Συμ­φώ­νου της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Ασί­ας (SEATO).

1961 Η ΑΕΚ σημειώ­νει τη, μέχρι τώρα, μεγα­λύ­τε­ρη εντός έδρας νίκη της στο ελλη­νι­κό πρω­τά­θλη­μα επί του Αιγά­λεω με 8–0

1962 Ένας νεκρός και 30 τραυ­μα­τί­ες είναι το απο­τέ­λε­σμα των σφο­δρών συγκρού­σε­ων μετα­ξύ καπνο­πα­ρα­γω­γών και χωρο­φυ­λα­κής στο Ξηρό­με­ρο της Αιτωλοακαρνανίας

exegersi

1964 Ιδρύ­ε­ται η Δημο­κρα­τι­κή Νεο­λαία Λαμπρά­κη από τη συγ­χώ­νευ­ση της Νεο­λαί­ας ΕΔΑ και της νεο­σύ­στα­της Δημο­κρα­τι­κής Κίνη­σης Νέων-Γρη­γό­ρης Λαμπράκης.

1966 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη απερ­γία των ναυ­τερ­γα­τών από το 1947, με αίτη­μα την αύξη­ση των μισθών. Παρά την επι­στρά­τευ­ση, η απερ­γία κρά­τη­σε 11 μέρες και έλη­ξε με νίκη.

1972 Ο Ηλί­ας Χατζη­παυ­λής κατα­κτά το αργυ­ρό μετάλ­λιο στην ιστιο­πλο­ΐα στην κλά­ση FINN με 71 βαθ­μούς ποι­νή ένα­ντι 58 του πρώ­του νικη­τή Γάλ­λου Σερζ Μορί και 74.7 του τρί­του Ρώσου Βίκτωρ Ποτα­πόβ στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Μονάχου.

1974 Συντρι­βή αερο­σκά­φους Boeing 707 της TWA στο Ιόνιο Πέλα­γος, με απο­λο­γι­σμό 88 νεκρούς.

 

1980 Ο «Μεγα­λέ­ξαν­δρος» του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου βρα­βεύ­ε­ται στο κινη­μα­το­γρα­φι­κό φεστι­βάλ της Βενε­τί­ας με το «Χρυ­σό Φοί­νι­κα» για την κατη­γο­ρία των «πει­ρα­μα­τι­κών ταινιών».

 

1982 Οι ανα­το­λι­κο­γερ­μα­νί­δες Μαρί­τα Κοχ (Marita Koch) και η Ούλ­ρικ Μέι­φαρθ (Ulrike Nasse-Meyfarth) καταρ­ρί­πτουν αντί­στοι­χα τα παγκό­σμια ρεκόρ στα 400μ (48.16) και στο ύψος (2.02) κατά τη διάρ­κεια του 13ου Πανευ­ρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος Στί­βου στο ΟΑΚΑ.
Χαρί­ζο­ντας την 1η θέση στην DDR με 13Χρ+8Α+7Χ=28 μετάλ­λια (η ΕΣΣΔ 3η με 6Χρ+12Α+8Χ=26)

1991 Η Πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βι­κή Δημο­κρα­τία της Μακε­δο­νί­ας ψηφί­ζει με συντρι­πτι­κό ποσο­στό την ανε­ξαρ­τη­σία της από τη Γιου­γκο­σλα­βι­κή Ομοσπονδία.

1994 Μπόινγκ 747 της USAir συντρί­βε­ται κοντά στο αερο­δρό­μιο του Πίτσ­μπουργκ, παρα­σύ­ρο­ντας στο θάνα­το και τους 131 επιβαίνοντες.

1995 Ξεκι­νά­ει στον Πει­ραιά και την Πάτρα το Eurovolley. Η Ελλά­δα θα τερ­μα­τί­σει στην έβδο­μη θέση.

2000 Πέθα­νε ο Βασί­λης Ραφαη­λί­δης, έλλη­νας κρι­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φου. (Γεν. 1/1/1934)

rafailidis

2002 Η Γιου­γκο­σλα­βία κατα­κτά την πρώ­τη θέση στο Μου­ντο­μπά­σκετ της Ιντια­νά­πο­λης νικώ­ντας την Αργε­ντι­νή 84–77 σε έναν συγκλο­νι­στι­κό τελι­κό που κρί­θη­κε στην παρά­τα­ση. Είναι ο πέμ­πτος τίτλος και δεύ­τε­ρος συνε­χό­με­νος για τους πλάβι.

2002 Στον Κορυ­δαλ­λό μετα­φέ­ρε­ται ο “Λου­κάς” της 17Ν κάτω από δρα­κό­ντεια μέτρα ασφα­λεί­ας, μετά την από­φα­ση προ­φυ­λά­κι­σής του. Ο Δημή­τρης Κου­φο­ντί­νας βαρύ­νε­ται με 73 κακουρ­γη­μα­τι­κές πρά­ξεις, τις οποί­ες αρνεί­ται, ωστό­σο απο­δέ­χε­ται τη συμ­με­το­χή του στην Οργά­νω­ση. O Κου­φο­ντί­νας στο απο­λο­γη­τι­κό του υπό­μνη­μα ανα­λαμ­βά­νει την πολι­τι­κή ευθύ­νη της δρά­σης της “17Ν”, ενώ χαρα­κτη­ρί­ζει τις πρά­ξεις του ανι­διο­τε­λείς, πράγ­μα που “απο­δει­κνύ­ει και η εκού­σια παρά­δο­σή του”.

📰  Η 8η Σεπτεμβρίου έχει ανακηρυχτεί από την UNESCO Διεθνής Ημέρα Εξάλειψης του Αναλφαβητισμού (International Literacy Day)  στις 17-Νοε-1965, με γιορτές και πανηγύρια χωρίς αντικείμενο ανά τον κόσμο.
🔳 800 περίπου εκατομμύρια ενήλικες είναι σχεδόν αναλφάβητοι ‑τα 2/3 γυναίκες & πάνω από 10ο εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε σχολείο 🔳

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο