Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 9 Απριλίου 

1821 Γεν­νή­θη­κε ο γάλ­λος συμ­βο­λι­στής ποι­η­τής, Σαρλ Μπο­ντλέρ («Τα Άνθη του Κακού»). Στην επα­νά­στα­ση του 1848 στη Γαλ­λία ο Μπο­ντλέρ βρέ­θη­κε στα οδο­φράγ­μα­τα μαζί με τον εξε­γερ­μέ­νο λαό του Παρι­σιού, ενώ πολ­λά έργα του κατό­πιν απα­γο­ρεύ­τη­καν «για προ­σβο­λή των δημο­σί­ων και των καλών ηθών».

1836 Ψηφί­ζε­ται ο πρώ­τος πολε­ο­δο­μι­κός νόμος της Αθήνας.

1867 Με μία ψήφο δια­φο­ρά, η Γερου­σία των ΗΠΑ επι­κυ­ρώ­νει τη συν­θή­κη με τη Ρωσία για την αγο­ρά της Αλάσκα.

1906 Διορ­γα­νώ­νε­ται στην Αθή­να η Μεσο­λυ­μπιά­δα, με αφορ­μή την επέ­τειο 10 ετών από την τέλε­ση των πρώ­των σύγ­χρο­νων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων. Παίρ­νουν μέρος 884 αθλη­τές από 20 χώρες, ανά­με­σά τους 300 Έλλη­νες και Ελλη­νί­δες. Η διορ­γά­νω­ση σημειώ­νει μεγά­λη επι­τυ­χία, αλλά δεν επι­βιώ­νει ως θεσμός, επει­δή η Ελλά­δα δεν αντέ­χει το οικο­νο­μι­κό κόστος.

1911 Ο γραμ­μα­τέ­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, Κωστής Παλα­μάς, τιμω­ρεί­ται με παύ­ση ενός μηνός, διό­τι υπε­ρα­σπί­στη­κε τη Δημοτική.

1914 Προ­βάλ­λε­ται στο Λον­δί­νο το πρώ­το έγχρω­μο φιλμ στην ιστο­ρία του κινη­μα­το­γρά­φου. Είναι το δρά­μα “World, Flesh & Devil”.

1921 Ο Γεώρ­γιος Παπαν­δρέ­ου, με άρθρο του στην εφη­με­ρί­δα «Πατρίς», ζητά την παραί­τη­ση του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου υπέρ του δια­δό­χου Γεωρ­γί­ου. Γι’ αυτό το άρθρο του κατα­δι­κά­στη­κε σε 18μηνη φυλά­κι­ση. Τελι­κά, παρέ­μει­νε στη φυλα­κή τέσ­σε­ρις μήνες.

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Γερ­μα­νία εισβάλ­λει ταυ­τό­χρο­να σε Δανία και Νορβηγία.

1941  Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Θεσ­σα­λο­νί­κη κατα­λαμ­βά­νε­ται από τους Ναζί.

Ήταν Τετάρ­τη 9 Απρι­λί­ου 1941 όταν οινα­ζί μπή­καν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Οι πρώ­τες μηχα­νο­κί­νη­τες μονά­δες έφτα­σαν στις 8 το πρωί στην πλα­τεία Βαρ­δα­ρί­ου όπου έγι­νε η παρά­δο­ση της πόλης στους κατακτητές.

Στην έρη­μη από κόσμο «πλα­τεία Δημο­κρα­τί­ας» τον γερ­μα­νι­κό στρα­τό υπο­δέ­χτη­καν οι αρχές της Θεσ­σα­λο­νί­κης, που παρέ­δω­σαν την πόλη στην στρα­τιω­τι­κή διοί­κη­ση των εισβο­λέ­ων, στον ταξί­αρ­χο Βερστ. Επι­κε­φα­λής ήταν ο μητρο­πο­λί­της Θεσ­σα­λο­νί­κης Γεν­νά­διος, ο δήμαρ­χος Κων­στα­ντί­νος Μερ­κου­ρί­ου και ο στρα­τιω­τι­κός διοι­κη­τής Νικό­λα­ος Ραγκαβής.

Αν και η συντρι­πτι­κή πλει­φη­φία γύρι­σε την πλά­τη στην Βέρ­μαχτ, κάποιοι ελά­χι­στοι έσπευ­σαν «αυθορ­μή­τως» να φωτο­γρα­φη­θούν μαζί τους και να ωραιο­ποι­ή­σουν την εικό­να του εισβο­λέα για τις ανά­γκες της προπαγάνδας.

1981 Στην Αθή­να, εκα­το­ντά­δες άτο­μα νοση­λεύ­ο­νται στο νοσο­κο­μείο, λόγω του νέφους, το οποίο έχει κατέ­βει στα 80 μέτρα.

1991 Η Σοβιε­τι­κή Σοσια­λι­στι­κή Δημο­κρα­τία της Γεωρ­γί­ας κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από τη Σοβιε­τι­κή Ένωση.

.… Την ίδια μέρα στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, εμπρη­στι­κή ενέρ­γεια σε ελλη­νι­κό του­ρι­στι­κό λεω­φο­ρείο προ­κα­λεί το θάνα­το 36 Ελλή­νων εκδρομέων.

2003 Η Βαγδά­τη κατα­λαμ­βά­νε­ται από τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό. Στο κέντρο της πόλης προ­ε­λαύ­νουν αμε­ρι­κα­νι­κά άρμα­τα μάχης, καθώς το καθε­στώς του Σαντάμ Χου­σε­ΐν, που διήρ­κε­σε 24 χρό­νια, καταρ­ρέ­ει στο χάος και στη λεη­λα­σία. Με τον πλή­ρη έλεγ­χο των πετρε­λαιο­πη­γών, αλλά και την κατά­λη­ψη του Τικρίτ, από τις αμε­ρι­κα­νι­κές δυνά­μεις, τερ­μα­τί­ζε­ται το καθε­στώ­τος του Σαντάμ, στο Ιράκ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο