Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 9 Δεκεμβρίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 9 Δεκεμβρίου - Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

536 Ο βυζα­ντι­νός στρα­τη­γός Βελι­σά­ριος ανα­κα­τα­λαμ­βά­νει τη Ρώμη από τους Οστρογότθους.

1608 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος ποι­η­τής, Τζον Μίλτον

1641 Πέθα­νε ο φλα­μαν­δός ζωγρά­φος, Άντο­νι Βαν Ντάικ

1714 Η Οθω­μα­νι­κή αυτο­κρα­το­ρία κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Βενε­τία. Είναι ο 7ος πόλε­μος ανά­με­σά τους και θα έχει ως απο­τέ­λε­σμα να εκδιω­χθούν οι Βενε­τσιά­νοι από την Πελο­πόν­νη­σο και να υπα­χθεί στους Οθωμανούς.

1793 Εκδί­δε­ται η “The Minerva”, η πρώ­τη καθη­με­ρι­νή εφη­με­ρί­δα της Νέας Υόρ­κης, από τον λεξι­κο­γρά­φο Νόα Γουέμπστερ.

1824 Η Μάχη του Αγια­κού­τσο: Ο στρα­τη­γός Αντό­νιο Χοσέ Ντε Σού­κρε νικά τον ισπα­νι­κό στρα­τό και εξα­σφα­λί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία του Περού.

1852 Γεν­νιέ­ται ο Ρώσος πρί­γκι­πας και βασι­κός θεω­ρη­τι­κός του αναρ­χι­σμού Πιότρ Κροπότκιν.

1859 Γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος, Γεώρ­γιος Δροσίνης

georgios drosinis

1880 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός γυμνα­στής, Γιό­ζεφ Πιλά­τες, που ανα­κά­λυ­ψε την ομώ­νυ­μη μέθο­δο εκγύμνασης

1882 Γεν­νιέ­ται ο Ισπα­νός συν­θέ­της της κλασ­σι­κής μου­σι­κής Χοα­κίν Τουρίνα.

1883 Γεν­νή­θη­κε ο αρχι­στρά­τη­γος του Εθνι­κού Στρα­τού κατά τη διάρ­κεια του εμφυ­λί­ου πολέ­μου και πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξαν­δρος Παπάγος

1895 Γεν­νή­θη­κε η θρυ­λι­κή μορ­φή του ισπα­νι­κού εμφύ­λιου πολέ­μου και του κομου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, Ντο­λό­ρες Ιμπα­ρού­ρι, γνω­στό­τε­ρη ως Πασιο­νά­ρια

pasionaria

1898 Η πρώ­τη ημέ­ρα της αυτό­νο­μης Κρή­της. Φτά­νει στα Χανιά και ανα­λαμ­βά­νει Ύπα­τος Αρμο­στής Κρή­της, εκ μέρους των Μεγά­λων Δυνά­με­ων ο διά­δο­χος πρί­γκι­πας Γεώργιος.

1905 Με νόμο στη Γαλ­λία επέρ­χε­ται ο δια­χω­ρι­σμός κρά­τους και εκκλησίας

1912 Το υπο­βρύ­χιο «Δελ­φίν», με κυβερ­νή­τη τον Υπο­πλοί­αρ­χο Στέ­φα­νο Παπαρ­ρη­γό­που­λο, επι­τί­θε­ται με τορ­πί­λες κατά του τουρ­κι­κού θωρη­κτού «Μετζι­τιέ». Είναι η πρώ­τη ανα­φε­ρό­με­νη στην παγκό­σμια ναυ­τι­κή ιστο­ρία επι­χεί­ρη­ση υποβρυχίου

1916 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Κερκ Ντάγκλας

1917 Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Τα τουρ­κι­κά στρα­τεύ­μα­τα παρα­δί­δουν την Ιερου­σα­λήμ στα βρετανικά.

1919 Ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος ανα­χω­ρεί για το Παρί­σι, με σκο­πό να παρα­βρε­θεί στον καταρ­τι­σμό της ορι­στι­κής Συν­θή­κης Ειρή­νης με την Τουρ­κία, της Συν­θή­κης των Σεβρών.

1921 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας ενα­ντί­ον του ναυάρ­χου Παύ­λου Κου­ντου­ριώ­τη. Τραυ­μα­τί­ζε­ται στην κοι­λια­κή χώρα από πυροβολισμό.

1923 Η Ένω­ση Παλαιών Πολε­μι­στών και Θυμά­των Στρα­τού πραγ­μα­το­ποιεί μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση στο Εργα­τι­κό Κέντρο Αθή­νας με κύριο σύν­θη­μα «πόλε­μος ενα­ντί­ον πολέ­μου». Η αστυ­νο­μία και ο στρα­τός επι­τί­θε­νται, δολο­φο­νούν 6 και τραυ­μα­τί­ζουν 26.

1929 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός, ελλη­νι­κής κατα­γω­γής ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της και σενα­ριο­γρά­φος Τζον Κασαβέτις

1929 Παραι­τεί­ται από πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας, για λόγους υγεί­ας, ο Παύ­λος Κου­ντου­ριώ­της. Αντι­κα­τα­στά­της του θα εκλε­γεί ο Αλέ­ξαν­δρος Ζαΐμης.

1931 Εγκα­θί­στα­ται η Δεύ­τε­ρη Ισπα­νι­κή Δημο­κρα­τία με την ψήφι­ση του Συντάγματος.

1935 Υπο­γρά­φε­ται Βρε­τα­νο­γαλ­λι­κή συμ­φω­νία που ουσια­στι­κά σήμαι­νε την παρά­δο­ση της Αβυσ­σι­νί­ας (Αιθιο­πί­ας) στην φασι­στι­κή Ιτα­λία (Συμ­φω­νία «Χόαρ-Λαβάλ»).

Η συμ­φω­νία προ­κά­λε­σε σφο­δρές αντι­δρά­σεις στη Βρε­τα­νία και τη Γαλ­λία, με απο­τέ­λε­σμα να μη τεθεί ποτέ σε εφαρ­μο­γή. Η φασι­στι­κή Ιτα­λία τελι­κά προ­σάρ­τη­σε την Αβυσ­σι­νία το Μάη του 1936 (δεύ­τε­ρος ιτα­λο-αβυσ­σι­νια­κός πόλεμος).

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Το χαρ­μό­συ­νο άγγελ­μα της απε­λευ­θέ­ρω­σης του Αργυ­ρο­κά­στρου μετα­δί­δε­ται σε ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα με κωδωνοκρουσίες.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Κίνα κηρύσ­σει πόλε­μο ενα­ντί­ον της Ιαπω­νί­ας, της Γερ­μα­νί­ας και της Ιταλίας

1943 Οι Γερ­μα­νοί προ­χω­ρούν σε ομα­δι­κές δολο­φο­νί­ες στην Πελο­πόν­νη­σο. Το όργιο του αίμα­τος θα συνε­χι­στεί έως τις 13 Δεκέμ­βρη και θα ολο­κλη­ρω­θεί με μια από τις φοβε­ρό­τε­ρες θηριω­δί­ες του ναζι­σμού, το ολο­καύ­τω­μα των Καλαβρύτων.

varnalis gia kalavruta

1946 Αρχί­ζουν οι δευ­τε­ρεύ­ου­σες δίκες της Νυρεμ­βέρ­γης, με τη δίκη των για­τρών του Γ’ Ράιχ, που κατη­γο­ρού­νται για πει­ρά­μα­τα ευγονικής.

1953 Γεν­νή­θη­κε ο βρα­βευ­μέ­νος με ΕΜΙ Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της, Τζον Μάλκοβιτς.

1961 Η Ταν­γκα­νί­κα κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σί­ας της από τη Μ. Βρετανία.

1962 Ενα χρό­νο μετά την ανε­ξαρ­τη­σία της, η Ταν­γκα­νί­κα ανα­κη­ρύσ­σε­ται Δημο­κρα­τία μέσα στη βρε­τα­νι­κή Κοι­νο­πο­λι­τεία. Νέος πρό­ε­δρος ορκί­ζε­ται ο Τζού­λιους Νυερέρε.

1963 Ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής παραι­τεί­ται αιφ­νι­δια­στι­κά από την αρχη­γία του κόμ­μα­τος της ΕΡΕ και ανα­χω­ρεί για το Παρί­σι, συνο­δευό­με­νος από τη σύζυ­γό του Αμαλία.

1963  Στις ΗΠΑ, το FBI κατα­λή­γει ότι, ο Λι Χάρ­βεϊ Οσβαλντ ενήρ­γη­σε από μόνος του στη δολο­φο­νία του προ­έ­δρου Τζον Κένεντι.

1967 Ο Νικο­λάε Τσα­ου­σέ­σκου, εκτός από γραμ­μα­τέ­ας του κομ­μου­νι­στι­κού κόμ­μα­τος, γίνε­ται και πρό­ε­δρος της Ρουμανίας.

1968 Παρου­σιά­ζε­ται το πρώ­το “ποντί­κι” για ηλε­κτρο­νι­κό υπο­λο­γι­στή στο Πανε­πι­στή­μιο Στάν­φορντ των ΗΠΑ.

1970 Το ζεύ­γος Κων­στα­ντί­νου και Αμα­λί­ας Καρα­μαν­λή υπο­βάλ­λει αγω­γή δια­ζυ­γί­ου σε γαλ­λι­κό δικαστήριο.

1970 Πέθα­νε ο στρα­τη­γός και πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Σαρλ ντε Γκολ

1970 Πεθαί­νει ο Σοβιε­τι­κός Αρμέ­νιος αερο­ναυ­πη­γός Αρτέμ Μικο­γιάν, σχε­δια­στής πολ­λών από τα αερο­σκά­φη τύπου MIG. Για την προ­σφο­ρά του τιμή­θη­κε, μετα­ξύ άλλων, με τον τίτλο «Ήρω­ας της Σοσια­λι­στι­κής Εργα­σί­ας», «Ήρω­ας της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης», με το Κρα­τι­κό Βρα­βείο «Στά­λιν» και «Λένιν», κ.ά.

1971 Πέθα­νε η δοκι­μιο­γρά­φος και κρι­τι­κός Ελέ­νη Ουρά­νη, γνω­στή ως Άλκης Θρύλος

1972 Συνέρ­χε­ται στην Ουγ­γα­ρία η 17η Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ, η οποία εκλέ­γει τον Χαρί­λαο Φλω­ρά­κη Α’ Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚΕ.

1975 τελειώ­νει με την αναγ­γε­λία των ποι­νών η δεύ­τε­ρη δίκη των βασα­νι­στών της χούντας

vasanistes xountas

1981 Η Νέα Δημο­κρα­τία εκλέ­γει ως νέο αρχη­γό της τον Ευάγ­γε­λο Αβέ­ρωφ, μετά την παραί­τη­ση του Γεωρ­γί­ου Ράλ­λη. Στη σχε­τι­κή ψηφο­φο­ρία της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας, ο Αβέ­ρωφ λαμ­βά­νει 67 ψήφους, ένα­ντι 32 του Κων­στα­ντί­νου Στε­φα­νό­που­λου και 12 του Ιωάν­νη Μπούτου.

1987 Η πρώ­τη Ιντι­φά­ντα: Εξέ­γερ­ση των Παλαι­στι­νί­ων κατά των Ισραη­λι­νών στη Λωρί­δα της Γάζας και τη Δυτι­κή Όχθη.

intifanta 1

1990. Ο Σλό­μπο­νταν Μιλό­σε­βιτς εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της Σερβίας.

1992 Ανα­κοι­νώ­νε­ται από το Μπά­κιγ­χαμ ο χωρι­σμός του πρι­γκι­πι­κού ζεύ­γους Καρό­λου — Νταϊάνας.

1994 Στην Κίνα, 312 άτο­μα, κυρί­ως παι­διά, σκο­τώ­νο­νται από πυρ­κα­γιά, που ξεσπά σε κινη­μα­το­γρά­φο της πόλης Καραμάι

1994 Η Βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση και το Σιν Φέιν, η πολι­τι­κή πτέ­ρυ­γα του IRA, αρχί­ζουν τις πρώ­τες, μετά από 70 χρό­νια, επί­ση­μες συνο­μι­λί­ες τους.

1996 Το Νόμπελ εναλ­λα­κτι­κής ιατρι­κής παρα­λαμ­βά­νει στη Σου­η­δία, ο Έλλη­νας ομοιο­πα­θη­τι­κός, Γιώρ­γος Βυθούλκας.

1998 Ο Ολυ­μπια­κός προ­κρί­νε­ται για πρώ­τη φορά στα 73 χρό­νια της ιστο­ρί­ας της στους 8 του Τσά­μπιονς Λιγκ, αλλά και οποιασ­δή­πο­τε ευρω­παϊ­κής διορ­γά­νω­σης ποδο­σφαί­ρου, μετά το Κρο­ά­σια Ζάγκρεμπ — Ολυ­μπια­κός 1–1 με γκολ του Γιαννακόπουλου.

2000 Ο ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Εχούντ Μπα­ράκ, του εργα­τι­κού κόμ­μα­τος, ανα­κοι­νώ­νει την παραί­τη­ση του και την προ­κή­ρυ­ξη πρό­ω­ρων εκλογών.

2002 Ο γ.γ του ΟΗΕ παρα­δί­δει στην ελλη­νο­κυ­πρια­κή και την τουρ­κο­κυ­πρια­κή πλευ­ρά το ανα­θε­ω­ρη­μέ­νο σχέ­διο του για την επί­λυ­ση του Κυπρια­κού. Η ελλη­νο­κυ­πρια­κή πλευ­ρά δια­πι­στώ­νει βελ­τιώ­σεις σε σχέ­ση με το αρχι­κό κείμενο.

2008 Σε κλί­μα οδύ­νης κηδεύ­ε­ται στο Νεκρο­τα­φείο του Παλαιού Φαλή­ρου ο 16χρονος μαθη­τής Αλέ­ξαν­δρος Γρη­γο­ρό­που­λος, που σκο­τώ­θη­κε από τη σφαί­ρα ειδι­κού φρου­ρού στα Εξάρχεια.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο