Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 9 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 9 Ιου­λί­ου Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1595 Ο Γερ­μα­νός μαθη­μα­τι­κός και αστρο­νό­μος Γιό­χαν Κέπλερ δια­τυ­πώ­νει τη γεω­με­τρι­κή στα­θε­ρά κατα­σκευή του σύμπαντος.

1762 Η Σοφία Αυγού­στα Φρει­δε­ρί­κη ανα­κη­ρύσ­σε­ται τσα­ρί­να Αικα­τε­ρί­νη Β’, αφού έχει ήδη απαλ­λα­γεί από τον άνδρα της τσά­ρο Πέτρο Γ΄, χάρη στη βοή­θεια των αδελ­φών Ορλόφ. Έμει­νε στην ιστο­ρία ως Μεγά­λη Αικατερίνη.

1771 Πέθα­νε ο Μιχα­ήλ Μπα­κνα­νάς, κηπου­ρός από την Αθή­να, που θανα­τώ­θη­κε από τους Τούρ­κους κι έγι­νε νεο­μάρ­τυ­ρας από την Εκκλη­σία. Δρό­μος στον Νέο Κόσμο και στά­ση του τραμ στην ίδια περιο­χή φέρουν το όνο­μά του. (Γεν. 1753)

1789 Στις Βερ­σα­λί­ες, σχη­μα­τί­ζε­ται το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο Συντάγ­μα­τος και ξεκι­νά­ει εργα­σί­ες για τη δημιουρ­γία του γαλ­λι­κού Συντάγματος.

1793 Στο βόρειο Κανα­δά ψηφί­ζε­ται ο νόμος για το δου­λε­μπό­ριο και στο νότιο Κανα­δά απα­γο­ρεύ­ε­ται η εισα­γω­γή σκλάβων.

1816 Οι «11 Ενω­μέ­νες Επαρ­χί­ες της Λα — Πλά­τα» κηρύσ­σουν την ανε­ξαρ­τη­σία τους από την Ισπα­νία και 12 χρό­νια αργό­τε­ρα συγκρο­τούν την Δημο­κρα­τία της Αργεντινής.

1819 Γεν­νή­θη­κε ο Ελί­ας Χόου, εφευ­ρέ­της της κοπτο­ρα­πτι­κής μηχανής

1821 Οι Τούρ­κοι προ­χω­ρούν σε σφα­γές Κυπρί­ων. Απαγ­χο­νί­ζε­ται ο αρχιε­πί­σκο­πος Κυπρια­νός και απο­κε­φα­λί­ζο­νται τρεις αρχιε­ρείς και οι πρό­κρι­τοι του νησιού.

1856 Γεν­νή­θη­κε στην Κρο­α­τία ο Νίκο­λα Τέσλα, ηλε­κτρο­μη­χα­νι­κός και εφευ­ρέ­της, από τους πρω­το­πό­ρους στη χρή­ση του εναλ­λασ­σό­με­νου ηλε­κτρι­κού ρεύματος

1856 Πεθαί­νει ο Ιτα­λός χημι­κός Αμε­ντέο Αβο­γκά­ντρο, που έδω­σε το όνο­μά του στο νόμο Αβο­γκά­ντρο, που χρη­σι­μο­ποιεί­ται για τα αέρια

1867 Ιδρύ­ε­ται η θρυ­λι­κή ομά­δα της Queen’s Park της Γλα­σκό­βης, η οποία θα παρα­μεί­νει αήτ­τη­τη επί 9 χρό­νια και θα απο­τε­λέ­σει τον κορ­μό της Εθνι­κής Σκότιας.

1877 Αρχί­ζει το πρώ­το τουρ­νουά τένις του Γουί­μπλε­ντον. Τα εισι­τή­ρια του πρώ­του αυτού αγώ­να κοστί­ζουν ένα σελί­νι, δηλα­δή πέντε σημε­ρι­νές πέννες.

1894 Γεν­νιέ­ται ο Σοβιε­τι­κός φυσι­κός Πιότρ Καπί­τσα, που κατά­φε­ρε πρώ­τος να δημιουρ­γή­σει μαγνη­τι­κά πεδία υψη­λής έντα­σης (Νόμπελ Φυσι­κής 1978). Ο Καπί­τσα διε­τέ­λε­σε επί­σης μέλος του Προ­ε­δρεί­ου της Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών της ΕΣΣΔ.

1900 Η Αυστρα­λία γίνε­ται ομό­σπον­δο κράτος.

1901 Παραι­τεί­ται ο ναύ­αρ­χος Σαχτούρης.

1910 Στην Αίγυ­πτο, σημα­ντι­κή αρχαιο­λο­γι­κή ανα­κά­λυ­ψη φέρ­νει στο φως πλά­κα με το χρο­νι­κό της πτώ­σης της Ιερουσαλήμ.

1912 Έκρη­ξη σε ορυ­χείο της Βρε­τα­νί­ας έχει ως απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το 80 ατόμων.

1915 Βρε­τα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατα­λαμ­βά­νουν τη γερ­μα­νι­κή Νοτιο­δυ­τι­κή Αφρι­κή, τη σημε­ρι­νή Ναμί­μπια (Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος). Η πρώ­ην γερ­μα­νι­κή κτή­ση προ­σαρ­τά­ται στη Βρε­τα­νι­κή Νότια Αφρική.

1918 Στο Τενεσ­σί των ΗΠΑ, 101 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους σε σύγκρου­ση τρένων.

1919 Η γερ­μα­νι­κή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση επι­κυ­ρώ­νει τη Συν­θή­κη Ειρή­νης, που τερ­μα­τί­ζει και επί­ση­μα τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

1922 Ο Τζό­νι Βαϊ­σμί­λερ, Ολυ­μπιο­νί­κης κολυμ­βη­τής και αργό­τε­ρα ηθο­ποιός, που ερμή­νευ­σε τον ”Ταρ­ζάν”, γίνε­ται ο πρώ­τος αθλη­τής, που κολυ­μπά 100 μέτρα σε λιγό­τε­ρο από ένα λεπτό, με χρό­νο 58,6 δευτερόλεπτα.

1926 Αρχί­ζει η λεγό­με­νη «Βόρεια εκστρα­τεία» του επα­να­στα­τι­κού στρα­τού της Κίνας (Κουο­μι­τάνγκ — αστοί εθνι­κι­στές και Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Κίνας) ενα­ντί­ον της στρα­το­κρα­τι­κής κυβέρ­νη­σης του Πεκί­νου. Η εκστρα­τεία έλη­ξε 2 χρό­νια αργό­τε­ρα με την πτώ­ση της τελευ­ταί­ας και την ενο­ποί­η­ση της Κίνας.

1929 Γεν­νή­θη­κε ο βασι­λιάς του Μαρό­κου, Χασάν Β’

1929 Στην Ελλά­δα, απο­φα­σί­ζε­ται η παρο­χή ψήφου στις γυναί­κες για τις δημο­τι­κές εκλογές.

1932 Κινγκ Καμπ Ζιλέτ, αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της του ξυρα­φιού με λεπί­δα ασφα­λεί­ας και ιδρυ­τής της βιο­μη­χα­νί­ας ξυρι­στι­κών ειδών «Gillette». (Γεν. 5/1/1855)

1935 Γεν­νιέ­ται η Αργε­ντί­να τρα­γου­δί­στρια Μερ­σέ­ντες Σόσα.

1947  Το ΕΑΜ με ανα­κοί­νω­σή του επα­να­λαμ­βά­νει τις προ­τά­σεις του για συμ­βι­βα­σμό και καλεί σε συνεν­νό­η­ση με στό­χο την ειρή­νευ­ση. Την ίδια στιγ­μή, αθρό­ες συλ­λή­ψεις πραγ­μα­το­ποιού­νται σε όλη τη χώρα. Σε νυχτε­ρι­νή επι­χεί­ρη­ση της αστυ­νο­μί­ας πιά­νο­νται 2.613 άτο­μα σε Αθή­να — Πει­ραιά και 3.000 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Πολ­λοί από τους συλ­λη­φθέ­ντες στέλ­νο­νται εξο­ρία. Το ΕΑΜ με ανα­κοί­νω­σή του επα­να­λαμ­βά­νει τις προ­τά­σεις του για συμ­βι­βα­σμό και καλεί σε συνεν­νό­η­ση με στό­χο την ειρή­νευ­ση. Την ίδια στιγ­μή, αθρό­ες συλ­λή­ψεις πραγ­μα­το­ποιού­νται σε όλη τη χώρα. Σε νυχτε­ρι­νή επι­χεί­ρη­ση της αστυ­νο­μί­ας πιά­νο­νται 2.613 άτο­μα σε Αθή­να — Πει­ραιά και 3.000 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Πολ­λοί από τους συλ­λη­φθέ­ντες στέλ­νο­νται εξορία.

1956 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός βρα­βευ­μέ­νος με δύο Όσκαρ, Τομ Χανκς

1956 Ισχυ­ρή σει­σμι­κή δόνη­ση 7,5 ρίχτερ πλήτ­τει τις Κυκλά­δες. Στα νησιά Αμορ­γός, Ανά­φη, Αστυ­πά­λαια, Ίος, Κάλυ­μνος, Λει­ψοί, Νάξος, Πάρος, Πάτμος και Σαντο­ρί­νη προ­κα­λού­νται σοβα­ρές υλι­κές ζημιές. Συνο­λι­κά 53 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και 100 τραυματίστηκαν.

1961 Υπο­γρά­φε­ται στην Αθή­να η συμ­φω­νία σύν­δε­σης της Ελλά­δας με την ΕΟΚ. Υπό από το πρί­σμα των μετέ­πει­τα εξε­λί­ξε­ων, το ΚΚΕ επι­βε­βαιώ­θη­κε πλή­ρως όσον αφο­ρά τις εκτι­μή­σεις του για τον χαρα­κτή­ρα της ΕΟΚ, για τις συνέ­πειες που είχε στα φτω­χά αγρο­τι­κά και βιο­τε­χνι­κά στρώ­μα­τα, καθώς και για τη γενι­κό­τε­ρη αντερ­γα­τι­κή επι­θε­τι­κή πολι­τι­κή που συνε­πά­γο­νταν η έντα­ξη σε αυτή. Η σύν­δε­ση με την Ευρω­παϊ­κή Οικο­νο­μι­κή Κοι­νό­τη­τα ισχυ­ρο­ποί­η­σε τη θέση της αστι­κής τάξης της χώρας μας, τόσο στο εσω­τε­ρι­κό όσο και διεθνώς.

1965 Γεν­νή­θη­κε η τρα­γου­δί­στρια και σύζυ­γος του Κερτ Κομπέιν, τρα­γου­δι­στή των Nirvana, Κόρτ­νεϊ Λαβ.

1966 Τεχνη­τός χλο­ο­τά­πη­τας χρη­σι­μο­ποιεί­ται για πρώ­τη φορά στο Χιού­στον Άστρο­ντομ αλλά­ζο­ντας τα σπορ για πάντα.

1977 Εγκαι­νιά­ζε­ται το μου­σείο του Γουί­μπλε­ντον Λόουν Τένις Κλαμπ με αφορ­μή τον εορ­τα­σμό των 100 χρό­νων από τον πρώ­το αγώνα.

1982 Ένα Μπόινγκ 727 της εται­ρεί­ας Pan Am συντρί­βε­ται στη Λου­ϊ­ζιά­να των ΗΠΑ στοι­χί­ζο­ντας τη ζωή σε 154 άτομα.

1984 Ρεκόρ θεα­τών για αγώ­να μπά­σκετ στις ΗΠΑ (67.596) σημειώ­νε­ται στο Hoosier Dome της Ινδια­νά­πο­λη για την ανα­μέ­τρη­ση της Ολυ­μπια­κής ομά­δας των ΗΠΑ και μιας ομά­δας επί­λε­κτων από το ΝΒΑ (97–82).

1990 Οι ηγέ­τες των 7 πλου­σιό­τε­ρων κρα­τών του κόσμου συνα­ντώ­νται για πρώ­τη φορά μετα­πο­λε­μι­κά στο Χιού­στον του Τέξας. Η σύνα­ξή τους θα απο­κτή­σει θεσμι­κή διά­στα­ση τα επό­με­να χρό­νια και θα πάρει την ονο­μα­σία Group Seven (G7).

1992 Στο Πακι­στάν, η Βου­λή εγκρί­νει νόμο σύμ­φω­να με τον οποίο θα κατα­δι­κά­ζο­νται σε θάνα­το όσοι βλα­σφη­μούν τον προ­φή­τη Μωάμεθ.

1993 Για παρά­νο­μη χρη­μα­το­δό­τη­ση της παρά­τα­ξής του, του Γαλ­λι­κού Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος, παρα­πέ­μπε­ται σε δίκη ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της γαλ­λι­κής Βου­λής, Ανρί Εμανουελί.

1997 Ανα­κα­λεί­ται για του­λά­χι­στον ένα χρό­νο η άδεια πυγ­μα­χί­ας του Μάικ Τάι­σον και του επι­βάλ­λε­ται πρό­στι­μο ύψους 3 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων επει­δή, κατά τη διάρ­κεια ενός αγώ­να, δάγκω­σε το αυτί του πυγ­μά­χου Εβά­ντερ Χόλιφιλντ.

taison

1999 Ο Νίκος Κακλα­μα­νά­κης κατα­κτά το αργυ­ρό μετάλ­λιο στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Ιστιο­σα­νί­δων Open, που διε­ξά­γε­ται στο Βέλγιο.

2000 Ο Αλέ­ξαν­δρος Παπα­δη­μη­τρί­ου γίνε­ται ο πρώ­τος Έλλη­νας σφυ­ρο­βό­λος, που σπά­ει το φράγ­μα των 80μ με πανελ­λή­νιο ρεκόρ 80,45 στο Πανελ­λή­νιο Πρω­τά­θλη­μα στο ΟΑΚΑ.

2003 Στο νοτια­να­το­λι­κό Μπα­γκλα­ντές, 400 άνθρω­ποι βρί­σκουν το θάνα­το, όταν το πλοίο, που τους μετέ­φε­ρε βυθί­ζε­ται στα φου­σκω­μέ­να από τους μου­σώ­νες νερά του ποτα­μού Μέγνα.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο