Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 9 Ιουνίου

1672 Γεν­νή­θη­κε ο Μέγας Πέτρος, τσά­ρος της Ρωσίας

1781 Γεν­νή­θη­κε  ο Τζορτζ Στέ­φεν­σον, Άγγλος μηχα­νι­κός, εφευ­ρέ­της της πρώ­της ατμομηχανής

1815 Ολο­κλη­ρώ­νο­νται οι εργα­σί­ες του Συνε­δρί­ου της Βιέν­νης, το οποίο υπό την προ­ε­δρία του αυστρια­κού πολι­τι­κού, Κλέ­μενς φον Μέτερ­νιχ, προ­σπά­θη­σε να ανα­δια­τά­ξει τον πολι­τι­κό χάρ­τη της Ευρώ­πης, μετά την ήττα του Ναπολέοντα.

1870 Πέθα­νε ο Άγγλος μυθι­στο­ριο­γρά­φος, Κάρο­λος Ντίκενς

Κάρο­λος Ντί­κενς, σφο­δρός επι­κρι­τής των κοι­νω­νι­κών ανισοτήτων

1883 Ο πρώ­τος ηλε­κτρι­κός σιδη­ρό­δρο­μος τίθε­ται σε λει­τουρ­γία στο Σικάγο.

1898 Υπο­γρά­φε­ται συμ­φω­νία, με την οποία η Κίνα παρα­χω­ρεί το Χονγκ Κονγκ στη Βρε­τα­νία για 99 χρό­νια. Η συμ­φω­νία έλη­ξε το 1997 και από την 1η του Γενά­ρη 1998 το Χονγκ Κονγκ επέ­στρε­ψε στην Κίνα.

1913 Γεν­νή­θη­κε ο Πάτρικ Στέ­πτο­ου, Άγγλος μαιευ­τή­ρας, που έφε­ρε με τη μέθο­δό του στον κόσμο το πρώ­το παι­δί του σωλήνα

1920 Ο Αρχι­στρά­τη­γος Λεω­νί­δας Παρα­σκευό­που­λος κηρύσ­σει την έναρ­ξη των επι­θέ­σε­ων του ελλη­νι­κού στρα­τού στη Μικρά Ασία.

1926 Η δικτα­το­ρι­κή κυβέρ­νη­ση Πάγκα­λου απο­νέ­μει το Μεγα­λό­σταυ­ρο του Τάγ­μα­τος του Σωτή­ρος στον φασί­στα δικτά­το­ρα της Ιτα­λί­ας Μπε­νί­το Μουσολίνι.

Όμοιος …ομοίω… (Όταν ο Πάγκα­λος παρα­ση­μο­φο­ρού­σε τον Μουσολίνι)

1930 Συνω­στι­σμός σημειώ­νε­ται στην οδό Ερμού της Αθή­νας και δια­κο­πή της συγκοι­νω­νί­ας από το πλή­θος, που συγκε­ντρώ­νε­ται για να θαυ­μά­σει τη Μις Ευρώ­πη, Αλί­κη Διπλαράκου.

1931 Η Κυβέρ­νη­ση του Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου πετυ­χαί­νει την ψήφι­ση του περί Τύπου Νόμου 5060, που στο­χεύ­ει στον περιο­ρι­σμό της σκαν­δα­λο­θη­ρι­κής δημο­σιο­γρα­φί­ας κατά του πολι­τι­κού κόσμου.

1934 Ο Ντό­ναλντ Ντακ κάνει το κινη­μα­το­γρα­φι­κό ντε­μπού­το του, ως πρω­τα­γω­νι­στής στην ται­νία κινου­μέ­νων σχε­δί­ων «Η μικρή σοφή πουλάδα».

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Νορ­βη­γία παρα­δί­νε­ται στη Γερμανία.

1967 Τα ισραη­λι­νά στρα­τεύ­μα­τα φτά­νουν στη διώ­ρυ­γα του Σου­έζ, κατά τη διάρ­κεια του Πολέ­μου των Έξι Ημερών.

1983 Στη Βρε­τα­νία, η “σιδη­ρά κυρία” Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ σαρώ­νει στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, κερ­δί­ζο­ντας 42,4% των ψήφων, ένα­ντι 27,6% των Εργατικών.

1990 Στο κατά­με­στο στά­διο “Μεά­τσα” του Μιλά­νου γίνε­ται η επί­ση­μη έναρ­ξη του “Μου­ντιάλ ‘90”, του Παγκό­σμιου Ποδο­σφαι­ρι­κού Κυπέλλου.

1991 Οι επι­στή­μο­νες κατα­γρά­φουν την ισχυ­ρό­τε­ρη ηλια­κή έκρη­ξη μέσα στον 20ό αιώνα.

1995 Στο Πακι­στάν και την Ινδία, κύμα καύ­σω­να 50 βαθ­μών Κελ­σί­ου προ­κα­λεί το θάνα­το σε 150 άτομα.

1995 Εγκαι­νιά­ζε­ται το κλει­στό γήπε­δο των ολυ­μπια­κών εγκα­τα­στά­σε­ων ΟΑΚΑ με το Ακρό­πο­λις ’95. Τον επό­με­νο μήνα θα φιλο­ξε­νή­σει την πρώ­τη του μεγά­λη διορ­γά­νω­ση, το Eurobasket.

1999 Με από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ με 14 ψήφους υπέρ και μία απο­χή (Κίνα), το Κοσ­συ­φο­πέ­διο μετα­τρέ­πε­ται σε διε­θνές προ­τε­κτο­ρά­το και τίθε­ται υπό την «προ­σω­ρι­νή διοί­κη­ση της διε­θνούς κοινότητας».

2012 Ζωρζ Σαρή, Ελλη­νί­δα ηθο­ποιός και από τους σπου­δαιό­τε­ρους συγ­γρα­φείς παι­δι­κών βιβλί­ων στη χώρα μας. (Γεν. 23/5/1925)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο