Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 9 Μαΐου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 9 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1502 Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος αφή­νει την Ισπα­νία για το τέταρ­το και τελευ­ταίο ταξί­δι του στο “Νέο Κόσμο”.

1805 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός ποι­η­τής και θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Φρί­ντριχ Σίλερ («Ωδή της Χαράς»)

siller

1837 Γεν­νή­θη­κε ο Άνταμ Όπελ, Γερ­μα­νός επι­χει­ρη­μα­τί­ας, ιδρυ­τής της φερώ­νυ­μης αυτοκινητοβιομηχανίας

1860 Γεν­νή­θη­κε ο Σκο­τσέ­ζος μυθι­στο­ριο­γρά­φος Τζέιμς Μάθιου Μπά­ρι, ο δημιουρ­γός του Πίτερ Παν.

1874 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός αρχαιο­λό­γος Χάουαρντ Κάρ­τερ, που ανα­κά­λυ­ψε τον τάφο του Φαραώ Τουταγχαμών.

1883 Γεν­νή­θη­κε ο Ισπα­νός φιλό­σο­φος και δοκι­μιο­γρά­φος Χοσέ Ορτέ­γα Υ Γκάσετ.

1897 Τα οθω­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα μπαί­νουν στο Βόλο. O ελλη­νο­τουρ­κι­κός πόλε­μος οδεύ­ει προς το τέλος του με ταπει­νω­τι­κή ήττα του ελλη­νι­κού στρατού

1901 Ιδρύ­ε­ται στη Μελ­βούρ­νη το πρώ­το Κοι­νο­βού­λιο της Αυστραλίας.

1903 Πέθα­νε ο Πολ Γκο­γκέν, γάλ­λος μεταϊ­μπρε­σιο­νι­στής ζωγρά­φος. (Γεν. 7/6/1848)

gogen

1905 Η βου­λή των Κρη­τών, με ψήφι­σμά της, κηρύσ­σει την ένω­ση της νήσου με την Ελλά­δα και κάνει έκκλη­ση για κατά­θε­ση των όπλων.

1908 Φρι­κια­στι­κό έγκλη­μα στον Πει­ραιά. Η για­γιά Μαρία Παπα­δά­κη τεμα­χί­ζει το νόθο παι­δί της κόρης της, ενώ αυτή βρί­σκε­ται στο κρε­βά­τι του τοκε­τού, το βάζει στο τσου­κά­λι, το βρά­ζει κι έπει­τα το πετά.

1910  Η Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση της Κρή­της απο­φα­σί­ζει παμ­ψη­φεί την ένω­ση με την Μητέ­ρα Ελλάδα.

1927 Η Καμπέ­ρα αντι­κα­θι­στά τη Μελ­βούρ­νη ως πρω­τεύ­ου­σα της Αυστρα­λί­ας και συνέρ­χε­ται για πρώ­τη φορά στην πόλη η Βουλή.

1936 Μάης του ’36: Η Χωρο­φυ­λα­κή δια­λύ­ει βίαια συγκέ­ντρω­ση απερ­γών καπνερ­γα­τών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. 12 νεκροί και 280 τραυ­μα­τί­ες- εκ των οποί­ων οι 30 βαριά- είναι ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός των φονι­κών συγκρού­σε­ων. Το βρά­δυ ο λαός είναι η μόνη εξου­σία στην πόλη (σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες ιστο­ρι­κών) και ο μεγά­λος ποι­η­τής Γιάν­νης Ρίτσος γρά­φει ένα από τα καλύ­τε­ρα ποι­ή­μα­τά του, τον «Επι­τά­φιο», εμπνευ­σμέ­νο από τους νεκρούς καπνερ­γά­τες, το οποίο μελο­ποί­η­σε ο Μίκης Θεοδωράκης.

epitafios ritsos

1945 Ώρα 0:43 π.μ. Στην αίθου­σα της στρα­τιω­τι­κής σχο­λής μηχα­νι­κού, στο προ­ά­στιο Κάρλ­σχορστ του Βερο­λί­νου, οι πλη­ρε­ξού­σιοι της ανώ­τα­της γερ­μα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής διοί­κη­σης στρα­τάρ­χης Κάι­τελ, ναύ­αρ­χος Φρί­ντε­μπουργκ και στρα­τη­γός της αερο­πο­ρί­ας Στου­μπφ υπο­γρά­φουν την Πρά­ξη για τη χωρίς όρους συν­θη­κο­λό­γη­ση της Γερ­μα­νί­ας ενώ­πιον των αντι­προ­σώ­πων των Ενό­πλων Δυνά­με­ων των Συμ­μά­χων: Από μέρους της ΕΣΣΔ ο στρα­τάρ­χης Γ. Κ. Ζού­κοφ, της Αγγλί­ας ο στρα­τάρ­χης της Αερο­πο­ρί­ας Α. Τέντερ, των ΗΠΑ ο στρα­τη­γός Κ. Σπά­ατς και της Γαλ­λί­ας ο στρα­τη­γός Ντε Λατρ ντε Τασι­νί. Η 9 του Μάη κατα­γρά­φε­ται στην Ιστο­ρία ως η μέρα της «Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών».

Ο ελλη­νι­κός λαός μαζί μ’ όλη την ανθρω­πό­τη­τα γιόρ­τα­σε τη μέρα της Νίκης κατά του φασι­σμού. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τη μέρα του παλ­λαϊ­κού γιορ­τα­σμού, «παρα­κρα­τι­κοί» δολο­φο­νούν 4 πολίτες.

9η Μάη: «Κάθε άνθρω­πος που αγα­πά την ελευ­θε­ρία, χρω­στά­ει στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό περισ­σό­τε­ρα από ό, τι μπο­ρεί ποτέ να πληρώσει»

 

1947 Εκτε­λέ­σαν τη δασκά­λα του λαού κομ­μου­νί­στρια Βαγ­γε­λί­τσα Κουσιάντζα

Ξημε­ρώ­μα­τα της 9ης Μάη του 1947 εκτε­λέ­σαν τη δασκά­λα του λαού Βαγ­γε­λί­τσα Κουσιάντζα

 

1949 Ο Ρενιέ Γ’ στέ­φε­ται πρί­γκι­πας του Μονακό.

1950 Ο Γάλ­λος πολι­τι­κός, Ρομπέρ Σου­μάν, παρου­σιά­ζει την πρό­τα­σή του για τη δημιουρ­γία της ενω­μέ­νης Ευρώ­πης. Η πρό­τα­σή του αυτή, που έμει­νε στην ιστο­ρία ως «Δια­κή­ρυ­ξη Σου­μάν» θεω­ρεί­ται ότι συνει­σέ­φε­ρε στη δημιουρ­γία της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

1955  Η Δυτι­κή Γερ­μα­νία γίνε­ται μέλος του ΝΑΤΟ.

1956 Η κυβέρ­νη­ση της ΕΡΕ του Κ. Καρα­μαν­λή ματο­κυ­λά το λαό της Αθή­νας, που δια­δή­λω­νε ζητώ­ντας να στα­μα­τή­σουν τα εγκλή­μα­τα του βρε­τα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού στην Κύπρο. Η πορεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με αφορ­μή την από­φα­ση του Βρε­τα­νού Κυβερ­νή­τη της Κύπρου Χάρ­ντινγκ να εκτε­λέ­σει τους Κύπριους αγω­νι­στές, Μιχά­λη Καρα­ο­λή και Ανδρέα Δημη­τρί­ου, βάφε­ται στο αίμα. Η αστυ­νο­μία χτυ­πά αδιά­κρι­τα, με απο­τέ­λε­σμα 6 νεκρούς και 200 τραυ­μα­τί­ες διαδηλωτές.

1960 Οι ΗΠΑ νομι­μο­ποιούν το αντι­συλ­λη­πτι­κό χάπι.

1960 Eγκαι­νιά­ζε­ται το Γενι­κό Κρα­τι­κό Νοσο­κο­μείο, δύνα­μης 450 κλινών.

1968 Ο Γιώρ­γης Τσα­ρου­χάς, πρώ­ην βου­λευ­τής της ΕΔΑ και στέ­λε­χος του ΚΚΕ, δολο­φο­νεί­ται από τα όργα­να της Χού­ντας στα κρα­τη­τή­ρια του Γ’ Σώμα­τος Στρα­τού στη Θεσσαλονίκη.

1974 Η Δικα­στι­κή Επι­τρο­πή της Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων στις ΗΠΑ, παρα­πέ­μπει επι­σή­μως σε δίκη τον Πρό­ε­δρο, Ρίτσαρντ Νίξον, για το σκάν­δα­λο Γουότεργκεϊτ.

1978 Δολο­φο­νεί­ται ο Ιτα­λός χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­της πολι­τι­κός Άλντο Μόρο, που το 1963–1968 και το 1974 — 1976 διε­τέ­λε­σε πρω­θυ­πουρ­γός της Ιτα­λί­ας. Ο Α. Μόρο είχε απα­χθεί από την οργά­νω­ση «Ερυ­θρές Ταξιαρ­χί­ες» και έπει­τα από 55 μέρες ομη­ρί­ας εκτε­λέ­στη­κε. Ο Α. Μόρο ήταν υπέρ του λεγό­με­νου «Ιστο­ρι­κού Συμ­βι­βα­σμού», δηλα­δή της προ­σέγ­γι­σης με το Ιτα­λι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα (πρό­τα­σης που είχε κάνει το ίδιο) για συγκυβέρνηση.

1994 Ο Νέλ­σον Μαντέ­λα ανα­κη­ρύσ­σε­ται ως ο πρώ­τος μαύ­ρος πρό­ε­δρος της Νότιας Αφρι­κής από το πρώ­το πολυ­φυ­λε­τι­κό Κοι­νο­βού­λιο της χώρας.

2009 Απε­βί­ω­σε ο καλ­λι­τέ­χνης του ελλη­νι­κού θεά­τρου σκιών, Ευγέ­νιος Σπαθάρης.

spatharis

2010 Πεθαί­νει η Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια της τζαζ και ηθο­ποιός Λένα Χορν.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο