Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1543 Η Μαρία Στιού­αρτ, σε ηλι­κία 9 μηνών, στέ­φε­ται βασί­λισ­σα των Σκώτων.

1585 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος καρ­δι­νά­λιος και πρω­θυ­πουρ­γός Ρισελιέ

1828 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος συγ­γρα­φέ­ας, Λέον Τολστόι

tolstoi

1850 Η Αμα­λία, που εκτε­λεί χρέη αντι­βα­σι­λέα, αφού ο Όθων βρί­σκε­ται στο εξω­τε­ρι­κό, δια­λύ­ει τη Βου­λή και προ­κη­ρύσ­σει εκλογές.

1882 Γεν­νιέ­ται ο Μίλ­τος Μανά­κης, που μαζί με τον αδερ­φό του Γιαν­νά­κη, υπήρ­ξαν από τους πρω­το­πό­ρους του ελλη­νι­κού κινηματογράφου.

1901 Πέθα­νε ο Γάλ­λος ζωγρά­φος και λιθο­γρά­φος Ανρί ντε Του­λούζ Λοτρέκ, ο “πατέ­ρας” της αφίσας

1902 Μεταλ­λω­ρύ­χοι κάνουν εξό­ρυ­ξη χρυ­σού στην Αλάσκα.

1908 Γεν­νιέ­ται ο Ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας Τσέ­ζα­ρε Παβέζε.

1917 Στην Ελλά­δα, ο βασι­λι­κός κήπος απο­δί­δε­ται στη χρή­ση του κοινού.

1920 Σει­σμοί στην Ιτα­λία προ­κα­λούν το θάνα­το 500 ατό­μων και αφή­νουν άστε­γα άλλα 20.000.

1921 Η Γουα­τε­μά­λα, η Ονδού­ρα και το Σαλ­βα­ντόρ υπο­γρά­φουν κατα­στα­τι­κό χάρ­τη, ιδρύ­ο­ντας την Ομο­σπον­δία των Δημο­κρα­τιών Κεντρι­κής Αμερικής.

1922 Γεν­νή­θη­κε ο πολι­τι­κός και συγ­γρα­φέ­ας, Μανώ­λης Γλέζος

1922 Μετά τη Μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή, οι Έλλη­νες παρα­δί­δουν τη Σμύρ­νη στους Τούρκους.

mikrasiatiki

1923 Ο Μου­στα­φά Κεμάλ Ατα­τούρκ, πατέ­ρας του αστι­κού κρά­τους της Τουρ­κί­ας, ιδρύ­ει το “Cumhuriyet Halk Partisi — CHP” (“σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό” ‑Ρεπου­μπλι­κα­νι­κό Λαϊ­κό Κόμμα).

1926 Εκδη­λώ­νε­ται στην Αθή­να το κίνη­μα του Γεωρ­γί­ου Κον­δύ­λη. Αιμα­τη­ρές συγκρού­σεις με περί­που 300 νεκρούς και πολ­λούς τραυματίες.

1926 Ιδρύ­ε­ται το αμε­ρι­κα­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο NBC.

1932 Δύο χιλιά­δες εργά­τες της Αθή­νας απα­ντούν με συγκέ­ντρω­ση έξω από το θέα­τρο «Αλά­μπρα» στην απα­γό­ρευ­ση της προ­ε­κλο­γι­κής συγκέ­ντρω­σης του Ενιαί­ου Μετώ­που Εργα­τών Αγρο­τών (ΚΚΕ) από την κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου. Η αστυ­νο­μία επι­τί­θε­ται και ακο­λου­θούν συγκρούσεις.

1933 Ο πρω­θυ­πουρ­γός Πανα­γής Τσαλ­δά­ρης ανα­χω­ρεί για την Άγκυ­ρα με σκο­πό να υπο­γρά­ψει ελλη­νο­τουρ­κι­κό σύμ­φω­νο φιλίας.

1939 Στην Πολω­νία, τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα φτά­νουν στην Βαρσοβία.

1939 Στην Ελλά­δα, γίνο­νται συστά­σεις για κατα­νά­λω­ση του ψωμιού με φει­δώ, απο­φυ­γή κάθε σπα­τά­λης και εντα­τι­κό­τε­ρη καλ­λιέρ­γεια της γης.

1941 Ιδρύ­ε­ται στην Αθή­να ο Εθνι­κός Δημο­κρα­τι­κός Ελλη­νι­κός Σύν­δε­σμος (ΕΔΕΣ) με επι­κε­φα­λής τον συνταγ­μα­τάρ­χη Ν. Ζέρ­βα. Ο ΕΔΕΣ υπήρ­ξε το κυριό­τε­ρο ένο­πλο στή­ριγ­μα της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης και του βρε­τα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού στον ελλα­δι­κό χώρο την περί­ο­δο της Κατοχής.
Βασι­κός του στό­χος δεν ήταν οι δυνά­μεις Κατο­χής, αλλά ο ΕΑΜ — ΕΛΑΣ, ενώ, όπως ανα­φέ­ρουν διά­φο­ρες γερ­μα­νι­κές πηγές, ήδη από τα τέλη του 1943 είχε «κλει­στεί μια σιω­πη­ρή συμ­φω­νία να μη γίνο­νται αμοι­βαία εχθρο­πρα­ξί­ες στην περιο­χή των εθνι­κών ανταρ­τών» (δηλα­δή μετα­ξύ Γερ­μα­νών και ΕΔΕΣ). Ωστό­σο, παρά την κατα­λυ­τι­κή βρε­τα­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη (σε χρή­μα, οπλι­σμό, κλπ.), ο ΕΔΕΣ δεν κατά­φε­ρε να ανα­πτυ­χθεί σε ουσια­στι­κό αντί­βα­ρο του ΕΛΑΣ, με τη δρά­ση του να περιο­ρί­ζε­ται στην Ήπει­ρο και σε μικρής κλί­μα­κας και σημα­σί­ας επιχειρήσεις.
Την περί­ο­δο που διε­ξά­γο­νταν οι μάχες της Αθή­νας και του Πει­ραιά (Δεκέμ­βρης του 1944) ο ΕΛΑΣ συνέ­τρι­ψε τον ΕΔΕΣ, τα υπο­λείμ­μα­τα του οποί­ου φυγα­δεύ­τη­καν όπως — όπως από τους Βρε­τα­νούς στην Κέρκυρα.

edes

1941 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός προ­γραμ­μα­τι­στής Ντέ­νις Ρίτσι, δημιουρ­γός μετα­ξύ άλλων της γλώσ­σας προ­γραμ­μα­τι­σμού C, κ.α..

1943  Οι συμ­μα­χι­κές δυνά­μεις απο­βι­βά­ζο­νται στην Ιτα­λία (Σαλέρ­νο & Τάραντα).

1943 Με την αναγ­γε­λία της συν­θη­κο­λό­γη­σης της Ιτα­λί­ας ξεσπούν στο Βόλο λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις. Οι δια­δη­λω­τές ανοί­γουν τις φυλα­κές και απε­λευ­θε­ρώ­νουν τους πολι­τι­κούς κρα­τού­με­νους. Όλος σχε­δόν ο οπλι­σμός και τα εφό­δια της ιτα­λι­κής φρου­ράς της πόλης στάλ­θη­καν με τη συν­δρο­μή του λαού στους αντάρ­τες του ΕΛΑΣ στο βου­νό. Οι κατο­χι­κές αρχές, που κατα­λύ­θη­καν επί 3 μέρες, απο­κα­τα­στά­θη­καν έπει­τα από ισχυ­ρή στρα­τιω­τι­κή παρέμ­βα­ση των Γερμανών

1944 Τμή­μα­τα του 16ου Συντάγ­μα­τος του ΕΛΑΣ και της Εθνι­κής Πολι­το­φυ­λα­κής απε­λευ­θε­ρώ­νουν τη Νάουσα.

1944 Λαϊ­κή εξέ­γερ­ση στη Σόφια ανα­τρέ­πει τη φασι­στι­κή κυβέρ­νη­ση. Την εξου­σία ανα­λαμ­βά­νει το Πατριω­τι­κό Μέτω­πο, το οποίο κηρύσ­σει άμε­σα τον πόλε­μο στη Γερμανία.

1945 Τρεις ημέ­ρες αφού συγκρο­τή­θη­κε η Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Κορέ­ας και χωρίς να υπάρ­χει στρα­τιω­τι­κή ανά­γκη, στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις των ΗΠΑ απο­βι­βά­ζο­νται στην Κορε­α­τι­κή Χερ­σό­νη­σο διο­ρί­ζο­ντας χωρι­στή στρα­τιω­τι­κή κυβέρ­νη­ση στο νότιο τμή­μα της. Ως απο­τέ­λε­σμα η Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση κατα­λύ­θη­κε λίγους μήνες αργό­τε­ρα, τον Φεβρουά­ριο του 1946.

1947 Κάνει την εμφά­νι­σή του στην Αμε­ρι­κή ο πρώ­τος ιός των ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών, στον υπο­λο­γι­στή Mark II του Πανε­πι­στη­μί­ου του Χάρβαρντ.

1950 Εκδί­δε­ται από­φα­ση για τους 118 συν­δι­κα­λι­στές που δικά­ζο­νταν από τις 13 Αυγού­στου στο Στρα­το­δι­κείο Αθη­νών (παρα­μο­νές του 10ου Συνε­δρί­ου της ΓΣΕΕ). Από αυτούς κατα­δι­κά­στη­καν σε θάνα­το οι Ν. Βορ­γί­ας, Ε. Μπαϊ­ρά­μο­γλου, Ν. Μπαϊ­ρά­μο­γλου, Γ. Δαλέ­ζιος, Ν. Μπα­ζί­γου, Β. Καλαϊ­τζής, Γ. Καβου­λά­κου και Α. Βενεδίκογλου.

1951 Διε­ξά­γο­νται βου­λευ­τι­κές εκλο­γές. Πρώ­το κόμ­μα έρχε­ται ο Ελλη­νι­κός Συνα­γερ­μός του στρα­τάρ­χη Παπά­γου με 36,53%. Η ΕΔΑ λαμ­βά­νει το 10,57% των ψήφων.

1954 Σει­σμός 6,8 Ρίχτερ συγκλο­νί­ζει τη βόρεια Αλγε­ρία με απο­λο­γι­σμό 1.400 νεκρούς.

1955 Συγκρού­σεις ξεσπούν στην Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση του ΚΚΕ στην Τασκέν­δη ανά­με­σα στους φρα­ξιο­νι­στές και την πλειο­ψη­φία των πολι­τι­κών προ­σφύ­γων που υπο­στή­ρι­ζε τις θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ. Άμε­ση ήταν η ανά­μει­ξη κομ­μα­τι­κών και κρα­τι­κών αξιω­μα­τού­χων του Ουζ­μπε­κι­στάν υπέρ των φρα­ξιο­νι­στών. Οι συγκρού­σεις κρά­τη­σαν έως τις 11 του Σεπτέμβρη.

1959 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο Βαρώ­σι το 9ο Συνέ­δριο του ΑΚΕΛ (παρά­νο­μο).

1960  Γεν­νιέ­ται ο Hugh [John Mungo] Grant (Χιου Γκραντ), Άγγλος ηθοποιός

1965 Το Θιβέτ γίνε­ται επαρ­χία της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τία της Κίνας.

1965 Ο τυφώ­νας Μπέ­τσι χτυ­πά τη Νέα Ορλε­ά­νη αφή­νο­ντας πίσω του 76 νεκρούς και προ­κα­λώ­ντας κατα­στρο­φές άνω του ενός δις $.

1971 Οι 1.200 περί­που ποι­νι­κοί κρα­τού­με­νοι των φυλα­κών Άττι­κα της Πολι­τεί­ας της Νέας Υόρ­κης εξε­γεί­ρο­νται. Η βάρ­βα­ρη εισβο­λή της αστυ­νο­μί­ας προ­κα­λεί σφα­γή που έχει ως τελι­κό απο­λο­γι­σμό 39 νεκρούς και δεκά­δες τραυματίες.

attica

1971 Ενα χρό­νο μετά τη διά­λυ­ση των Beatles, ο Τζον Λένον ηχο­γρα­φεί το “Imagine”.

1976  Πεθαί­νει ο Μάο Τσε Τουνγκ, ηγέ­της της Κινε­ζι­κής Επα­νά­στα­σης, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Κίνας (1943–1976) και Πρό­ε­δρος της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Κίνας (1949–1976). Η Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Κίνας ιδρύ­θη­κε το 1949 ως απο­τέ­λε­σμα μακρό­χρο­νης πάλης των ένο­πλων επα­να­στα­τι­κών δυνά­με­ων, υπό την ηγε­σία του ΚΚΚ, ενά­ντια στην ιαπω­νι­κή κατο­χή και αργό­τε­ρα ενά­ντια στις ένο­πλες αστι­κές δυνά­μεις του κόμ­μα­τος Κουο­μι­τάνγκ. βλ |> Με τη στή­ρι­ξη της ΕΣΣΔ, η Κίνα έκα­νε τα πρώ­τα βήμα­τα στην κατεύ­θυν­ση της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης. Χιλιά­δες Σοβιε­τι­κοί τεχνι­κοί εγκα­τα­στά­θη­καν στην Κίνα στη δεκα­ε­τία του 1950, ενώ ταυ­τό­χρο­να χιλιά­δες Κινέ­ζοι επι­στή­μο­νες και τεχνι­κοί εκπαι­δεύ­ο­νταν στην ΕΣΣΔ.
Σήμε­ρα με την επι­κρά­τη­ση της αντε­πα­νά­στα­σης, έχου­με ραγδαία και αχα­λί­νω­τη καπι­τα­λι­στι­κο­ποί­η­ση της Κίνας, απόρ­ροια και της «εκσυγ­χρο­νι­στι­κής» προ­σαρ­μο­γής και έντα­ξης στο παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό οι τρα­γι­κές συνέ­πειες για τον κινε­ζι­κό λαό είναι παρα­πά­νω από εμφα­νείς (ανερ­γία, μαύ­ρη εργα­σία, εσω­τε­ρι­κή και εξω­τε­ρι­κή μετα­νά­στευ­ση, άλω­ση σημα­ντι­κών τομέ­ων της οικο­νο­μί­ας από το ξένο κεφά­λαιο κλπ).

1982 Η Άννα Βερού­λη κατα­κτά την πρώ­τη θέση στους Πανευ­ρω­παϊ­κούς Αγώ­νες Στί­βου της Αθή­νας, με βολή στα 70,02 μ. Είναι το πρώ­το χρυ­σό μετάλ­λιο της Ελλά­δας στην ιστο­ρία του ευρω­παϊ­κού πρω­τα­θλή­μα­τος, που ξεκί­νη­σε το 1934. Στο ίδιο αγώ­νι­σμα, η Σοφία Σακο­ρά­φα κατα­τάσ­σε­ται τρίτη.

1983 Δημο­σιεύ­ε­ται στον Τύπο το πλή­ρες κεί­με­νο της συμ­φω­νί­ας για τις βάσεις, που υπο­γρά­φη­κε στο Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών. Σύμ­φω­να με αυτό, οι βάσεις θα παρα­μεί­νουν στην Ελλά­δα έως το 1990, ενώ ως αντάλ­λαγ­μα θα δοθεί αμε­ρι­κα­νι­κή βοή­θεια για τον εκσυγ­χρο­νι­σμό των Ενό­πλων Δυνάμεων.

1984 Ενο­ποιού­νται η Χωρο­φυ­λα­κή και η Αστυ­νο­μία Πόλε­ων και δημιουρ­γεί­ται η ΕΛ.ΑΣ.

1984 Πέθα­νε ο Γιλ­μάζ Γκιου­νέι — σημα­ντι­κός αρι­στε­ρός Τούρ­κος ηθο­ποιός κουρ­δι­κής κατα­γω­γής, σενα­ριο­γρά­φος και κυρί­ως σκηνοθέτης

gilmaz

1993 Το Ισρα­ήλ και η Οργά­νω­ση για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης συμ­φω­νούν στην αμοι­βαία ανα­γνώ­ρι­σή τους με τη συμ­φω­νία του Όσλο.

oslo

1993 Ο βου­λευ­τής Κιλ­κίς της ΝΔ, Γιώρ­γος Συμπι­λί­δης, κατα­θέ­τει στη Βου­λή δήλω­ση ανε­ξαρ­τη­το­ποί­η­σης. Μετά τις απο­χω­ρή­σεις τεσ­σά­ρων βου­λευ­τών της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, η κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη «πέφτει» και προ­κη­ρύσ­σο­νται εκλο­γές για τις 10 Οκτωβρίου.

1995 Θεμε­λιώ­νε­ται το Μέγα­ρο Μου­σι­κής στη Θεσσαλονίκη.

1995  Στην Ινδία, 50.000 άνθρω­ποι εγκα­τα­λεί­πουν τα σπί­τια τους στο Νέο Δελ­χί και δεκά­δες χάνουν τη ζωή τους, εξαι­τί­ας των χει­ρό­τε­ρων πλημ­μυ­ρών που έπλη­ξαν τη χώρα τα τελευ­ταία 17 χρόνια.

1996 Στην Κύπρο, η κυβέρ­νη­ση δίνει συγκλο­νι­στι­κά στοι­χεία στη δημο­σιό­τη­τα, που απο­δει­κνύ­ουν ότι, δολο­φό­νος του Σολω­μού Σολω­μού στη Δερύ­νεια είναι ο Κενάν Ακίν, “υπουρ­γός” Γεωρ­γί­ας του ψευδοκράτους.

1997 Στη Γερ­μα­νία, νέο ρεκόρ σημειώ­νει η ανερ­γία αγγί­ζο­ντας το ποσο­στό του 11,4%.

2003 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός επι­στή­μο­νας, Έντουαρντ Τέλερ, πατέ­ρας της βόμ­βας υδρογόνου.

 

2019 Πεθαί­νει ο μου­σι­κός δημιουρ­γός Λαυ­ρέ­ντης Μαχαι­ρί­τσας. Ο Λ. Μαχαι­ρί­τσας είχε δώσει δυνα­μι­κό παρών στο κίνη­μα, ρίχνο­ντας «κόκ­κι­νο στη νύχτα» στα φεστι­βάλ στα ΚΝΕ, με δηλώ­σεις στή­ρι­ξης στο ΚΚΕ, κ.ά. Το 2006 εκλέ­χθη­κε δημο­τι­κός σύμ­βου­λος στο Δήμο της Αθή­νας με το συν­δυα­σμό του ΚΚΕ «Συμπα­ρά­τα­ξη για την Αθήνα».

 

 

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο