Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου ιδρύθηκε ο ΕΔΕΣ

Σαν σήμε­ρα 9 Σεπτεμ­βρί­ου 1941 ιδρύ­ε­ται στην Αθή­να ο Εθνι­κός Δημο­κρα­τι­κός Ελλη­νι­κός Σύν­δε­σμος (ΕΔΕΣ) με επι­κε­φα­λής τον συνταγ­μα­τάρ­χη Ν. Ζέρ­βα. Ο ΕΔΕΣ υπήρ­ξε το κυριό­τε­ρο ένο­πλο στή­ριγ­μα της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης και του βρε­τα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού στον ελλα­δι­κό χώρο την περί­ο­δο της Κατοχής.

Βασι­κός του στό­χος δεν ήταν οι δυνά­μεις Κατο­χής, αλλά ο ΕΑΜ — ΕΛΑΣ, ενώ, όπως ανα­φέ­ρουν διά­φο­ρες γερ­μα­νι­κές πηγές, ήδη από τα τέλη του 1943 είχε «κλει­στεί μια σιω­πη­ρή συμ­φω­νία να μη γίνο­νται αμοι­βαία εχθρο­πρα­ξί­ες στην περιο­χή των εθνι­κών ανταρ­τών» (δηλα­δή μετα­ξύ Γερ­μα­νών και ΕΔΕΣ). Ωστό­σο, παρά την κατα­λυ­τι­κή βρε­τα­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη (σε χρή­μα, οπλι­σμό, κλπ.), ο ΕΔΕΣ δεν κατά­φε­ρε να ανα­πτυ­χθεί σε ουσια­στι­κό αντί­βα­ρο του ΕΛΑΣ, με τη δρά­ση του να περιο­ρί­ζε­ται στην Ήπει­ρο και σε μικρής κλί­μα­κας και σημα­σί­ας επιχειρήσεις.

Την περί­ο­δο που διε­ξά­γο­νταν οι μάχες της Αθή­νας και του Πει­ραιά (Δεκέμ­βρης του 1944) ο ΕΛΑΣ συνέ­τρι­ψε τον ΕΔΕΣ, τα υπο­λείμ­μα­τα του οποί­ου φυγα­δεύ­τη­καν όπως — όπως από τους Βρε­τα­νούς στην Κέρκυρα.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο