Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαράντα γερμανικά τεθωρακισμένα Marder στην Ουκρανία

Η Γερ­μα­νία ανα­κοί­νω­σε χθες ότι θα δια­θέ­σει οχή­μα­τα μάχης πεζι­κού Marder στην Ουκρα­νία, ενι­σχύ­ο­ντας την στρα­τιω­τι­κή υπο­στή­ρι­ξή της προς το Κίε­βο, για την απώ­θη­ση των ρωσι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων, μετά από μία παρό­μοια κίνη­ση της Γαλ­λί­ας που προη­γή­θη­κε, μέσα στην εβδομάδα.

Πρό­κει­ται για μια από­φα­ση που αλλά­ζει τα δεδο­μέ­να ως προς τη γερ­μα­νι­κή στά­ση απέ­να­ντι στο Κίε­βο, δεδο­μέ­νου ότι είναι η πρώ­τη φορά από την έναρ­ξη του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, που η Γερ­μα­νία στέλ­νει τεθω­ρα­κι­σμέ­να άρμα­τα πεζι­κού στην Ουκρα­νία, ακό­μη κι αν δεν συγκα­τα­λέ­γο­νται στην κατη­γο­ρία των βαρέ­ων αρμά­των μάχης, όπως τα υπερ­σύγ­χρο­να Leopard 2, τα οποία ζητά επί­μο­να εδώ και και­ρό το Κίε­βο. H ανα­κοί­νω­ση μάλι­στα της καγκε­λα­ρί­ας έγι­νε με κοι­νή γρα­πτή δήλω­ση του Όλαφ Σολτς και του Τζο Μπάι­ντεν στα γερ­μα­νι­κά και τα αγγλι­κά μετά από σχε­τι­κό τηλε­φώ­νη­μα των δύο ηγε­τών χθες βράδυ.

Αμερικανική πίεση στη Γερμανία για αποστολή τεθωρακισμένων πεζικού;

Όπως διευ­κρί­νι­σε σήμε­ρα ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­φεν Χέμπε­στραϊτ, η από­φα­ση αυτή προ­ε­τοι­μα­ζό­ταν εδώ και και­ρό και ελή­φθη τη δεδο­μέ­νη στιγ­μή για τρεις λόγους: πρώ­τον επει­δή η κυκλι­κή ανταλ­λα­γή αρμά­των μάχης με χώρες όπως η Ελλά­δα ολο­κλη­ρώ­νε­ται, δεύ­τε­ρον για­τί έχει αλλά­ξει σημα­ντι­κά η κατά­στα­ση στο ουκρα­νι­κό μέτω­πο εξαι­τί­ας των μαζι­κών ρωσι­κών αερο­πο­ρι­κών επι­θέ­σε­ων και τρί­τον επει­δή οι συμ­μα­χι­κές χώρες, ΗΠΑ και Γαλ­λία, έκρι­ναν επί­σης ότι τώρα είναι η κατάλ­λη­λη στιγ­μή για απο­στο­λή αρμά­των πεζι­κού ελα­φρού τύπου.

Σύμ­φω­να με όσα έγι­ναν γνω­στά στην κυβερ­νη­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, η παρά­δο­ση των γερ­μα­νι­κών Marder στην Ουκρα­νία ανα­μέ­νε­ται να γίνει σύντο­μα, εντός το πρώ­του τρι­μή­νου του 2023, ενώ σύμ­φω­να με τον κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο θα προη­γη­θεί εκπαί­δευ­ση Ουκρα­νών στρα­τιω­τών διάρ­κειας οκτώ εβδο­μά­δων στη Γερ­μα­νία, ενώ αντί­στοι­χη εκπαί­δευ­ση θα παρά­σχουν και οι ΗΠΑ (επί γερ­μα­νι­κού ή αμε­ρι­κα­νι­κού εδάφους).

Ειδι­κοί εκτι­μούν στον γερ­μα­νι­κό Τύπο ήδη ότι με την απο­στο­λή των Μarder — τα οποία παρά το ότι απο­τε­λούν παλαιό μοντέ­λο παρα­μέ­νουν σημα­ντι­κά άρμα­τα πεζι­κού, ιδιαί­τε­ρα ευκί­νη­τα στην πρώ­τη γραμ­μή του μετώ­που- σπά­ει ακό­μη ένα «ταμπού» της γερ­μα­νι­κής πολι­τι­κής ασφάλειας.

Γερμανικό σύστημα Patriot στην Ουκρανία κατά «παράκληση» των ΗΠΑ

Ο Στέ­φεν Χέμπε­στραϊτ επι­βε­βαί­ω­σε δημο­σί­ευ­μα του Spiegel που ήδη από χθες έκα­νε λόγο για απο­στο­λή 40 γερ­μα­νι­κών Marder από τα απο­θέ­μα­τα του γερ­μα­νι­κού στρα­τού και της εξο­πλι­στι­κής βιο­μη­χα­νί­ας. Από την πλευ­ρά του ο εκπρό­σω­πος του γερ­μα­νι­κού υπ. Άμυ­νας Ντά­βιντ Χέλ­μπολντ τόνι­σε ότι εκτός των Marder κρί­σι­μης σημα­σί­ας είναι και η απο­στο­λή μιας γερ­μα­νι­κής συστοι­χί­ας αερά­μυ­νας Patriot απευ­θεί­ας στην Ουκρα­νία, μετά από «παρά­κλη­ση» των ΗΠΑ, όπως δήλω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Και οι ΗΠΑ έχουν ήδη παρα­δώ­σει Patriot στην Ουκρα­νία αλλά και η Γερ­μα­νία πρό­σφα­τα προ­σέ­φε­ρε τρία συστή­μα­τα Patriot στην Πολω­νία, η οποία συνο­ρεύ­ει με την Ουκρανία.

Η γερ­μα­νι­κή εκπαί­δευ­ση στο σύστη­μα Patriot ανα­μέ­νε­ται επί­σης να ολο­κλη­ρω­θεί εντός του πρώ­του τρι­μή­νου του 2023, ενώ ενδια­φέ­ρον έχει η παρέμ­βα­ση του Πολω­νού υπ. Εξω­τε­ρι­κών Ζβί­γκιεφ Ράου μέσω twitter, ο οποί­ος χαι­ρε­τί­ζει την κίνη­ση της Γερ­μα­νί­ας, τονί­ζει όμως παράλ­λη­λα ότι αυτή ακρι­βώς ήταν η πολω­νι­κή πρό­τα­ση στις αρχές του περα­σμέ­νου Νοεμβρίου.

Aξί­ζει να σημειω­θεί ότι εντός του 2022 η Γερ­μα­νία είχε παρα­δώ­σει στην Ουκρα­νία και τεθω­ρα­κι­σμέ­να συστή­μα­τα αντι­πυ­ραυ­λι­κής άμυ­νας τύπου Gepard.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο