Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαράντα σβέρκοι βοδινοί απεφάνθησαν: Φταίει ο Μπαγάσας που τραγουδά τη Συννεφούλα…

Κατ’ απαί­τη­ση της Εκκλη­σί­ας βγαί­νουν «εκτός ύλης» από το μάθη­μα των θρη­σκευ­τι­κών τα τρα­γού­δια των Νικό­λα Άσι­μου («Ο Μπα­γά­σας»), Διο­νύ­ση Σαβ­βό­που­λου («Συν­νε­φού­λα») και στι­χοι από το τρα­γού «Umbrella» της Ριά­να. Αφαι­ρεί­ται επί­σης ένα ινδιά­νι­κο παρα­δο­σια­κό παρα­μύ­θι («Ο Άνε­μος») για τον άνε­μο που απή­γα­γε την κόρη ενός ινδιά­νου φύλαρ­χου. Επί­σης, αφαι­ρέ­θη­κε από το εκπαι­δευ­τι­κό υλι­κό της Β’ Λυκεί­ου μια γελοιο­γρα­φία του Economist για τους θρη­σκευ­τι­κούς πολέ­μους καθώς σύμ­φω­να με την εκκλη­σία εξέ­τρε­φε «αντι­θρη­σκευ­τι­κά» αισθή­μα­τα στους μαθη­τές. Στη γελοιο­γρα­φία απει­κο­νί­ζε­ται ένα πεδίο μάχης γεμά­το με νεκρούς και ένας ενας, που έχει επι­ζή­σει, ανα­φέ­ρει: «όλα ξεκί­νη­σαν με μια δια­φω­νία ποια­νού ο Θεός ήταν πιο ειρη­νι­κός, καλο­συ­νά­τος και συγχωρητικός».

Ακό­μα, η Εκκλη­σία ζήτη­σε στην Ά Γυμνα­σί­ου να δηλω­θεί με σαφή­νεια στους μαθη­τές ότι η γιό­γκα δεν είναι γυμνα­στι­κή αλλά θρη­σκευ­τι­κή πρακτική.

Τέλος, η πολι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας (η κυβέρ­νη­ση) δεσμεύ­τη­κε, πως το υλι­κό μαθη­τεί­ας που θα απο­τε­λέ­σει τα βιβλία για το σχο­λι­κό έτος 2018–2019 «πριν τυπω­θεί, θα τεθεί εις την διά­θε­σιν της Εκκλη­σί­ας για την απαι­του­μέ­νη δογ­μα­τι­κή παρα­κο­λού­θη­ση» (Περιτ­τό να ανα­ρω­τη­θεί­τε σε ποια άλλη χώρα η το κρά­τος παρα­χω­ρεί στην Εκκλη­σία το δικαί­ω­μα να απο­φα­σί­ζει τι θα διδα­χτούν τα παι­διά στο σχολείο).

Βέβαια προη­γή­θη­κε μια δια­δι­κα­σία κατά την οποία ήρθη­σαν οι «παρε­ξη­γή­σεις» κυβέρ­νη­σης και Εκκλησίας.

«Αδεια­νό που­κά­μι­σο», δηλα­δή, η πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νη «μετω­πι­κή σύγκρου­ση» με την Εκκλη­σία , που ήταν μια απλή… παρε­ξή­γη­ση και πέρα­σε (Αφού βέβαια για κάποιο διά­στη­μα αξιο­ποι­ή­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση για επί­δει­ξη προ­ο­δευ­τι­κό­τη­τας για να καλύ­πτει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της).

Γεγο­νός όμως είναι, πέρα από την ανα­με­νό­με­νη κωλο­τού­μπα της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ και της επι­και­ρό­τη­τας του αιτή­μα­τος δια­χω­ρι­σμού κρά­τους – Εκκλη­σί­ας (ένας αστι­κός εκσυγ­χρο­νι­σμός είναι και τίπο­τα περισ­σό­τε­ρο), τα τελευ­ταία χρό­νια με πολ­λούς τρό­πους η Εκκλη­σία προ­σπα­θεί να κάνει αισθη­τή την παρου­σία της και ειδι­κά δε με αφορ­μή το μάθη­μα των θρη­σκευ­τι­κών, εκτός από την επί­δει­ξη ισχύ­ος, ξεδι­πλώ­θη­κε μια ιδε­ο­λο­γι­κού τύπου παρέμβαση.

Το σχε­τι­κά και­νούρ­γιο στοι­χείο στην αντι­πα­ρά­θε­ση αυτή το τελευ­ταίο διά­στη­μα είναι κυρί­ως οι πολύ ανε­βα­σμέ­νοι τόνοι και το ιδε­ο­λο­γι­κό πρό­ση­μο των επι­χει­ρη­μά­των που χρη­σι­μο­ποί­η­σε ο ανώ­τα­τος κλή­ρος της χώρας (π.χ. επι­στο­λή του Αρχιε­πι­σκό­που Ιερώ­νυ­μου στους πολι­τι­κούς αρχη­γούς), που θυμί­ζει τον εκκλη­σια­στι­κό λόγο παλιό­τε­ρων, σκο­τει­νών επο­χών της ιστο­ρί­ας μας .

Επί­σης, το κάλε­σμα για επι­στρο­φή στο πιο σκο­τει­νό ιστο­ρι­κό παρελ­θόν δεν περιο­ρί­ζε­ται μόνο στη χώρα μας, επι­χει­ρεί­ται σε πολ­λά μέρη του κόσμου, με διά­φο­ρα ονό­μα­τα, συν­θή­μα­τα και τρό­πους και ανε­ξάρ­τη­τα απ’ το πλειο­ψη­φούν θρη­σκευ­τι­κό δόγ­μα σε κάθε χώρα ή περιο­χή. Πρό­κει­ται για «σημεία των και­ρών», που συνο­δεύ­ουν την παρακ­μή του καπιταλισμού.

Τέλος καταρ­ρί­πτε­ται το βασι­κό αφή­γη­μα της κυβέρ­νη­σης. Να ντύ­νε­ται με τα κου­ρέ­λια ενός ψευτο-«προοδευτισμού», που τάχα παρά τις αντι­ξο­ό­τη­τες και τους «θεούς και δαί­μο­νες» που της επι­τί­θε­νται, δε διστά­ζει να τα βάλει με τα «ιερά και τα όσια» του συστή­μα­τος, τις «αντι­δρα­στι­κές δυνά­μεις», τους ανα­χρο­νι­σμούς και κάθε είδους «συμ­φέ­ρο­ντα». Που στο κάτω — κάτω μπο­ρεί να μην μπο­ρεί να κάνει πολ­λά μέσα στο «ασφυ­κτι­κό πλαί­σιο», μπο­ρεί να υπο­γρά­φει και να υλο­ποιεί μνη­μό­νια και όλα τα αντι­λαϊ­κά μέτρα που επι­τάσ­σουν οι ανά­γκες του κεφα­λαί­ου, αλλά του­λά­χι­στον προ­σπα­θεί να κάνει 2–3 σημα­ντι­κές αλλα­γές με «αρι­στε­ρό» προ­σα­να­το­λι­σμό και «ταξι­κό πρό­ση­μο». Ούτε αυτό το μπο­ρεί  για­τί πλέ­ον έχει ταχθεί στην υπη­ρε­σία του συστή­μα­τος και των πυλώ­νων του.

 

Ο ρόλος της θρη­σκεί­ας στον καπι­τα­λι­σμό, συζή­τη­ση με τον Περι­κλή Παυ­λί­δη (Ηχη­τι­κό)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο