Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαρδάμ

Εκα­νε ή δεν έκα­νε σαρ­δάμ η υπο­ψή­φια του ΠΑΣΟΚ, όταν έλε­γε για νέους φόρους στους επαγ­γελ­μα­τί­ες; Μ’ αυτό ασχο­λού­νταν χτες τα προ­πα­γαν­δι­στι­κά επι­τε­λεία της ΝΔ (που παρου­σιά­ζε­ται περί­που ως ο «προ­στά­της» των επαγ­γελ­μα­τιών), του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, που συνε­χί­ζει να «απο­κη­ρύσ­σει» τις δηλώ­σεις Κατρού­γκα­λου για το ίδιο περί­που θέμα. Τι κρύ­βουν όλοι τους; Τις δεσμεύ­σεις που έχουν ανα­λά­βει στην ΕΕ και στο μεγά­λο κεφά­λαιο και οι οποί­ες απο­τυ­πώ­νο­νται στην πρό­σφα­τη Εκθε­ση της Κομι­σιόν. Αυτές δηλα­δή για «εισα­γω­γή προ­κα­τα­βο­λής φόρου, διεύ­ρυν­ση της φορο­λο­γι­κής βάσης (…) ανα­θε­ώ­ρη­ση της τρέ­χου­σας φορο­λο­γι­κής δομής για τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους και ενί­σχυ­ση της φορο­λο­γι­κής συμ­μόρ­φω­σης με την επέ­κτα­ση της χρή­σης των ηλε­κτρο­νι­κών πλη­ρω­μών». Ολα αυτά περι­γρά­φουν ένα νέο φορο­λο­γι­κό πογκρόμ για τους ήδη χρε­ω­μέ­νους μέχρι τον λαι­μό επαγ­γελ­μα­τί­ες και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, με έναν στους δύο να έχει του­λά­χι­στον μία ληξι­πρό­θε­σμη οφει­λή. Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, μάλι­στα, τα παρα­πά­νω απο­τε­λούν και αντι­κεί­με­νο σχε­τι­κής «μελέ­της» του ΙΟΒΕ για το πώς θα εφαρ­μο­στούν. Αλλω­στε, παρά τα προ­πα­γαν­δι­στι­κά παρα­μύ­θια, οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι θυμού­νται καλά πως όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια, με νόμους όλων των κυβερ­νή­σε­ων, καταρ­γή­θη­κε το αφο­ρο­λό­γη­το, διευ­ρύν­θη­καν και μονι­μο­ποι­ή­θη­καν τα «αντι­κει­με­νι­κά κρι­τή­ρια», ψηφί­στη­κε το χαρά­τσι του «τέλους επι­τη­δεύ­μα­τος» κ.ο.κ. Και επει­δή καμία έκπλη­ξη δεν περι­μέ­νει τους βιο­πα­λαι­στές ΕΒΕ την επό­με­νη μέρα, μπο­ρούν οι ίδιοι να κάνουν την έκπλη­ξη, με ένα ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ στο πλευ­ρό τους.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο