Σαρλ Περώ: Ένας μεγάλος… παραμυθάς

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Ο Σαρλ Περώ—Charles Perrault- γεν­νή­θη­κε στις 12 Ιανουα­ρί­ου του 1628 στο Παρί­σι, Γαλ­λία. Μέλος αστι­κής πολυ­με­λούς οικο­γέ­νειας με επτά παι­διά και γιος δια­πρε­πούς δικη­γό­ρου σπού­δα­σε νομι­κή και ανά­με­σα στις πολ­λές και σημα­ντι­κές κυβερ­νη­τι­κές θέσεις που ανέ­λα­βε, από το 1644 και για πολ­λά χρό­νια εργά­στη­κε ως γενι­κός επι­θε­ω­ρη­τής των Βασι­λι­κών Κτη­ρί­ων. … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σαρλ Περώ: Ένας μεγά­λος… παρα­μυ­θάς.