«Σας συγχαίρω για την κόρη που γεννήσατε»

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Στις 25 Ιού­λη του 1946 το έκτα­κτο Στρα­το­δι­κείο Γιαν­νι­τσών κατα­δι­κά­ζει σε θάνα­το 7 άτο­μα με την κατη­γο­ρία ότι απο­τε­λού­σαν την ένο­πλη ομά­δα ΝΟΦ (Λαϊ­κό Απλευ­θε­ρω­τι­κό Μέτω­πο). Ανά­με­σα τους και μια γυναί­κα, η δασκά­λα Ειρή­νη Γκί­νη. Ηταν «συμ­μο­ρί­τες», «αυτο­νο­μι­στές» και «κακούρ­γοι» κατά το κατη­γο­ρη­τή­ριο. « Επτά ακό­μα εχθροί της πατρί­δας, επτά όργα­να … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Σας συγ­χαί­ρω για την κόρη που γεν­νή­σα­τε».