Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σατυρικό πρωτοσέλιδο του Charlie Hebdo για τον Ερντογάν — Οργή στην Άγκυρα

«Λάδι στη φωτιά» της κόντρας Μακρόν-Ερντο­γάν βάζει το γαλ­λι­κό σατυ­ρι­κό περιο­δι­κό Charlie Hebdo, με ένα ιδιαί­τε­ρα καυ­στι­κό σκε­τσά­κι που φιγου­ρά­ρει στο πρω­το­σέ­λι­δο αυτής της εβδομάδας.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, στο πρω­το­σέ­λι­δο δημο­σιεύ­ε­ται μια καρι­κα­τού­ρα του Ερντο­γάν να κάθε­ται σε μια καρέ­κλα και να σηκώ­νει το φόρε­μα μιας γυναί­κας απο­κα­λύ­πτο­ντας τα οπί­σθιά της και φέρει τον τίτλο: «Ερντο­γάν: Στην ιδιω­τι­κή του ζωή, είναι πολύ αστείος».

Η Τουρ­κία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι θα λάβει «δικα­στι­κά και διπλω­μα­τι­κά» μέτρα μετά τη δημο­σί­ευ­ση από την γαλ­λι­κή εβδο­μα­διαία σατι­ρι­κή εφη­με­ρί­δα Charlie Hebdo σκί­τσου που σατι­ρί­ζει τον Τούρ­κο πρό­ε­δρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

charlie hebdo erdogan tayyip

«Θα γίνουν οι απα­ραί­τη­τες δικα­στι­κές και διπλω­μα­τι­κές ενέρ­γειες κατά του εν λόγω σκί­τσου», δηλώ­νει η διεύ­θυν­ση επι­κοι­νω­νί­ας της τουρ­κι­κής προ­ε­δρί­ας σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε στην γαλ­λι­κή γλώσ­σα, σε ένα πλαί­σιο αυξα­νό­με­νων εντά­σε­ων ανά­με­σα στην Άγκυ­ρα και το Παρίσι.

«Η μάχη μας κατά αυτών των αγε­νών, με κακή πρό­θε­ση και προ­σβλη­τι­κών βημά­των θα συνε­χι­στεί μέχρι τέλους με λογι­κή, αλλά και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα», προ­στί­θε­ται στην ανακοίνωση.

Λίγο μετά τη δήλω­ση αυτή, η εισαγ­γε­λία της Άγκυ­ρας ανα­κοί­νω­σε την έναρ­ξη έρευ­νας κατά των επι­κε­φα­λής του Charlie Hebdo.

Ο Ερντο­γάν βρί­σκε­ται στην πρώ­τη γραμ­μή της έκφρα­σης ενός κύμα­τος θυμού μου­σουλ­μα­νι­κών χωρών, αφού το Charlie Hebdo επέ­λε­ξε να ανα­δη­μο­σιεύ­σει σκί­τσα του προ­φή­τη Μωά­μεθ, γεγο­νός που είχε εξορ­γί­σει τους μου­σουλ­μά­νους πριν μια δεκα­ε­τία, καθώς η απει­κό­νι­ση των προ­φη­τών απα­γο­ρεύ­ε­ται αυστη­ρά από το Ισλάμ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο