Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΑ του ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ έθεσαν βέτο στην ένταξη της Παλαιστίνης ως κράτος μέλος

Οι ΗΠΑ μπλό­κα­ραν με βέτο το ψήφι­σμα του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας που θα επέ­τρε­πε στην Παλαι­στί­νη να εντα­χθεί στον ΟΗΕ ως πλή­ρες κρά­τος μέλος, επι­βε­βαιώ­νο­ντας και μ’ αυτόν τον τρό­πο την καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή των ΗΠΑ στη διαιώ­νι­ση της κατο­χής της Παλαι­στί­νης, όπως και ότι η όλη φιλο­λο­γία της κυβέρ­νη­σης Μπάι­ντεν περί «λύσης δύο κρα­τών» δεν αφο­ρά τη δημιουρ­γία ανε­ξάρ­τη­του παλαι­στι­νια­κού κρά­τους βάσει των δεκά­δων απο­φά­σε­ων του ΟΗΕ, στα σύνο­ρα του 1967 με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ, αλλά ένα προ­τε­κτο­ρά­το που θα συνο­δεύ­ει την επέ­κτα­ση των συμ­φω­νιών «εξο­μά­λυν­σης» σχέ­σε­ων του Ισρα­ήλ με αρα­βι­κές και μου­σουλ­μα­νι­κές χώρες της περιοχής.

Το ψήφι­σμα έλα­βε 12 ψήφους υπέρ, μία ένα­ντι (των ΗΠΑ) και 2 απο­χές. Ήταν ένα από τα συντο­μό­τε­ρα και σαφέ­στε­ρα στην ιστο­ρία του Συμ­βου­λί­ου: «Το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας, αφού εξέ­τα­σε την αίτη­ση του Κρά­τους της Παλαι­στί­νης για έντα­ξη στα Ηνω­μέ­να Έθνη (S/2011/592), συνι­στά στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση ότι το Κρά­τος της Παλαι­στί­νης να γίνουν δεκτοί ως μέλη στα Ηνω­μέ­να Έθνη».

Για να εγκρι­θεί ένα σχέ­διο ψηφί­σμα­τος, το Συμ­βού­λιο πρέ­πει να έχει του­λά­χι­στον εννέα μέλη υπέρ και κανέ­να από τα μόνι­μα μέλη του –Κίνα, Γαλ­λία, Ρωσία, Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες– να μην χρη­σι­μο­ποιεί το δικαί­ω­μα αρνη­σι­κυ­ρί­ας (βέτο) του.

Ο Ανα­πλη­ρω­τής Μόνι­μος Αντι­πρό­σω­πος των ΗΠΑ Ρόμπερτ Γουντ δικαιο­λο­γώ­ντας το βέτο, ισχυ­ρί­στη­κε ότι η έκθε­ση της Επι­τρο­πής για την Απο­δο­χή Νέων Μελών αντι­κα­το­πτρί­ζει ότι δεν υπήρ­χε ομο­φω­νία μετα­ξύ των μελών ως προς το εάν ο αιτών πλη­ρού­σε τα κρι­τή­ρια για έντα­ξη, σύμ­φω­να με το Άρθρο IV του Χάρ­τη των Ηνω­μέ­νων Εθνών και είπε ότι υπάρ­χουν ανε­πί­λυ­τα ερω­τή­μα­τα για το εάν ο αιτών πλη­ροί τα κρι­τή­ρια για να θεω­ρη­θεί κρά­τος, είπε.

«Έχου­με καλέ­σει εδώ και και­ρό την Παλαι­στι­νια­κή Αρχή να ανα­λά­βει τις απα­ραί­τη­τες μεταρ­ρυθ­μί­σεις για να βοη­θή­σει στην καθιέ­ρω­ση των χαρα­κτη­ρι­στι­κών ετοι­μό­τη­τας για κρα­τι­κή υπό­στα­ση και σημειώ­νου­με ότι η Χαμάς, μια τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση, ασκεί επί του παρό­ντος εξου­σία και επιρ­ροή στη Γάζα – ανα­πό­σπα­στο μέρος του κρά­τους που ορα­μα­τί­ζε­ται σε αυτό το ψήφι­σμα» δήλω­σε ο Γούντ , ευθυ­γραμ­μι­ζό­με­νος πλή­ρως με την πάγια θέση του Ισρα­ήλ που «ορα­μα­τί­ζε­ται» μια Γάζα που όσους Παλαι­στί­νιους δεν έχει δολο­φο­νή­σει θα τους έχει εκτο­πί­σει από εκεί.

Ο Ριάντ Μαν­σούρ, Μόνι­μος Παρα­τη­ρη­τής του Κρά­τους της Παλαι­στί­νης, είπε ότι το δικαί­ω­μα του λαού του στην αυτο­διά­θε­ση δεν έχει απο­τε­λέ­σει ποτέ αντι­κεί­με­νο δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων ή δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων. Είναι φυσι­κό, ιστο­ρι­κό και νόμι­μο δικαί­ω­μα «να ζού­με στην πατρί­δα μας, την Παλαι­στί­νη, ως ένα ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος που είναι ελεύ­θε­ρο και κυρί­αρ­χο», είπε.

Δόθη­κε στα μέλη του Συμ­βου­λί­ου η ευκαι­ρία «να ανα­βιώ­σουν την ελπί­δα που έχει χαθεί μετα­ξύ του λαού μας» και να μετα­τρέ­ψουν τη δέσμευ­σή τους για λύση δύο κρα­τών σε στα­θε­ρή δρά­ση «που δεν μπο­ρεί να δια­στρε­βλω­θεί ή να ανα­κλη­θεί», και η πλειο­ψη­φία των μελών του Συμ­βου­λί­ου «στά­θη­καν στο ύψος αυτής της ιστο­ρι­κής στιγ­μής και στά­θη­καν στο πλευ­ρό της δικαιο­σύ­νης, της ελευ­θε­ρί­ας και της ελπί­δας, σύμ­φω­να με τις ηθι­κές και ανθρω­πι­στι­κές και νομι­κές αρχές που πρέ­πει να διέ­πουν τον κόσμο μας και σύμ­φω­να με την απλή λογική».

«Το γεγο­νός ότι αυτό το ψήφι­σμα δεν πέρα­σε δεν θα σπά­σει τη βού­λη­σή μας και δεν θα ακυ­ρώ­σει την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά μας», είπε ο Μανσούρ.

Ο Ισραη­λι­νός πρε­σβευ­τής Gilad Erdan επα­νέ­λα­βε τα όσα έχει πει για να δικαιο­λο­γή­σει την σφα­γή στην Γάζα, ισχυ­ρι­ζό­με­νος μετα­ξύ άλλων ότι η Παλαι­στι­νια­κή Αρχή είναι μια οντό­τη­τα που υπο­στη­ρί­ζει την τρο­μο­κρα­τία και ότι οι Παλαι­στί­νιοι δεν ανα­γνω­ρί­ζουν καν το Ισρα­ήλ ως εβραϊ­κό κράτος.

«Ανε­ξάρ­τη­τα από την απο­τυ­χία των Παλαι­στι­νί­ων να εκπλη­ρώ­σουν τα απα­ραί­τη­τα κρι­τή­ρια για την έντα­ξη στον ΟΗΕ, οι περισ­σό­τε­ροι από εσάς απο­φα­σί­σα­τε δυστυ­χώς να επι­βρα­βεύ­σε­τε την παλαι­στι­νια­κή τρο­μο­κρα­τία με ένα Παλαι­στι­νια­κό κρά­τος», είπε.

Ο Ρώσος πρε­σβευ­τής Βασί­λι Νεμπέν­ζια είπε ότι αυτή είναι η πέμ­πτη φορά που οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες ασκούν βέτο σε ψήφι­σμα του Συμ­βου­λί­ου από την έναρ­ξη των σημε­ρι­νών εχθρο­πρα­ξιών στη Γάζα. Οι ΗΠΑ «έδει­ξαν για άλλη μια φορά τι πιστεύ­ουν πραγ­μα­τι­κά για τους Παλαι­στί­νιους», είπε.

Ο Κινέ­ζος πρε­σβευ­τής Fu Cong είπε ότι το όνει­ρο δεκα­ε­τιών του παλαι­στι­νια­κού λαού κατα­ψη­φί­στη­κε σε μια επο­χή που η έντα­ξη της Παλαι­στί­νης ως πλή­ρες μέλος του ΟΗΕ είναι πιο επεί­γου­σα από ποτέ.

Πηγή: 902.gr

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο