Σβετλάνα Σαβίτσκαγια: από το αθλητικό pilotage στον 4ωρο διαστημικό περίπατο

Σαν Σοβιε­τι­κή αστρο­ναύ­τη όλοι γνω­ρί­ζου­με την Βαλε­ντί­να Τερε­σκό­βα (Валенти́на Влади́мировна Терешко́ва) που έγι­νε διά­ση­μη ως η πρώ­τη γυναί­κα στην Ιστο­ρία που ταξί­δε­ψε στο διά­στη­μα (16–19 Ιού­νη 1963) κυβερ­νή­της του Βοστόκ 6, κάνο­ντας 48 περι­φο­ρές γύρω από τη Γη. Με μόνο αυτή την πτή­ση, συμπλή­ρω­σε περισ­σό­τε­ρο χρό­νο (71 ώρες) από το άθροι­σμα των χρό­νων όλων μαζί των … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σβε­τλά­να Σαβί­τσκα­για: από το αθλη­τι­κό pilotage στον 4ωρο δια­στη­μι­κό περί­πα­το.