Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΕΑ | Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις: Για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ για τους συνταξιούχους.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ headerΟι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις σχο­λιά­ζο­ντας τα όσα είπε ο Πρω­θυ­πουρ­γός στην ομι­λία του στην ΔΕΘ, για τα ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τους συντα­ξιού­χους, έχουν να παρα­τη­ρή­σουν τα εξής:

Οι συντα­ξιού­χοι δεν μπο­ρούν να δεχθούν και να ονο­μά­σουν αυξή­σεις, τα ποσά που εξαγ­γέλ­θη­καν από τον Πρω­θυ­πουρ­γό στην ΔΕΘ,  αλλά αντί­θε­τα ως νέες μειώ­σεις και αυτό γιατί:

1)     Τα ποσά των λεγό­με­νων αυξή­σε­ων που ανα­κοί­νω­σε ο Πρω­θυ­πουρ­γός προ­βλέ­πο­νταν από  τον νόμο που ψηφί­στη­κε από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2017 και οι αυξή­σεις στους συντα­ξιού­χους απα­γο­ρεύ­τη­καν μέχρι το 2022. Στην συνέ­χεια  η απα­γό­ρευ­ση μετα­τέ­θη­κε για την 1/1/23. Αυτό  υιο­θε­τή­θη­κε από την σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση και το υλο­ποιεί.  Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ που είχε ανα­λά­βει την δέσμευ­ση για την κατάρ­γη­ση του νόμου Κατρού­γκα­λου, τον δια­τη­ρεί  και με βάση αυτόν τον νόμο είχα­με τις χθε­σι­νές εξαγγελίες.

2)     Πώς λοι­πόν η κυβέρ­νη­ση και ο κ. Πρω­θυ­πουρ­γός μιλά­νε για αυξή­σεις στις συντά­ξεις, όταν για δεκα­τρία χρό­νια αυτές σφα­γιά­ζο­νται με τερά­στιες περι­κο­πές από όλες τις κυβερ­νή­σεις στις κύριες και επι­κου­ρι­κές,  στις συντά­ξεις χηρεί­ας, με την αφαί­ρε­ση της 13ης και 14ης σύντα­ξης, του ΕΚΑΣ, του εφά­παξ; Συγ­χρό­νως, σφα­γιά­σθη­καν δικαιώ­μα­τα των συντα­ξιού­χων κοι­νω­νι­κού χαρα­κτή­ρα όπως λου­τρο­θε­ρα­πεία, θερα­πευ­τι­κός και κοι­νω­νι­κός του­ρι­σμός, τα οικο­γε­νεια­κά επι­δό­μα­τα που πλη­ρώ­νο­νταν από τους ίδιους; Όταν κατα­λη­στεύ­θη­καν τα ασφα­λι­στι­κά τους ταμεία, όταν σε αυτό τον βωμό των περι­κο­πών πλη­ρώ­νουν κάθε χρό­νο 8,5 δισε­κα­τομ­μύ­ρια; Όταν όλα αυτά τα χρό­νια έχου­με κλεί­σι­μο νοσο­κο­μεί­ων, θερα­πευ­τη­ρί­ων, αυξή­σεις της συμ­με­το­χής στα φάρ­μα­κα;  Όταν όλα τα χρό­νια οι τιμές τρα­βούν την ανιού­σα και το τελευ­ταίο διά­στη­μα απογειώθηκαν;

3)     Οι συντα­ξιού­χοι που έχου­με πλη­ρώ­σει αυτό το τερά­στιο τίμη­μα δεν μπο­ρού­με να δεχθού­με ως αύξη­ση το 6 ίσως και 7% μεσο­σταθ­μι­κά, όταν αυτό το ποσο­στό  δεν καλύ­πτει ούτε το ποσο­στό της αύξη­σης του τιμα­ρίθ­μου του τελευ­ταί­ου δια­στή­μα­τος. Όταν ακό­μη αυτά τα ποσο­στά δίνο­νται μόνο στις κύριες και όχι στις επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις. Όταν δεν γίνε­ται διεύ­ρυν­ση της φορο­λο­γι­κής κλί­μα­κας και η εφο­ρία καραδοκεί.

4)     Δεν μπο­ρού­με να δεχθού­με ότι ένα εκα­τομ­μύ­ριο και πάνω συντα­ξιού­χοι που έχουν την λεγό­με­νη προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά, που και αυτή νομο­θε­τή­θη­κε με τον νόμο Κατρού­γκα­λου, δεν θα πάρουν  αύξη­ση όταν αυτή δεν καλύ­πτει την προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά. Και αυτές οι περι­πτώ­σεις είναι πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο.  Μάλι­στα σε  αρκε­τές περι­πτώ­σεις η δια­φο­ρά είναι τόσο μεγά­λη,  όπως των  συντα­ξιού­χων του ΟΑΕΕ, που δεν πρό­κει­ται ποτέ να πάρουν αύξη­ση. Το ότι μέχρι σήμε­ρα το ποσό της προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς  δίνο­νταν και δεν είχε περι­κο­πεί από την 1/1/19, όπως αρχι­κά ψηφί­σθη­κε, οφεί­λε­ται στην αγω­νι­στι­κή δρά­ση των συνταξιούχων.

5)     Δεν μπο­ρού­με να δεχθού­με ως κατάρ­γη­ση εισφο­ράς αλλη­λεγ­γύ­ης την αφαί­ρε­ση μόνο του μικρού ποσού του ν.3986/11 και ταυ­τό­χρο­να να παρα­μέ­νει η παρα­κρά­τη­ση του πολ­λα­πλά­σιου ποσού υπέρ του ΑΚΑΓΕ από το 2010. Σε ποιον προ­σφέ­ρουν αλή­θεια αλλη­λεγ­γύη οι συντα­ξιού­χοι των χιλί­ων ευρώ;

6)     Δεν μπο­ρού­με να δεχθού­με και να ανε­χθού­με να μην δίνο­νται 11μηνών ανα­δρο­μι­κά σε όλους τους συντα­ξιού­χους και με αυτά τα χρή­μα­τα, καθώς και με τα τερά­στια χαρά­τσια στις τιμές του ρεύ­μα­τος, να χρη­μα­το­δο­τού­νται με δισε­κα­τομ­μύ­ρια οι εται­ρί­ες που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον τομέα αυτό.

7)     Δεν μπο­ρού­με να δεχθού­με, αντί για τα πλη­ρω­μέ­να δώρα μας που έχουν εδώ και  10 χρό­νια περι­κο­πεί, να μας δίδο­νται από τις κυβερ­νή­σεις, όπο­τε τους βολεύ­ει, επι­δό­μα­τα φτώ­χιας, και μάλι­στα σε ορι­σμέ­νους μόνο συνταξιούχους.

Μπρο­στά σε αυτή την τρα­γι­κή κατά­στα­ση που μας έχουν φέρει, η διεκ­δί­κη­ση και το πλαί­σιο αιτη­μά­των μας παρα­μέ­νει στο ακέ­ραιο και θα το διεκ­δι­κή­σου­με με αγω­νι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις σε όλη την χώρα το επό­με­νο διά­στη­μα.

Σε αυτή την βάση διεκδικούμε:

Αυξή­σεις σε όλες τις συντά­ξεις τώρα. Κατώ­τε­ρη σύντα­ξη στα 650 Ευρώ από τα 384 που είναι σήμε­ρα. Να εκδο­θούν άμε­σα οι συντά­ξεις μας, να στα­μα­τή­σει η κοροϊ­δία με τα λογι­σμι­κά και τις ιδιω­τι­κές εται­ρί­ες που τα δια­χει­ρί­ζο­νται, να στα­μα­τή­σουν οι περι­κο­πές στα εφάπαξ.

Να δοθούν άμε­σα σε όλους τους συντα­ξιού­χους τα ανα­δρο­μι­κά του 11μηνου που παρά­νο­μα παρα­κρα­τού­νται δίχως προαπαιτούμενα.

Να απο­δο­θεί το 0.5% του ΑΕΠ που με νόμο έχει ψηφί­σει η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση και επί 3 χρό­νια δεν το απο­δί­δει, ποσό που έχει φτά­σει στα 3 δισεκατομμύρια.

Να απο­δο­θούν τώρα οι παρά­νο­μα παρα­κρα­τη­μέ­νες συν­δρο­μές (0,20) στις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, που οφεί­λο­νται από το 2018.

Να γίνει τώρα άμε­σα πρό­σλη­ψη για­τρών, νοση­λευ­τών στα νοσο­κο­μεία, να ανοί­ξουν αυτά που έχουν κλεί­σει. Να δημιουρ­γη­θούν παντού δημό­σιες δομές οίκων ευγηρίας.

Να καταρ­γη­θεί η αντερ­γα­τι­κή – αντι­λαϊ­κή – αντια­σφα­λι­στι­κή νομο­θε­σία και η φοροληστεία.

Να ανα­κε­φα­λαιο­ποι­η­θούν τώρα τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία.

Όχι στον κατα­στρε­πτι­κό ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο με την βάρ­βα­ρη εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, την οποία κατα­δι­κά­ζου­με, απαι­τού­με να στα­μα­τή­σει κάθε εμπλο­κή της χώρας μας στον πόλε­μο, εκτός της ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας.

Συνεργαζόμενες-Συνταξιουχικές Οργανώσεις-ΔΤ_ΔΕΘ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο