Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σειρά κινητοποιήσεων προαναγγέλλει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Σει­ρά δρά­σε­ων και κινη­το­ποι­ή­σε­ων στις επι­χει­ρή­σεις και τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες των μεγά­λων θεά­τρων της Αθή­νας που αρνού­νται να υπο­γρά­ψουν Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας προ­α­ναγ­γέλ­λει το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ), σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­σή του.

«Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να που ξεκι­νή­σα­με τη χρο­νιά που μας πέρα­σε, προ­κει­μέ­νου να ακου­στούν τα αιτή­μα­τά μας. Να μπει φρέ­νο στην απα­ρά­δε­κτη κατά­στα­ση της ωρο­μι­σθί­ας, των απλή­ρω­των προ­βών, των ατο­μι­κών συμ­φω­νη­τι­κών. Πατά­με πάνω στην πεί­ρα της πετυ­χη­μέ­νης κλα­δι­κής απερ­γί­ας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 15 Μάρ­τη και συνε­χί­ζου­με» ανα­φέ­ρει, στην ανα­κοί­νω­σή του, το ΣΕΗ και προσθέτει:

«Κλι­μα­κώ­νου­με τον αγώ­να μας, αξιο­ποιού­με και την απερ­γία στις 30 Μάη για να βάλου­με το δικό μας πλαί­σιο, τα δικά μας αιτή­μα­τα. Να δεί­ξου­με για μια ακό­μη φορά σε κυβέρ­νη­ση και εργο­δο­σία ποια είναι η δική μας δύνα­μη. Ότι είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να συνε­χί­σου­με και να πιέ­σου­με με κάθε τρό­πο για την υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας, ότι είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να παλέ­ψου­με για την ικα­νο­ποί­η­ση των δικών μας ανα­γκών, των δικών μας διεκδικήσεων».

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση, η πρώ­τη κινη­το­ποί­η­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πέμ­πτη 24 Μαΐ­ου, στις 12:00, στην έδρα της επι­χεί­ρη­σης των Αθη­ναϊ­κών Θεά­τρων, Σκιά­θου 147, Αθήνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο