Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σειρά μέτρων για την οικονομική ελάφρυνση των δημοτών πρότεινε η δημοτική αρχή Πάτρας

Σει­ρά μέτρων, για την οικο­νο­μι­κή ελά­φρυν­ση των δημο­τών της Πάτρας, λόγω παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, ειση­γή­θη­κε σήμε­ρα ο αντι­δή­μαρ­χος Οικο­νο­μι­κών, Διο­νύ­σης Πλέσ­σας, κατά την διάρ­κεια τηλε­διά­σκε­ψης της οικο­νο­μι­κής επιτροπής.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με τον δήμο, «προ­τά­θη­κε η περαι­τέ­ρω μεί­ω­ση του οικια­κού συντε­λε­στή του αντα­πο­δο­τι­κού τέλους στην καθα­ριό­τη­τα και στον ηλε­κτρο­φω­τι­σμό από 1,50 που είναι σήμε­ρα σε 1,20 για το δήμο Πατρέ­ων, καθώς και για τις δημο­τι­κές ενό­τη­τες και τοπι­κές κοι­νό­τη­τες, όπου ισχύ­ει τώρα ο συντε­λε­στής 1,50».

Επί­σης, προ­τά­θη­κε «η απαλ­λα­γή ενοι­κί­ων από ακί­νη­τα και κατα­στή­μα­τα που έχει εκμι­σθώ­σει ο δήμος καθώς και η απαλ­λα­γή ενοι­κί­ων από κυλι­κεία στα σχο­λι­κά συγκρο­τή­μα­τα και από κυλι­κεία κοι­μη­τη­ρί­ων, καθώς και δημο­τι­κών γηπέ­δων, για όσο χρο­νι­κό διά­στη­μα έχει ανα­στα­λεί η λει­τουρ­γία τους, λόγω των μέτρων κατά της εξά­πλω­σης του κορονοϊού».

Στο ίδιο πλαί­σιο, προ­τά­θη­κε «η απαλ­λα­γή των επι­χει­ρή­σε­ων που ανή­κουν στον επαγ­γελ­μα­τι­κό συντε­λε­στή 3,40 — 1,80 — 1,20 — 0,9, καθώς και των ξενο­δο­χεί­ων που ανή­κουν στον συντε­λε­στή 4,5 και έχει απα­γο­ρευ­τεί η λει­τουρ­γία τους, σύμ­φω­να με την σχε­τι­κή ΚΥΑ, από το αντα­πο­δο­τι­κό τέλος καθα­ριό­τη­τας και ηλε­κτρο­φω­τι­σμού, για το χρο­νι­κό διά­στη­μα που ισχύ­ει η ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας αυτών των επι­χει­ρή­σε­ων, λόγω κορονοϊού».

Ακό­μη, προ­τά­θη­κε «η απαλ­λα­γή από τα τέλη παρα­χω­ρη­μέ­νων κοι­νο­χρή­στων χώρων (τέλος κατά­λη­ψης τρα­πε­ζο­κα­θι­σμά­των), για τις επι­χει­ρή­σεις που έχει ανα­στα­λεί η λει­τουρ­γία τους και για όσο χρό­νο χρεια­στεί λόγω των μέτρων απο­τρο­πής της εξά­πλω­σης του κορο­νοϊ­ού, καθώς και από το τέλος επί των ακα­θα­ρί­στων εσό­δων των κατα­στη­μά­των 0,5%, από το τέλος δια­μο­νής παρε­πι­δη­μού­ντων 0,5% και από το τέλος επί των ακα­θα­ρί­στων εσό­δων των κέντρων δια­σκέ­δα­σης — ζωντα­νής μου­σι­κής 5%».

Παράλ­λη­λα, σύμ­φω­να με τον δήμο, «συνε­χί­ζου­με και για το έτος 2020 τις μειώ­σεις σε ποσο­στό 50%, αλλά και απαλ­λα­γές κατά 100% των ευπα­θών ομά­δων από τα αντα­πο­δο­τι­κά τέλη».

Όσον αφο­ρά το οικο­νο­μι­κό κόστος των μέτρων ανα­κού­φι­σης, ο δήμος επι­ση­μαί­νει ότι «οι προ­τά­σεις μας αυτές θα φέρουν επι­δεί­νω­ση των οικο­νο­μι­κών του δήμου μας σε κρί­σι­μους τομείς της λει­τουρ­γί­ας του και για να μπο­ρέ­σου­με να κρα­τη­θού­με όρθιοι στην πορεία, απαι­τεί­ται διεκ­δί­κη­ση από την κυβέρ­νη­ση μεγά­λης χρη­μα­το­δό­τη­σης».

Μάλι­στα, όπως τονί­ζε­ται, «θα υπο­χρε­ω­θού­με σε τρο­πο­ποί­η­ση του σχε­δια­σμού μας σε σχέ­ση με δαπά­νες που έχου­με προ­γραμ­μα­τί­σει, δια­φυ­λάσ­σο­ντας την μισθο­δο­σία των εργα­ζο­μέ­νων μας και την λει­τουρ­γία των υπηρεσιών».

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι στη διοί­κη­ση του Δήμου Πατρέ­ων είναι η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση με επι­κε­φα­λής τον Κώστα Πελε­τί­δη, ο οποί­ος στις εκλο­γές του προη­γού­με­νου χρό­νου επα­νε­ξε­λέ­γη δήμαρχος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο