Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμοί στο Άγιο Όρος: «Λόγω του ιστορικού της περιοχής δεν μας επιτρέπεται να είμαστε απόλυτα καθησυχαστικοί»

Σε επι­φυ­λα­κή θα παρα­μεί­νουν και τα επό­με­να 24ωρα οι σει­σμο­λό­γοι προ­κει­μέ­νου να παρα­κο­λου­θούν την εξέ­λι­ξη των σει­σμι­κών δονή­σε­ων που σημειώ­νο­νται από το βρά­δυ του περα­σμέ­νου Σαβ­βά­του ανοι­χτά της Χαλ­κι­δι­κής, στην θαλάσ­σια περιο­χή του Αγί­ου Όρους. Η ιστο­ρι­κό­τη­τα της περιο­χής και οι ισχυ­ροί σει­σμοί του παρελ­θό­ντος κρα­τούν τους ειδι­κούς σε επα­γρύ­πνη­ση, παρά τις εκτι­μή­σεις πως ο κύριος σει­σμός ήταν, πιθα­νό­τα­τα, αυτός που κατα­γρά­φη­κε με μέγε­θος 5,2 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ.

«Το πιθα­νό­τε­ρο είναι πως ο κύριος σει­σμός ήταν αυτός των 5,2 βαθ­μών της Κλί­μα­κας Ρίχτερ. Μέχρι στιγ­μής, η εικό­να δεν δίνει ανη­συ­χη­τι­κή ερμη­νεία, αλλά λόγω του ιστο­ρι­κού της περιο­χής δεν μας επι­τρέ­πε­ται να είμα­στε από­λυ­τα καθη­συ­χα­στι­κοί. Δεν υπάρ­χουν στοι­χεία που να δεί­χνουν ότι έρχε­ται κάτι κακό, ωστό­σο χρειά­ζε­ται μία επι­φυ­λα­κτι­κό­τη­τα εξαι­τί­ας της ιστο­ρί­ας», δήλω­σε στο ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό του ΑΠΕ — ΜΠΕ «Πρα­κτο­ρείο 104,9 Fm» ο καθη­γη­τής Σει­σμο­λο­γί­ας του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΑΠΘ), Μανώ­λης Σκορδίλης

Ο κ.Σκορδίλης υπεν­θύ­μι­σε ότι η περιο­χή του Αγί­ου Όρους έχει δώσει ισχυ­ρούς σει­σμούς το 1905 με 7,5 Ρίχτερ, όπως επί­σης το 1982 και το 1983 με μεγέ­θη 7 και 6,8 βαθ­μών, αντί­στοι­χα. «Το 1905 είχα­με έναν ισχυ­ρό σει­σμό με μέγε­θος 7,5 βαθ­μών της Κλί­μα­κας Ρίχτερ. Το 1982 είχε δώσει η περιο­χή σει­σμό μεγέ­θους 7 Ρίχτερ και το 1983 σει­σμό 6,8. Όλοι αυτοί ήταν σε μία από­στα­ση 25 έως 45 χλμ από το επί­κε­ντρο του τωρι­νού σει­σμού. Μιλά­με πρα­κτι­κά για τον ίδιο τεκτο­νι­κό σχη­μα­τι­σμό και γι αυτό είμα­στε επι­φυ­λα­κτι­κοί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο καθη­γη­τής Σει­σμο­λο­γί­ας ανέ­φε­ρε πως υπήρ­ξαν ζημιές από τους ισχυ­ρούς σει­σμούς, κατά το παρελ­θόν, σε μονα­στή­ρια του Αγί­ου Ορους, ενώ είχαν γίνει αισθη­τοί και στην πόλη της Θεσ­σα­λο­νί­κης, παρά το γεγο­νός ότι απέ­χει 150 χλμ από το επί­κε­ντρο. «Ο σει­σμός των 7,5 Ρίχτερ ήταν πολύ ισχυ­ρός και υπήρ­χαν ζημιές στα μονα­στή­ρια. Οι σει­σμοί του ‘82 και ‘83 έγι­ναν αισθη­τοί και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η δόνη­ση ήταν λίγο πιο αργή, με την έννοια ότι τα σει­σμι­κά κύμα­τα είχαν μεγα­λύ­τε­ρες περιό­δους, αλλά έγι­ναν αισθη­τοί. Στις περιο­χές που είναι πιο κοντά, οι σει­σμοί αυτής της τάξε­ως μεγέ­θους, μπο­ρούν να γίνουν πραγ­μα­τι­κά επικίνδυνοι».

Όσο για το ενδε­χό­με­νο από τις συγκε­κρι­μέ­νες δονή­σεις στην περιο­χή του Αγί­ου Όρους να ενερ­γο­ποι­η­θούν και άλλα ρήγ­μα­τα ο κ.Σκορδίλης το χαρα­κτή­ρι­σε «εντε­λώς απί­θα­νο, για­τί ο σει­σμός είναι σχε­τι­κά μικρός και δεν μπο­ρεί να επη­ρε­ά­σει άλλες περιοχές».

Οι σει­σμο­λό­γοι θα παρα­κο­λου­θούν το φαι­νό­με­νο και τα επό­με­να 24ωρα και σύμ­φω­να με τον καθη­γη­τή ανα­μέ­νο­νται «μετα­σει­σμοί με μεγέ­θη που θα φτά­σουν με μία ή και μικρό­τε­ρη μονά­δα δια­φο­ρά από το μέγε­θος του, των 5,2 βαθ­μών της kλί­μα­κας Ρίχτερ. Στο πλαί­σιο αυτό, ένας σει­σμός όπως ο πρω­ι­νός με 4,8 Ρίχτερ, αν και λίγο ισχυ­ρός για μετα­σει­σμό δεν είναι κάτι το ιδιαί­τε­ρο που θα μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει ανησυχία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο