Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός Ζάκυνθος: Πτώση βράχων στον κόλπο του Ναυαγίου — Έκλεισε η παραλία για τους επισκέπτες

Απο­κόλ­λη­ση βρά­χων έγι­νε στην περιο­χή του γνω­στού Ναυα­γί­ου στη Ζάκυν­θο, εξαι­τί­ας του ισχυ­ρού σει­σμού 5,4 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, που σημειώ­θη­κε στο θαλάσ­σιο χώρο μετα­ξύ Ζακύν­θου — Κεφαλονιάς.

Από τη δόνη­ση, απο­κολ­λή­θη­καν μεγά­λα κομ­μά­τια βρά­χων, από το βου­νό, στο κόλ­πο του Ναυα­γί­ου και έπε­σαν στην θάλασ­σα, χωρίς ευτυ­χώς να υπο­στούν ζημιές παρα­πλέ­ο­ντα σκάφη.
Το Λιμε­ναρ­χείο Ζακύν­θου απα­γό­ρευ­σε την απο­βί­βα­ση επι­σκε­πτών στην παρα­λία αλλά και την πρό­σβα­ση των του­ρι­στών στην περιο­χή πάνω από την διά­ση­μη παρα­λία υπό το φόβο νέων κατολισθήσεων.

Ε. Λέκκας : Ενδεικτική της επικινδυνότητας της κατάστασης στην περιοχή του “Ναυαγίου”, η σημερινή μικρής έκτασης κατολίσθηση εξαιτίας του σεισμού

Ο σει­σμός 5,3 Ρίχτερ που σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί στη Ζάκυν­θο προ­κά­λε­σε μικρής έκτα­σης κατο­λί­σθη­ση η οποία είναι ενδει­κτι­κή της επι­κιν­δυ­νό­τη­τας της κατά­στα­σης στην περιο­χή του “Ναυα­γί­ου” στη Ζάκυν­θο, δήλω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρό­ε­δρος του ΟΑΣΠ και καθη­γη­τής Γεω­λο­γί­ας, Ευθύ­μιος Λέκ­κας. Πρό­σθε­σε ότι θα πρέ­πει να τηρη­θούν όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί ήδη στην περιο­χή δηλα­δή οι τρεις ζώνες προ­στα­σί­ας στην παραλία.

Ο κ. Λέκ­κας ανέ­φε­ρε επί­σης ότι οι αρμό­διοι παρά­γο­ντες της περιο­χής θα πρέ­πει να εφαρ­μό­ζουν τα μέτρα και να υπο­δει­κνύ­ουν στους του­ρί­στες να είναι προσεκτικοί.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο