Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός Κρήτη: Ένας νεκρός, 9 τραυματίες, ακατοίκητο το Αρκαλοχώρι (ΦΩΤΟ)

Νεκρός ανα­σύρ­θη­κε πριν από λίγη ώρα από τα σωστι­κά συνερ­γεία της ΕΜΑΚ ο εργά­της που είχε κατα­πλα­κω­θεί από τη στέ­γη που κατέρ­ρευ­σε μετά τα 5,8 Ρίχτερ στο εκκλη­σά­κι του Προ­φή­τη Ηλία έξω από το χωριό Αρκα­λο­χώ­ρι Ηρα­κλεί­ου Κρή­της. Πρό­κει­ται για έναν άνδρα περί­που 65 ετών.

Ο άτυ­χος εργά­της παρα­λή­φθη­κε από ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ και μετα­φέ­ρε­ται σε νοσοκομείο.

 Ακό­μη ένας εργά­της που ήταν μαζί του στο εκκλη­σά­κι απο­μα­κρύν­θη­κε σώος. 

   Σώος απε­γκλω­βί­στη­κε και άλλος ένας πολί­της στο χωριό Πατσί­δε­ρος που είχε παγι­δευ­τεί μέσα στο σπί­τι του καθώς από τις ζημιές λόγω του σει­σμού δεν μπο­ρού­σε να ανοί­ξει την πόρτα.

Οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες από το νησί ανα­φέ­ρουν πως υπάρ­χουν και τραυ­μα­τί­ες. Συνο­λι­κά 9 άτο­μα ‘έχουν τραυ­μα­τι­στεί, εκ των οποί­ων 7 φέρουν κατάγ­μα­τα και 2 εκδορές.

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, από τους εννέα τραυ­μα­τί­ες οι επτά είναι ελα­φρά και μετα­φέρ­θη­καν για τις πρώ­τες βοή­θειες στο Κέντρο Υγειας, ενώ οι δύο φέρουν κατάγ­μα­τα και δια­κο­μί­στη­καν στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγ­μής στο κέντρο της Πυρο­σβε­στι­κής έχουν ανα­φερ­θεί πολ­λές ζημιές σε κτί­ρια στα χωριά Ρουσ­σο­χώ­ρια, Αρχο­ντι­κό και Πατσί­δε­ρος. Στην περιο­χή βρί­σκο­νται ήδη δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής ενώ έχει κινη­το­ποι­η­θεί όλος ο κρα­τι­κός μηχανισμός.

   Κάποιοι πολί­τες για τους οποί­ους είχε ανα­φερ­θεί ότι είχαν παγι­δευ­τεί σε φαρ­μα­κείο, απο­μα­κρύν­θη­καν μόνοι τους με ασφάλεια.

Ακα­τοί­κη­το… το Αρκαλοχώρι

Εικόνες καταστροφής σε πολλά σπίτια στο Αρκαλοχώρι από τον εγκέλαδο

Εκτε­τα­μέ­νες είναι οι ζημιές που προ­κά­λε­σε στο Ακρα­λο­χώ­ρι ο δυνα­τός σει­σμός των 5,8 ρίχτερ που εκδη­λώ­θη­κε το πρωί στο Ηράκλειο.

Εικό­νες κατα­στρο­φής αντι­κρί­ζει κάποιος στο χωριό με τοί­χους να έχουν πέσει και ρωγ­μές και μεγά­λες ζημιές να καθι­στούν τα σπί­τια επι­κίν­δυ­να για κατοί­κη­ση.

Συνο­λι­κά οι περιο­χές που έχουν πλη­γεί σύμ­φω­να με τις μέχρι τώρα πλη­ρο­φο­ρί­ες είναι οι περιο­χές Αρκα­λο­χώ­ρι, Θρα­ψα­νο, Ζωφό­ρι, Παρου­σο­χώ­ρια όπου έπε­σε η εκκλη­σία της Αγί­ας Φωτει­νής και το Καστέ­λι όπου υπήρ­ξαν ζημιές στην εκκλη­σία του Αγί­ου Αντωνίου.

arkalohori1 arkalohori2 arkalohori3 arkalohori4 arkalohori5 arkalohori6 arkalohori7 arkalohori8 arkaloxori 18 arkaloxori 19 arkaloxori11 arkaloxori12 arkaloxori13 arkaloxori14 arkaloxori15 arkaloxori16 arkaloxori17

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο