Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός Λέσβος: Επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι — Μικροζημιές στο νησί

Επι­φυ­λα­κτι­κοί εμφα­νί­ζο­νται οι σει­σμο­λό­γοι ανα­φο­ρι­κά με τις σημε­ρι­νές δονή­σεις μέχρι 4,9 Ρίχτερ που σημειώ­θη­καν στη Λεσβο. «Χρειά­ζε­ται λίγο προ­σο­χή για­τί το ρήγ­μα που έδω­σε τους σημε­ρι­νούς σει­σμούς είναι κοντά στο μεγά­λο ρήγ­μα της Αγί­ας Παρα­σκευ­ής που δια­τρέ­χει το νησί από τον ένα άκρο στο άλλο» δήλω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθη­γη­τής σει­σμο­λο­γί­ας και Διευ­θυ­ντής του Γεω­δυ­να­μι­κού ινστι­τού­του Άκης Τσε­λέ­ντης. «Δεν είμα­στε 100% σίγου­ροι ότι πρό­κει­ται για τον κύριο σει­σμό και για την ώρα είναι δύσκο­λο να πού­με κάτι τέτοιο» πρό­σθε­σε ο κύριος Τσελέντης

Μικροζημιές στο νησί

Το φως της ημέ­ρας δεί­χνει τα μέχρι στιγ­μής προ­βλή­μα­τα που έχει προ­κα­λέ­σει κυρί­ως στη βόρεια Λέσβο η σει­σμι­κή διερ­γα­σία που ξεκί­νη­σε σήμε­ρα στις 4 τα χαρά­μα­τα με το σει­σμό των 4,9 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ.

Πέραν των κατο­λι­σθή­σε­ων βρά­χων από τα πρα­νή των γύρω βου­νών στο οδι­κό δίκτυο της περιο­χής έχουν ανα­φερ­θεί μικρές ζημιές σε σπί­τια στα χωριά Πελό­πη και Μόλυ­βος. Επί­σης, έχουν δια­πι­στω­θεί ζημιές στην εκκλη­σία της Αγί­ας Τριά­δας στο χωριό Στύψη.

Η Επι­τρο­πή εκτί­μη­σης σει­σμι­κού κιν­δύ­νου θα συνε­δριά­σει τις αμέ­σως επό­με­νες ώρες για περαι­τέ­ρω ενημέρωση.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο