Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός στην Εύβοια: Σε εξέλιξη το φαινόμενο, η εκτίμηση της επιτροπής σεισμικού κινδύνου για τη δόνηση στα Ψαχνά

Σε συνε­χή παρα­κο­λού­θη­ση από τα εθνι­κά δίκτυα σει­σμο­γρά­φων και επι­τα­χυν­σιο­γρά­φων βρί­σκε­ται η εξέ­λι­ξη της σει­σμι­κής ακο­λου­θί­ας στην περιο­χή των Ψαχνών Εύβοιας, όπου εκδη­λώ­θη­κε σήμε­ρα σει­σμι­κή δόνη­ση μεγέ­θους 4.9 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ. Από την ανά­λυ­ση των μέχρι τώρα δεδο­μέ­νων, το φαι­νό­με­νο είναι σε εξέ­λι­ξη. Αυτό προ­κύ­πτει από τα πορί­σμα­τα της Ειδι­κής Επι­στη­μο­νι­κής Επι­τρο­πής Εκτί­μη­σης Σει­σμι­κού Κιν­δύ­νου και Μεί­ω­σης της Σει­σμι­κής Δια­κιν­δύ­νευ­σης του ΟΑΣΠ, που συνε­δρί­α­σε πριν από λίγο και συγκλή­θη­κε κατό­πιν εντο­λής του υπουρ­γού Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Χρή­στου Στυλιανίδη.

Παράλ­λη­λα, όλες οι δυνά­μεις της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, της Πυρο­σβε­στι­κής και της ΕΜΑΚ παρα­μέ­νουν σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα, ενώ απευ­θύ­νο­νται συστά­σεις στους πολί­τες: (α) να απο­φεύ­γουν την είσο­δο και την παρα­μο­νή τους σε κτί­ρια που τυχόν έχουν υπο­στεί βλά­βες ή είναι κατα­σκευ­ές υψη­λής τρω­τό­τη­τας και (β) να επι­λέ­γουν ασφα­λείς δια­δρο­μές κατά τη μετα­κί­νη­σή τους μέσα στον αστι­κό ιστό, για την προ­στα­σία τους από πτώ­ση αντι­κει­μέ­νων ή άλλων δομι­κών στοι­χεί­ων. Εύβοια: Δεν υπάρ­χουν ανα­φο­ρές για ζημιές σε κτί­ρια — Το Κέντρο Επι­χει­ρή­σε­ων του ΠΣ δεν έχει λάβει καμία κλή­ση για απε­γκλω­βι­σμό ατόμων

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και οδη­γί­ες αυτο­προ­στα­σί­ας από σει­σμούς, οι πολί­τες μπο­ρούν να επι­σκε­φθούν την ιστο­σε­λί­δα του υπουρ­γεί­ου Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης & Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση www.civilprotection.gr και του Οργα­νι­σμού Αντι­σει­σμι­κού Σχε­δια­σμού και Προ­στα­σί­ας στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση (www.oasp.gr).

Ε. Λέκκας: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Στην εκτί­μη­ση ότι «όλα βαί­νουν καλώς και δεν υπάρ­χει λόγος ανη­συ­χί­ας» από τον σημε­ρι­νό σει­σμό 4,9 Ρίχτερ στα Ψαχνά κατέ­λη­ξε η επι­τρο­πή εκτί­μη­σης σει­σμι­κού κιν­δύ­νου που συνε­δρί­α­σε νωρίς το από­γευ­μα μετά από αίτη­μα του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, όπως δήλω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρό­ε­δρος της επι­τρο­πής και του ΟΑΣΟ καθη­γη­τής Ευθύ­μιος Λέκκας.

«Όλα εξε­λίσ­σο­νται ομα­λά εκτί­μη­σε η επι­τρο­πή» προ­σέ­θε­σε ο κ. Λέκ­κας ενώ σημεί­ω­σε ότι δεν κατα­λή­ξα­με αν ήταν ο κύριος σει­σμός προ­σθέ­το­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι «η φύση θα απο­φα­σί­σει γι’ αυτό».”

Ανέ­φε­ρε ακό­μη ότι η επι­τρο­πή απο­φά­σι­σε να ξεσκο­νί­σει λίγο τα σχέ­δια ετοι­μό­τη­τας για τη συγκε­κρι­μέ­νη περιοχή.

Κώστας Παπαζάχος

Χρειά­ζε­ται προ­σο­χή αλλά όχι ιδιαί­τε­ρος πανι­κός δήλω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθη­γη­τής Σει­σμο­λο­γί­ας του ΑΠΘ, Κώστας Παπα­ζά­χος, ανα­φο­ρι­κά με τον σει­σμό 4,9 Ρίχτερ , που σημειώ­θη­κε στις 2:24 το μεση­μέ­ρι, με επί­κε­ντρο την περιο­χή των Ψαχνών, στην Εύβοια. Ο κ. Παπα­ζά­χος τόνι­σε ότι ” είναι μια περιο­χή γνω­στή και εκεί υπάρ­χει το γνω­στό ρήγ­μα των Ψαχνών.Θεωρητικά το ρήγ­μα αυτό έχει μια δυνα­τό­τη­τα να δώσει σει­σμό ακό­μη και έξι Ρίχτερ αλλά μέχρι στιγ­μής δεν το έχει κάνει.Αντίθετα μέχρι τώρα το ρήγ­μα αυτό έχει κινη­θεί δια­φο­ρε­τι­κά όπως για παρά­δειγ­μα το 2008 όπου σημειώ­νο­νταν μικρο­σει­σμοί για περί­που για ένα χρόνο”.

Ο κ. Παπα­ζά­χος συνέ­στη­σε στους κατοί­κους “να είναι προ­σε­κτι­κοί, να τηρούν τις οδη­γί­ες και δεν χρειά­ζε­ται κάποιος ιδιαί­τε­ρος πανικός”.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο