Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός στην Κρήτη: Μεγάλες καταστροφές — Επείγουν άμεσα μέτρα ασφάλειας και ανακούφισης των πληγέντων (ΦΩΤΟ)

Ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός της φον­κι­ής δόνη­σης έως τώρα είναι ένας νεκρός, εννέα τραυ­μα­τί­ες αλλά και εκτε­τα­μέ­νες υλι­κές ζημιές σε πολ­λά κτί­ρια. Ιδιαί­τε­ρα στο Αρκα­λο­χώ­ρι, ένα σημα­ντι­κό τμή­μα των σπι­τιών έχει υπο­στεί σοβα­ρές ζημιές.

To θύμα είναι ένας 62χρονος εργά­της, ο οποί­ος κατα­πλα­κώ­θη­κε ενώ εκτε­λού­σε εργα­σί­ες συντή­ρη­σης στον Προ­φή­τη Ηλία Αρκα­λο­χω­ρί­ου. Εντός της εκκλη­σί­ας βρι­σκό­ταν, κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες και ο γιος του, ο οποί­ος είναι μετα­ξύ των τραυματιών.

Μεγάλες καταστροφές

Μεγά­λες ζημιές κατα­γρά­φο­νται σε δεκά­δες σπί­τια, κατα­στή­μα­τα, αγρο­κτή­μα­τα, ενώ ζημιές έχουν προ­κλη­θεί σε δρό­μους και άλλες υπο­δο­μές στο Δήμο Αρκα­λο­χω­ρί­ου, αλλά και στα χωριά της ευρύ­τε­ρης περιο­χής, με τους κατοί­κους να βρί­σκο­νται σε από­γνω­ση. Ενώ προ­βλή­μα­τα κατα­γρά­φο­νται και σε χωριά του Δήμου Αρχα­νών — Αστε­ρου­σί­ων, ενώ στο χωριό Χου­δέ­τσι 7 στα 10 σπί­τια έχουν υπο­στεί ζημιές.

Τα προ­βλή­μα­τα επι­τεί­νο­νται από την έλλει­ψη μέτρων αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης και προ­στα­σί­ας, σε μια περιο­χή όπως η Κρή­τη που είναι ιδιαί­τε­ρα σει­σμο­γε­νής. Μάλι­στα, στην συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή υπήρ­χε έντο­νη σει­σμι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα εδώ και του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις μήνες. Εντού­τοις, δεν είχε ληφθεί το παρα­μι­κρό μέτρο αντι­σει­σμι­κής προ­στα­σί­ας. Σύμ­φω­να δε με τον σει­σμο­λό­γο Γερ. Παπα­δό­που­λο, Διευ­θυ­ντή Ερευ­νών Σει­σμο­λο­γί­ας στο Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών από το καλο­καί­ρι η Επι­τρο­πή Σει­σμι­κού Κιν­δύ­νου είχε προει­δο­ποι­ή­σει για τον κίν­δυ­νο ενός μεγά­λου σει­σμού στην περιοχή.

Λόγω της κατά­στα­σης αλλά και των συνε­χών μετα­σει­σμών στην περιο­χή, εστά­λη μήνυ­μα του 112 στους κατοί­κους της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ηρα­κλεί­ου όπου ανέ­φε­ρε: «Ισχυ­ρός σει­σμός στην περιο­χή σας με σει­σμι­κή ακο­λου­θία σε εξέ­λι­ξη. Μην μπαί­νε­τε σε κτί­ρια που έχουν υπο­στεί οποια­δή­πο­τε ζημιά από τον σει­σμό. Παρα­μεί­νε­τε σε ετοι­μό­τη­τα και ακο­λου­θεί­τε τις οδη­γί­ες των Αρχών».

Στη σύσκε­ψη που έγι­νε το μεση­μέ­ρι στο Αρκα­λο­χώ­ρι, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο περι­φε­ρεια­κός διευ­θυ­ντής Εκπαί­δευ­σης Ηρα­κλεί­ου ανέ­φε­ρε ότι σε σύνο­λο 380 σχο­λεί­ων του νομού, στα οποία ζητή­θη­κε ανα­φο­ρά, τα 85 απά­ντη­σαν σχε­τι­κά, με τα 45 από τα 85 να ανα­φέ­ρουν ότι έχουν υπο­στεί ζημιές. Ωστό­σο σε αυτά δεν έχουν συμπε­ρι­λη­φθεί τα σχο­λεία του Αρκα­λο­χω­ρί­ου και των χωριών της περιο­χής, καθώς και τα σχο­λεία του Δήμου Αρχα­νών — Αστε­ρου­σί­ων, δήμοι όπου κυρί­ως έπλη­ξε ο σημε­ρι­νός μεγά­λος σεισμός.

Μεγά­λες είναι οι κατα­στρο­φές που προ­κά­λε­σε ο σει­σμός των 5,8 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ στο Αρκα­λο­χώ­ρι Ηρα­κλεί­ου Κρή­της. Σύμ­φω­να με τα όσα είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Χρυ­σού­λα Κεγκέ­ρο­γλου, πρό­ε­δρος της Δημο­τι­κής Ενό­τη­τας Αρκα­λο­χω­ρί­ου, μεγά­λες είναι οι κατα­στρο­φές που προ­κά­λε­σε ο σει­σμός στην περιο­χή. Σπί­τια έχουν καταρ­ρεύ­σει, ενώ από τα χαλά­σμα­τα έχουν κλεί­σει δρό­μοι. Κάτοι­κοι, παίρ­νο­ντας μαζί τους ό,τι μπο­ρούν, εγκα­τα­λεί­πουν την περιο­χή για πιο ασφα­λή σημεία.

Οι κάτοι­κοι στο Αρκα­λο­χώ­ρι και στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή βρί­σκο­νται σε από­γνω­ση, καθώς πολ­λοί άνθρω­ποι έμει­ναν χωρίς στέ­γη, είτε για­τί έχουν υπο­στεί πολύ σοβα­ρές ζημιές.

Για το θέμα της στέ­γα­σης των κατοί­κων γίνε­ται σύσκε­ψη, με τις λύσεις να ανα­ζη­τού­νται στο Λύκειο Αρκα­λο­χω­ρί­ου, στο Κολυμ­βη­τή­ριο και το Κλει­στό Μπά­σκετ, χώροι που θα ελεγ­χθούν από κλι­μά­κια μηχα­νι­κών, προ­κει­μέ­νου να απο­φα­σι­στεί η καταλ­λη­λό­τε­ρη λύση.

Όπως μετα­δί­δουν τοπι­κά ΜΜΕ, κλι­μά­κια του ΔΕΔΔΗΕ έχουν μετα­βεί στο Αρκα­λο­χώ­ρι για να κλεί­σουν την παρο­χή ρεύ­μα­τος όπου κρί­νε­ται απα­ραί­τη­το, καθώς και η υπη­ρε­σία ύδρευ­σης για να κλεί­σει την υδρο­δό­τη­ση όπου χρειάζεται.

Στυλιανίδης: Σκηνές για 2.500 πληγέντες

Την εγκα­τά­στα­ση σκη­νών για όσους ανθρώ­πους δεν πρέ­πει και δεν μπο­ρούν να μπουν στα σπί­τια τους λόγω του ισχυ­ρού σει­σμού των 5,8 Ρίχτερ που σημειώ­θη­κε σήμε­ρα στο Αρκα­λο­χώ­ρι του Ηρα­κλεί­ου Κρή­της, ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης & Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Χρή­στος Στυ­λια­νί­δης, ο οποί­ος βρί­σκε­ται στην περιοχή.

arkaloxori arkaloxori1 1 arkaloxori2 1 arkaloxori3 1 arkaloxori4 1 arkaloxori5 arkaloxori6 arkaloxori7 arkaloxori8 arkaloxori9

ΚΚΕ: Άμεσα μέτρα ασφάλειας και ανακούφισης των πληγέντων

Να αντι­με­τω­πι­στεί άμε­σα και ουσια­στι­κά το ζήτη­μα της στέ­γα­σης, σίτι­σης και υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης των πλη­γέ­ντων κατοί­κων της περιο­χής, ζήτη­σε παρεμ­βαί­νο­ντας στη σύσκε­ψη που έγι­νε στο Αρκα­λο­χώ­ρι, ο Μανώ­λης Συντυ­χά­κης, βου­λευ­τής Ηρα­κλεί­ου και περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Κρή­της με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», επι­κε­φα­λής κλι­μα­κί­ου του ΚΚΕ, το οποίο βρί­σκε­ται στις πλη­γεί­σες από τον σει­σμό περιοχές.

Επί­σης, να ξεκι­νή­σει άμε­σα η απο­κα­τά­στα­ση των ζημιών με απο­ζη­μί­ω­ση στο 100% και βέβαια άμε­σα να ληφθούν μέτρα πρό­λη­ψης, αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης και προ­στα­σί­ας, ζήτη­μα που ανέ­δει­ξε εκ νέου ο σημε­ρι­νός σεισμός.

Μήνυμα του 112 στους κατοίκους Ηρακλείου: Μην μπαίνετε σε κτήρια που έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά από το σεισμό

Μήνυ­μα από το 112 στάλ­θη­κε στους κατοί­κους του Ηρα­κλεί­ου Κρή­της να μην μπαί­νουν σε κτή­ρια που έχουν υπο­στεί οποια­δή­πο­τε ζημιά από το σει­σμό, καθώς στην περιο­χή είναι σε εξέ­λι­ξη σει­σμι­κή ακο­λου­θία. Συγκε­κρι­μέ­να το προει­δο­ποι­η­τι­κό μήνυ­μα ανα­φέ­ρει: «Ισχυ­ρός σει­σμός στην περιο­χή σας με σει­σμι­κή ακο­λου­θία σε εξέ­λι­ξη. Μην μπαί­νε­τε σε κτή­ρια που έχουν υπο­στεί οποια­δή­πο­τε ζημιά από το σει­σμό. Παρα­μεί­νε­τε σε ετοι­μό­τη­τα και ακο­λου­θεί­τε τις οδη­γί­ες των Αρχών. Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, επι­σκε­φτεί­τε την ιστο­σε­λί­δα της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας: https://civilprotection.gr/el/seismoi.

Ε. Λέκκας: Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη

Από την πλευ­ρά του πρό­ε­δρος του ΟΑΣΠ, Ευθύ­μης Λέκ­κας είπε: «Έχου­με να κάνου­με με μία ιδιόρ­ρυθ­μη ακο­λου­θία. Όλοι θεω­ρού­σα­με ότι πηγαί­νου­με σε απο­μεί­ω­ση, όμως δεν μπο­ρού­με να προ­δια­γρά­ψου­με τα φυσι­κά φαι­νό­με­να, δυστυ­χώς, και δια­ψευ­στή­κα­με για ακό­μη μία φορά. Έχου­με έναν σει­σμό της τάξης των 5,8 βαθ­μών στο νότιο τμή­μα του ρήγ­μα­τος. Ήταν ανα­πά­ντε­χος ο σει­σμός, που ταλαι­πώ­ρη­σε πραγ­μα­τι­κά τα κτί­ρια, και βέβαια πολ­λούς μετα­σει­σμούς. Θεω­ρώ ότι δεν μπο­ρού­με να κάνου­με ακό­μα εκτί­μη­ση για τη μετα­σει­σμι­κή ακο­λου­θία. Έχου­με σει­σμούς 4,3 — 4,6 και 4,8 βαθ­μών. Το φαι­νό­με­νο βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη. Το βρά­δυ, στις 10:00, θα συνε­δριά­σει εκ νέου η Επι­τρο­πή Εκτί­μη­σης Σει­σμι­κού Κιν­δύ­νου και εκεί θα δού­με με όλα τα επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να πού ακρι­βώς πάει το φαι­νό­με­νο. Ένα φαι­νό­με­νο που εκ των πραγ­μά­των είναι ένα ιδιό­τυ­πο φαινόμενο».

Ά. Τσελέντης για τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι: Ήταν ο κύριος σεισμός κατά 98,8%

Ο σει­σμός στο Αρκα­λο­χώ­ρι ήταν κατά 98,8% ο κύριος σει­σμός, για­τί το ρήγ­μα από τον οποίο προ­ήλ­θε δεν μπο­ρεί να δώσει σει­σμό μεγα­λύ­τε­ρο των 6 Ρίχτερ, δήλω­σε ο διευ­θυ­ντής του Γεω­δυ­να­μι­κού Ινστι­τού­του καθη­γη­τής Άκης Τσελέντης.

Προ­σέ­θε­σε πάντως ότι «δεν περι­μέ­να­με αυτόν το σει­σμό των 5,8 Ρίχτερ», σημειώ­νο­ντας ότι επει­δή ήταν πολύ επι­φα­νεια­κός ‑μόλις 1Ο χλμ- θα έχει πλού­σια μετα­σει­σμι­κή ακο­λου­θία και θα υπάρ­ξουν αρκε­τές ζημιές σε παλιά κτί­ρια στην περιο­χή κοντά στο επί­κε­ντρο, για αυτό οι κάτοι­κοι πρέ­πει να είναι προσεκτικοί.

Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα σχολεία Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης στην Π.Ε Ηρακλείου

Ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας των δημο­τι­κών και ιδιω­τι­κών βρε­φο­νη­πια­κών σταθ­μών και των σχο­λι­κών μονά­δων πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης στην Π.Ε Ηρα­κλεί­ου ανα­κοί­νω­σε ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Νίκος Συρι­γω­τά­κης. Η από­φα­ση ελή­φθη με βάση την κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης που προ­έ­κυ­ψε ως απο­τέ­λε­σμα της ισχυ­ρής σει­σμι­κής δόνη­σης. Επί­σης τέθη­κε άμε­σα η από­φα­ση ελέγ­χου της στα­τι­κό­τη­τας των σχο­λι­κών κτι­ρί­ων λόγω και των συνε­χών μετα­σει­σμών που σημειώ­νο­νται στο νομό Ηρακλείου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο