Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός — Ταϊβάν: Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών

Ισχυ­ρή σει­σμι­κή δόνη­ση μεγέ­θους 7,2 βαθ­μών σημειώ­θη­κε σήμε­ρα στο νοτιο­α­να­το­λι­κό τμή­μα της Ταϊ­βάν, το οποίο είναι αραιο­κα­τοι­κη­μέ­νο, ανα­κοί­νω­σε το Αμε­ρι­κα­νι­κό Γεω­φυ­σι­κό Ινστι­τού­το (USGS).

Από την πλευ­ρά της η μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία της Ταϊ­βάν ανέ­φε­ρε ότι ο σει­σμός –που σημειώ­θη­κε στις 14:44 (τοπι­κή ώρα και 09:44 ώρα Ελλά­δας)– είχε μέγε­θος 6,8 βαθ­μών, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι το επί­κε­ντρό του ήταν περί­που 50 χιλιό­με­τρα βόρεια της πόλη­ςΤαϊ­τούνγκ και το εστια­κό του βάθος 10 χιλιόμετρα.

Το USGS ανα­κοί­νω­σε αργό­τε­ρα ότι ο σει­σμός ήταν 6,9 βαθμών.

Τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης της Ταϊ­βάν μετέ­δω­σαν ότι στην πόλη Γιού­λι ένα χαμη­λό κτί­ριο το οποίο στέ­γα­ζε ένα παντο­πω­λείο κατέρ­ρευ­σε και έχει ήδη ξεκι­νή­σει επι­χεί­ρη­ση για τον απε­γκλω­βι­σμό όσων βρί­σκο­νται στα ερείπια.

Το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων της χώρας Central News Agency μετέ­δω­σε εικό­νες από πανι­κό­βλη­τους κατοί­κους της πόλης να τρέ­χουν προς το κτί­ριο, το οποίο κάλυ­πτε πυκνό σύνε­φο σκόνης.

Εξάλ­λου η εται­ρεία που δια­χει­ρί­ζε­ται τους σιδη­ρο­δρό­μους της Ταϊ­βάν ανα­κοί­νω­σε ότι τρία βαγό­νια τραί­νου εκτρο­χιά­στη­καν στον σταθ­μό Ντόν­γκλι, στην ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας, όταν κατέρ­ρευ­σε μέρος του στε­γά­στρου της πλατ­φόρ­μας. Οι περί­που 20 επι­βά­τες που βρί­σκο­νταν στα βαγό­νια απομακρύνθηκαν.

Ο σει­σμός έγι­νε αισθη­τός σε όλη τη χώρα, με τα κτί­ρια να κου­νιού­νται και στην πρω­τεύ­ου­σα Ταϊ­πέι. Το κέντρο σει­σμι­κών δικτύ­ων της Κίνας από την πλευ­ρά του επε­σή­μα­νε ότι ο σει­σμός έγι­νε αισθη­τός στις παρά­κτιες περιο­χές της χώρας, κυρί­ως στη Φου­ζιάν, τη Γκουανγκ­ντόνγκ, τη Ζιαν­γκ­σού και τη Σανγκάη.

Μετά τον σει­σμό εκδό­θη­κε ανα­κοί­νω­ση για τσου­νά­μι από το αμε­ρι­κα­νι­κό κέντρο προει­δο­ποί­η­σης τσου­νά­μι. Οι αρχές της Ταϊ­βάν δεν εκδί­δουν προει­δο­ποί­η­ση για τσου­νά­μι για σει­σμούς που είναι μεγέ­θους κάτω των 7 βαθμών.

Σύμ­φω­να με το αμε­ρι­κα­νι­κό κέντρο, τα κύμα­τα του τσου­νά­μι ενδέ­χε­ται να φτά­σουν σε από­στα­ση 300 χιλιο­μέ­τρων από το επί­κε­ντρο του σεισμού.

Η μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία της Ιαπω­νί­ας επί­σης εξέ­δω­σε προει­δο­ποί­η­ση για τσου­νά­μι ύψους 1 μέτρου σε μέρος της νομαρ­χί­ας της Οκινάουα.

Νωρί­τε­ρα σήμε­ρα το USGS είχε ανα­κοι­νώ­σει ότι σει­σμός μεγέ­θους 6,6 βαθ­μών έπλη­ξε το Σάβ­βα­το το βρά­δυ την ίδια περιο­χή τις ανα­το­λι­κές ακτές της Ταϊβάν.

Ο σει­σμός σημειώ­θη­κε λίγο μετά τις 21:30 (τοπι­κή ώρα, 16:30 ώρα Ελλά­δας) του Σαβ­βά­του και είχε επί­κε­ντρο περί­που 50 χιλιό­με­τρα βόρεια της πόλης Ταϊ­τούνγκ. Το εστια­κό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Μετά τον σει­σμό αυτό δεν υπήρ­ξαν ανα­φο­ρές για θύμα­τα ή ζημιές, ενώ ακο­λού­θη­σαν πολ­λοί μετασεισμοί.

Η Ταϊ­βάν βρί­σκε­ται κοντά στο σημείο που ενώ­νο­νται δύο τεκτο­νι­κές πλά­κες. Περισ­σό­τε­ροι από 100 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν σε σει­σμό στο νότιο τμή­μα της χώρας το 2016, ενώ άλλη σει­σμι­κή δόνη­ση μεγέ­θους 7,3 βαθ­μών προ­κά­λε­σε τον θάνα­το περισ­σό­τε­ρων από 2.400 ανθρώ­πων το 1999.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο