Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Δυνατή σεισμική δόνηση σε μικρή απόσταση από Κάσο και Κρήτη

Σει­σμός τώρα: Σει­σμι­κή δόνη­ση 5,3 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ σημειώ­θη­κε στις 23:58 στον θαλάσ­σιο χώρο 40 χιλιό­με­τρα δυτι­κά-βορειο­δυ­τι­κά της Κάσου, γνω­στο­ποί­η­σε με ανα­κοί­νω­ση που διέ­νει­με στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης μέσω ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών εκ μέρους των τεσ­σά­ρων φορέ­ων συγκρό­τη­σης του Εθνι­κού Σει­σμο­λο­γι­κού Δικτύ­ου. Σει­σμι­κή δόνη­ση 4,1 βαθ­μών σε μικρή από­στα­ση από την Κέα

Η δόνη­ση, την οποία το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το χαρα­κτή­ρι­σε «ισχυ­ρή», έγι­νε σε σημείο που απέ­χει 377 χιλιό­με­τρα νοτιο­α­να­το­λι­κά της Αθήνας.

Δεν έχουν ανα­φερ­θεί θύμα­τα ή υλι­κές ζημιές μέχρι στιγμής.

Την 27η Νοεμ­βρί­ου, σει­σμι­κή δόνη­ση 6,1 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ σημειώ­θη­κε σε θαλάσ­σια περιο­χή μετα­ξύ Αντι­κυ­θή­ρων και Κρή­της, χωρίς να προ­κα­λέ­σει θύματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο