Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Δύο σεισμικές δονήσεις στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κρήτης και Κάσου

Σει­σμι­κή δόνη­ση 4,0 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ κατέ­γρα­ψαν οι σει­σμο­γρά­φοι στις 04:24 στον θαλάσ­σιο χώρο μετα­ξύ των νησιών της Κρή­της και της Κάσου, σε από­στα­ση 32 χιλιο­μέ­τρων ανα­το­λι­κά-βορειο­α­να­το­λι­κά της Ζάκρου, γνω­στο­ποί­η­σε το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών με ανα­κοί­νω­ση που διέ­νει­με σε μέσα ενη­μέ­ρω­σης μέσω ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου. Το Ινστι­τού­το διευ­κρι­νί­ζει ότι ο σει­σμός, τον οποίο χαρα­κτή­ρι­σε «ασθε­νή», είχε επί­κε­ντρο υπο­θα­λάσ­σια περιο­χή 392 χιλιό­με­τρα νοτιο­α­να­το­λι­κά της Αθήνας.

Νέος σει­σμός 4,6 βαθμών

Νέα σει­σμι­κή δόνη­ση, μεγέ­θους 4,6 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, σημειώ­θη­κε στις 05:11 στον θαλάσ­σιο χώρο μετα­ξύ των νησιών της Κρή­της και της Κάσου, σε από­στα­ση 33 χιλιο­μέ­τρων ανα­το­λι­κά της Ζάκρου, ενη­μέ­ρω­σε το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών με ανα­κοί­νω­ση που διέ­νει­με σε μέσα ενη­μέ­ρω­σης μέσω ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου. Σύμ­φω­να με το Ινστι­τού­το, ο νέος σει­σμός, τον οποίο χαρα­κτή­ρι­σε επί­σης «ασθε­νή», είχε επί­κε­ντρο υπο­θα­λάσ­σια περιο­χή 403 χιλιό­με­τρα νοτιο­α­να­το­λι­κά της Αθήνας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο