Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Μπαράζ σεισμικών δονήσεων στην Κρήτη

Ιδιαί­τε­ρα έντο­νη είναι η σει­σμι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα που κατα­γρά­φε­ται σήμε­ρα στην Κρή­τη, με επί­κε­ντρο το Αρκα­λο­χώ­ρι, 23 ημέ­ρες μετά την κατα­στρο­φι­κή δόνη­ση των 6 Ρίχτερ.

Στις 12:38 σημειώ­θη­κε ακό­μη μια δόνη­ση 4,5 Ρίχτερ με επί­κε­ντρο επτά χιλιό­με­τρα νότια του Αρκαλοχωρίου.

Ο σει­σμός λόγω του χαμη­λού εστια­κού βάθους – 5 χιλιό­με­τρα -, έγι­νε έντο­να αισθη­τός σε όλη την Ανα­το­λι­κή Κρήτη.

Είχε προη­γη­θεί η δόνη­ση, ίδιου μεγέ­θους, στις 11:12, αλλά και το σει­σμι­κό μπα­ράζ που ακολούθησε.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με το Εργα­στή­ριο Σει­σμο­λο­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, στις 11:27 κατα­γρά­φη­κε δόνη­ση 3,1 Ρίχτερ, στις 11:32 δόνη­ση 2,7, ενώ στις 11:47 σημειώ­θη­κε σει­σμός 3,4 Ρίχτερ, στις 11:48 νέα δόνη­ση 3,7 και στις 12:14 δόνη­ση 3,1 Ρίχτερ.

Σε αρκε­τά σχο­λεία της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ηρα­κλεί­ου οι μαθη­τές έμει­ναν στις αυλές, ενώ υπήρ­ξαν και περι­πτώ­σεις σχο­λεί­ων που ζητή­θη­κε από τους γονείς να πάρουν τα παι­διά τους καθώς δια­κό­πη­καν τα μαθήματα.

Με ανάρ­τη­σή του στο Facebook ο σει­σμο­λό­γος Άκης Τσε­λέ­ντης απηύ­θυ­νε εκ νέου έκκλη­ση να απο­φεύ­γουν οι κάτοι­κοι περιο­χές και οικί­ες που έχουν χαρα­κτη­ρι­στεί ως ακατάλληλες.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο