Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Νέα δυνατή σεισμική δόνηση στην Κρήτη

Σει­σμός τώρα: Νέα σει­σμι­κή δόνη­ση, μεγέ­θους 5,3 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, σημειώ­θη­κε λίγα λεπτά πριν από τις επτά το από­γευ­μα, με επί­κε­ντρο τη θαλάσ­σια περιο­χή νότια της ‘Αρβης Ηρακλείου.

Σύμ­φω­να με το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, ο σει­σμός έγι­νε σε από­στα­ση 393 χλμ ΝΝΑ των Αθη­νών, με το επί­κε­ντρο της δόνη­σης να εντο­πί­ζε­ται στο θαλάσ­σιο χώρο 48 χλμ ΝΔ της πόλης της Άρβης.

Η νέα ισχυ­ρή σει­σμι­κή δόνη­ση, μετά τον πρω­ι­νό σει­σμό των 5,7 Ρίχτερ, έγι­νε αισθη­τή κυρί­ως στο νότιο τμή­μα της Ανα­το­λι­κής Κρή­της, όπου οι κάτοι­κοι ανα­στα­τω­μέ­νοι βγή­καν εξω σπο τα σπί­τια τους. Μέχρι στιγ­μής δεν έχει υπάρ­ξει ενη­μέ­ρω­ση για ζημιές.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο