Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Σεισμικές δονήσεις ανοικτά της Ρόδου και νότια της πόλης του Άθου

Σει­σμός τώρα: Σει­σμι­κή δόνη­ση 4,5 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται «ασθε­νής», κατα­γρά­φη­κε στις 00:16 στον θαλάσ­σιο χώρο 59 χιλιό­με­τρα ανα­το­λι­κά-νοτιο­α­να­το­λι­κά της πόλης της Ρόδου, ανα­κοί­νω­σε το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστιτούτο.

Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο νότια της πόλης του Άθου

Σει­σμι­κή δόνη­ση 4,1 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, ο οποί­ος χαρα­κτη­ρί­ζε­ται «ασθε­νής», σημειώ­θη­κε στις 00:32 στον θαλάσ­σιο χώρο 22 χιλιό­με­τρα νότια της πόλης του Άθου, ανα­κοί­νω­σε το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών.

Κατα­γρά­φη­κε προ­τού συμπλη­ρω­θούν 12 ώρες από τον ισχυ­ρό σει­σμό 5,4 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ στον θαλάσ­σιο χώρο 20 χιλιό­με­τρα νότια-νοτιο­δυ­τι­κά της πόλης του Άθου, που έγι­νε αισθη­τός σε περιο­χές της Θεσ­σα­λο­νί­κης και της Χαλκιδικής.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο