Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Σεισμική δόνηση στα ανοικτά της Ζακύνθου

Σει­σμι­κή δόνη­ση 4,1 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ κατα­γρά­φη­κε στις 00:55 στο Ιόνιο, στον θαλάσ­σιο χώρο 37 χιλιό­με­τρα νοτιο­δυ­τι­κά του νησιού της Ζακύν­θου, ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του Γεω­δυ­να­μι­κού Ινστι­τού­του του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών εκ μέρους των τεσ­σά­ρων φορέ­ων συγκρό­τη­σης του Εθνι­κού Σει­σμο­λο­γι­κού Δικτύ­ου που δια­νε­μή­θη­κε στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης μέσω ηλε­κτρο­νι­κού ταχυδρομείου.

Η δόνη­ση, την οποία το Ινστι­τού­το χαρα­κτη­ρί­ζει «ασθε­νή» στην ανα­κοί­νω­σή του, εντο­πί­στη­κε σε από­στα­ση 277 χιλιο­μέ­τρων δυτι­κά της Αθήνας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο