Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Σεισμική δόνηση στην Κόρινθο

Σει­σμός τώρα: Ασθε­νής σει­σμι­κή δόνη­ση έγι­νε αισθη­τή, περί­που στις 07:50 σήμε­ρα, σε περιο­χές της Κορινθίας.

Σύμ­φω­να με την ανα­θε­ω­ρη­μέ­νη λύση του Γεω­δυ­να­μι­κού Ινστι­τού­του του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, η σει­σμι­κή δόνη­ση είχε μέγε­θος 3,7 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ και το επί­κε­ντρο εντο­πί­στη­κε έξι χιλιό­με­τρα, δυτι­κά, βορειο­δυ­τι­κά της Περα­χώ­ρας, ενώ το εστια­κό βάθος προσ­διο­ρί­στη­κε περί­που στα 12 χιλιόμετρα.

Σύμ­φω­να με το Ευρω­με­σο­γεια­κό Σει­σμο­λο­γι­κό Κέντρο, ο σει­σμός είχε μέγε­θος 3,5 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ και το επί­κε­ντρο ήταν 16 χιλιό­με­τρα βόρεια, βορειο­δυ­τι­κά της Κορίνθου.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο