Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στα ανατολικά της Κρήτης

Μετά τη σει­σμι­κή δόνη­ση των 5 Ρίχτερ τα ξημε­ρώ­μα­τα σε θαλάσ­σιο χώρο βόρεια της Σητεί­ας και ακό­μη μία δόνη­ση 5,2 Ρίχτερ, στις 7:00, έχουν ακο­λου­θή­σει αρκε­τές δονή­σεις, χαμη­λής και αυξη­μέ­νης έντασης.

Η μεγα­λύ­τε­ρη σει­σμι­κή δόνη­ση κατε­γρά­φη στις 8:00 και σύμ­φω­να με το Γεω­δυ­να­μι­κό Εργα­στή­ριο του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών είχε έντα­ση 4,1 Ρίχτερ με εστια­κό βάθος 21 χιλιό­με­τρα. Η τελευ­ταία δόνη­ση κατε­γρά­φη στις 10:36 και ήταν 2,6 Ρίχτερ.

Οι δονή­σεις με τη μεγα­λύ­τε­ρη έντα­ση έγι­ναν αισθη­τές σε ένα μεγά­λο τμή­μα της ανα­το­λι­κής Κρήτης.

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο