Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Τέσσερις σεισμικές δονήσεις στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της Σητείας

Σει­σμός τώρα: Τρεις σει­σμι­κές δονή­σεις, η πρώ­τη από τις οποί­ες χαρα­κτη­ρί­ζε­ται «ισχυ­ρή», σημειώ­θη­καν μέσα σε περί­που σαρά­ντα λεπτά ξημε­ρώ­μα­τα της Κυρια­κής προς Δευ­τέ­ρα στον θαλάσ­σιο χώρο περί­που πενή­ντα χιλιό­με­τρα βόρεια της Σητεί­ας στην Κρή­τη, σύμ­φω­να με το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών.

Συγκε­κρι­μέ­να, η πρώ­τη -«ισχυ­ρή»- δόνη­ση, μεγέ­θους 5,1 βαθ­μών στην κλί­μα­κα Ρίχτερ, σημειώ­θη­κε στις 03:30 και το επί­κε­ντρό της εντο­πί­στη­κε 49 χιλιό­με­τρα βόρεια-βορειο­α­να­το­λι­κά της Σητεί­ας· η δεύ­τε­ρη, μεγέ­θους 4,4 βαθ­μών στην κλί­μα­κα Ρίχτερ, σημειώ­θη­κε στις 03:44 και το επί­κε­ντρό της εντο­πί­στη­κε 47 χιλιό­με­τρα βόρεια-βορειο­α­να­το­λι­κά της Σητεί­ας· και η τρί­τη, μεγέ­θους 4,1 βαθ­μών στην κλί­μα­κα Ρίχτερ, σημειώ­θη­κε στις 04:11 και το επί­κε­ντρό της εντο­πί­στη­κε σε από­στα­ση 50 χιλιο­μέ­τρων βόρεια-βορειο­α­να­το­λι­κά της Σητεί­ας, κατά το Ινστιτούτο.Οι δύο τελευ­ταί­ες δονή­σεις χαρα­κτη­ρί­ζο­νται «ασθε­νείς».

Στη συνέ­χεια το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών ανα­κοί­νω­σε ότι σήμε­ρα, στις 05:38 ώρα Ελλά­δος, το σει­σμο­λο­γι­κό δίκτυο κατέ­γρα­ψε ασθε­νή σει­σμι­κή δόνη­ση με μέγε­θος 4,1 της κλί­μα­κας Ρίχτερ. Ο σει­σμός έγι­νε σε από­στα­ση 348 χιλιό­με­τρα ΝΑ της Αθήνας.

Το επί­κε­ντρο της δόνη­σης εντο­πί­ζε­ται στον θαλάσ­σιο χώρο 47 χιλιό­με­τρα ΒΒΑ της Σητείας.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΥ:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 35.6122 Βόρεια

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 26.2921 Ανατολικά

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο