Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ταϊβάν — Κτίρια κατέρρευσαν

Του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή του και άλλοι 50 τραυ­μα­τί­στη­καν, σύμ­φω­να με τον πρώ­το, ακό­μα προ­κα­ταρ­κτι­κό απο­λο­γι­σμό τον οποίο έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το πυρο­σβε­στι­κό σώμα, εξαι­τί­ας του πολύ ισχυ­ρού σει­σμού, μεγέ­θους μεγα­λύ­τε­ρου των 7 βαθ­μών, που έπλη­ξε το πρωί την Ταϊ­βάν, προ­κα­λώ­ντας την κατάρ­ρευ­ση του­λά­χι­στον δυο κτι­ρί­ων στην κομη­τεία Χουά­λιεν και πυρο­δο­τώ­ντας την έκδο­ση έκτα­κτων προει­δο­ποι­η­τι­κών δελ­τί­ων για τσου­νά­μι τόσο στη νήσο όσο και σε γει­το­νι­κές χώρες, ιδί­ως στη νότια Ιαπω­νία και στις Φιλιππίνες.

Οι σοβα­ρό­τε­ρες υλι­κές ζημιές έχουν κατα­γρα­φεί στην πόλη Χουά­λιεν, λιμά­νι 100.000 κατοί­κων, πρω­τεύ­ου­σα της ομώ­νυ­μης αραιο­κα­τοι­κη­μέ­νης κομη­τεί­ας, όπου κατέρ­ρευ­σαν δυο κτί­ρια «πιθα­νόν» παγι­δεύ­ο­ντας ενοί­κους τους, σύμ­φω­να με την πυρο­σβε­στι­κή της Ταϊβάν.

Ο σει­σμός προ­κά­λε­σε δια­κο­πές της ηλε­κτρο­δό­τη­σης σε τομείς της πρω­τεύ­ου­σας Ταϊ­πέι όταν σημειώ­θη­κε, στις 07:58 (τοπι­κή ώρα· 02:58 ώρα Ελλά­δας) σε βάθος 15,5 χλμ., σε θαλάσ­σια περιο­χή κοντά στις ανα­το­λι­κές ακτές της Ταϊ­βάν, σύμ­φω­να με τη μετε­ω­ρο­λο­γι­κή και σει­σμο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία της νήσου.

Σύμ­φω­να με την Taipower, εται­ρεία ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, του­λά­χι­στον 87.000 νοι­κο­κυ­ριά δεν έχουν ρεύμα.

Σύμ­φω­να με τη μετε­ω­ρο­λο­γι­κή και σει­σμο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία της Ιαπω­νί­ας, μικρά κύμα­τα τσου­νά­μι, όχι μεγα­λύ­τε­ρα από μερι­κές δεκά­δες εκα­το­στά, παρα­τη­ρή­θη­καν στον νότιο νομό Οκι­νά­ουα. Οι αρχές υπο­βάθ­μι­σαν τον κίν­δυ­νο για τσου­νά­μι 3 και πλέ­ον μέτρων και ήραν τη δια­τα­γή εκκέ­νω­σης παρά­κτιων περιοχών.

Η ιαπω­νι­κή μετε­ω­ρο­λο­γι­κή και σει­σμο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία (JMA) εκτί­μη­σε ότι ο σει­σμός ήταν 7,7 βαθ­μών, η αντί­στοι­χη υπη­ρε­σία της Ταϊ­βάν (CWA) ότι ήταν 7,2 βαθ­μών, ενώ το αμε­ρι­κα­νι­κό ινστι­τού­το γεω­λο­γι­κών ερευ­νών (USGS) πως η ισχύς του ήταν 7,4 βαθμοί.

Η σει­σμο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία των Φιλιπ­πί­νων επί­σης εξέ­δω­σε επί­σης έκτα­κτο προει­δο­ποι­η­τι­κό δελ­τίο για τσου­νά­μι, καλώ­ντας κατοί­κους παρα­θα­λάσ­σιων περιο­χών να σπεύ­σουν σε τοπο­θε­σί­ες με μεγα­λύ­τε­ρο υψόμετρο.

Ο σει­σμός έγι­νε αισθη­τός ως τη Σαγκάη της Κίνας, καθώς και ‑πολύ περισ­σό­τε­ρο- σε περιο­χές της νότιας Κίνας. Το Πεκί­νο, εκφρά­ζο­ντας την ανη­συ­χία του, προ­σφέρ­θη­κε να στεί­λει βοή­θεια στην Ταϊπέι.

Δεκά­δες μετα­σει­σμοί έγι­ναν αισθη­τοί στην Ταϊ­πέι ‑του­λά­χι­στον 25‑, οι πέντε περί­που 5 βαθ­μών, την πρώ­τη ώρα μετά τον κύριο σεισμό.

Πρό­κει­ται για την ισχυ­ρό­τε­ρη σει­σμι­κή δόνη­ση στη νήσο «εδώ και εικο­σι­πέ­ντε χρό­νια», κατά την εκτί­μη­ση του διευ­θυ­ντή του Σει­σμο­λο­γι­κού Κέντρου της Ταϊ­πέι, του Γου Τσιεν-φου. «Ο σει­σμός έγι­νε κοντά στην ακτή και σε μικρό εστια­κό βάθος. Έγι­νε αισθη­τός σ’ όλη την Ταϊ­βάν και σε γει­το­νι­κές περιο­χές (…) Είναι ο ισχυ­ρό­τε­ρος εδώ και 25 χρό­νια, από τον σει­σμό του 1999», είπε ο κ. Γου σε δημο­σιο­γρά­φους, ανα­φε­ρό­με­νος στην κατα­στρο­φή του Σεπτεμ­βρί­ου εκεί­νης της χρο­νιάς, όταν σει­σμός ισχύ­ος 7,6 βαθ­μών στοί­χι­σε τη ζωή σε κάπου 2.400 ανθρώ­πους και κατέ­στρε­ψε ή προ­κά­λε­σε σοβα­ρές ζημιές σε κάπου 50.000 κτίρια.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο