Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σελίν Ντιόν: Ανακοίνωσε ότι πάσχει από σπάνια και ανίατη ασθένεια

Με βίντεο που δημο­σί­ευ­σε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, η διά­ση­μη τρα­γου­δί­στρια Σελίν Ντιόν απο­κά­λυ­ψε ότι πασχει από το «Σύν­δρο­μο του Δύσκαμ­πτου Ανθρώ­που» (Stiff Person Syndrome), προ­κα­λώ­ντας ανη­συ­χία στους θαυ­μα­στές της ανά τον κόσμο.

Η πάθη­ση, σπά­νια και ανιά­τη, αφή­νει τους πάσχο­ντες σαν «ανθρώ­πι­να αγάλ­μα­τα», καθώς στα­δια­κά κλει­δώ­νει το σώμα τους, με απο­τέ­λε­σμα οι άνθρω­ποι να μην μπο­ρούν να περ­πα­τή­σουν ή να μιλήσουν.

Η 54χρονη τρα­γου­δί­στρια έκα­νε γνω­στό ότι ανα­βά­λε­ται η ανοι­ξιά­τι­κη ευρω­παϊ­κή περιο­δεία της, Courage World Tour, που επρό­κει­το να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από 24 Φεβρουα­ρί­ου έως και 11 Απρι­λί­ου 2023.

Επί­σης ανα­κοί­νω­σε και την ακύ­ρω­ση οκτώ συναυ­λιών που ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες για το καλο­καί­ρι του 2023, μετα­ξύ αυτών και η συναυ­λία της στην Ελλά­δα στις 9 Ιου­νί­ου 2023.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο