Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεμινάριο ενάντια στον… «αριστερό εξτρεμισμό» στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση!

Την ώρα που η κυβέρ­νη­ση ετοι­μά­ζε­ται να φέρει ρύθ­μι­ση στη Βου­λή, στο όνο­μα της μη συμ­με­το­χής ναζι­στι­κών παρα­φυά­δων στις εκλο­γές και ανα­θερ­μαί­νε­ται η προ­πα­γάν­δα των «δυο άκρων», ένα σεμι­νά­ριο που διορ­γα­νώ­νει η CEPOL (Ευρω­παϊ­κή Αστυ­νο­μι­κή Ακα­δη­μία της ΕΕ) έρχε­ται να απο­κα­λύ­ψει τους πραγ­μα­τι­κούς κιν­δύ­νους πίσω από τέτοιες μεθο­δεύ­σεις, τις οποί­ες «νομι­μο­ποιούν» και οι ευρω­ε­νω­σια­κές Οδη­γί­ες περί «αντι­με­τώ­πι­σης του ριζοσπαστισμού».

Θυμί­ζου­με ότι η Ευρω­παϊ­κή Αστυ­νο­μι­κή Ακα­δη­μία, που οργα­νώ­νει αυτό το σεμι­νά­ριο, είναι ένας οργα­νι­σμός της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης που προ­ο­ρί­ζε­ται για την κατάρ­τι­ση αστυ­νο­μι­κών και άλλων αξιω­μα­τού­χων σε θέμα­τα επι­βο­λής του νόμου, του ευρω­παϊ­κού και διε­θνούς δικαίου.

Σύμ­φω­να λοι­πόν με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η CEPOL διορ­γά­νω­σε ή πρό­κει­ται να διορ­γα­νώ­σει σεμι­νά­ριο, με θέμα «Διε­θνής αναρ­χι­κός και αρι­στε­ρός εξτρε­μι­σμός». Πώς περι­γρά­φουν τον σκο­πό του σεμι­να­ρί­ου; «Στό­χος είναι η ανά­πτυ­ξη προηγ­μέ­νων δυνα­το­τή­των για απο­τε­λε­σμα­τι­κή πρό­λη­ψη από πιθα­νές εξτρε­μι­στι­κές επι­θέ­σεις, εντο­πί­ζο­ντας το επί­πε­δο απει­λής που θέτει η αρι­στε­ρή πτέ­ρυ­γα και οι οργα­νώ­σεις — κινή­μα­τα του αναρ­χι­κού εξτρε­μι­σμού στην Ευρώπη».

Αυτή η πρό­σκλη­ση, λοι­πόν, στάλ­θη­κε σε όλους τους εισαγ­γε­λείς, είναι σε γνώ­ση της Εισαγ­γε­λί­ας του Αρεί­ου Πάγου και είναι βέβαια ενδει­κτι­κή για το ποιες είναι οι στο­χεύ­σεις της. Σε άλλο σημείο η πρό­σκλη­ση ανα­φέ­ρει: «Την ομά­δα — στό­χο (σ.σ. εννο­εί όσους συμ­με­τέ­χουν) θα απο­τε­λέ­σουν στε­λέ­χη των αρχών επι­βο­λής του νόμου και εκπρό­σω­ποι των δικα­στι­κών αρχών που ασχο­λού­νται με την πρό­λη­ψη και την κατα­πο­λέ­μη­ση του βίαιου εξτρεμισμού».

Τι ακρι­βώς σκέ­φτο­νται να «ανα­λύ­σουν» στους εισαγ­γε­λείς της χώρας οι αρμό­διοι της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης και ποιες οδη­γί­ες θα τους δώσουν; Ποιες είναι οι ειδι­κό­τε­ρες στο­χεύ­σεις τους και τι ακρι­βώς βάζουν κάτω από τον τίτλο «αρι­στε­ρή πτέ­ρυ­γα» και «αρι­στε­ρός εξτρε­μι­σμός»; Είναι γνω­στό άλλω­στε ότι με τους διά­φο­ρους «τρο­μο­νό­μους» δεν είναι καθό­λου δύσκο­λο με τέτοιους χαρα­κτη­ρι­σμούς να επι­χει­ρή­σουν να τυλί­ξουν σε μια κόλ­λα χαρ­τί στε­λέ­χη του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος και άλλους αγωνιστές.

Ο κίν­δυ­νος αυτός γίνε­ται ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρος σε μια περί­ο­δο όξυν­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων και της λαϊ­κής δυσα­ρέ­σκειας από την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια και την ακρί­βεια, με χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους να κινη­το­ποιού­νται σε χώρες της Ευρώπης.

Αν κάτι επι­βε­βαιώ­νει και το συγκε­κρι­μέ­νο σεμι­νά­ριο, είναι ότι παράλ­λη­λα με την πολε­μι­κή προ­ε­τοι­μα­σία, η ΕΕ, οι κυβερ­νή­σεις και οι κατα­σταλ­τι­κοί μηχα­νι­σμοί προ­ε­τοι­μά­ζουν το έδα­φος για μεγα­λύ­τε­ρη κατα­στο­λή του λαού, αξιο­ποιώ­ντας και θωρα­κί­ζο­ντας την αντι­δρα­στι­κή νομο­θε­σία της Ευρω­έ­νω­σης και των κρα­τών — μελών της.

Από τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου», 21–22 Γενάρη

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο