Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Θέμα: «Η αιώ­νια και διαρ­κής πάλη/σύγκρουση Ιδε­α­λι­σμού – Υλι­σμού»

[Για Μαθη­τές Λυκεί­ου, Φοι­τη­τές, Σπου­δα­στές, Εφή­βους και Νέους μέχρι 30 χρό­νων]

Διάρ­κεια σεμι­να­ρί­ου: τρι­μη­νιαίο (Ιανουά­ριος – Μάρ­τιος 2016)

Περιο­δι­κό­τη­τα: εβδο­μα­διαία (Κάθε Κυριακή)

Διάρ­κεια μαθή­μα­τος: δίω­ρο ή τρίωρο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α΄ Εισα­γω­γι­κά μαθή­μα­τα για βασι­κές φιλο­σο­φι­κές έννοιες

Β΄ Επι­στη­μο­νι­κές διαλέξεις

Γ΄ Παρου­σιά­σεις επι­στη­μο­νι­κών βιβλίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α΄ Περί­ο­δος μαθη­μά­των: Εισα­γω­γι­κά μαθή­μα­τα για βασι­κές φιλο­σο­φι­κές έννοιες 

[Διδά­σκει ο Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης, Δρ. Επι­στη­μών της Αγω­γής – Συγ­γρα­φέ­ας]

Κυρια­κή, 10 Ιανουα­ρί­ου 2016: 17.00

Κυρια­κή, 17 Ιανουα­ρί­ου 2016: 17.00

Κυρια­κή, 24 Ιανουα­ρί­ου 2016: 17.00

Κυρια­κή, 31 Ιανουα­ρί­ου 2016: 17.00

Β΄ Περί­ο­δος μαθη­μά­των: Επι­στη­μο­νι­κές Διαλέξεις

Κυρια­κή, 7 Φεβρουα­ρί­ου 2016: 17.00

1η Διά­λε­ξη: «Η γέν­νη­ση της Φιλο­σο­φί­ας και η ανά­πτυ­ξή της στην Αρχαία Ελλά­δα»,

από την κ. Στέλ­λα Παπα­οι­κο­νό­μου, Δικηγόρο

 

Κυρια­κή, 14 Φεβρουα­ρί­ου 2016: 17.00

2η Διά­λε­ξη: «Φιλο­σο­φία: Από την Αρχαιό­τη­τα στη σύγ­χρο­νη επο­χή»,

από την κ. Στέλ­λα Παπα­οι­κο­νό­μου, Δικηγόρο

 

Κυρια­κή, 21 Φεβρουα­ρί­ου 2016: 17.00

3η Διά­λε­ξη: «Η Φιλο­σο­φία στον 20ό αιώ­να και η δια­λε­κτι­κο-υλι­στι­κή κρι­τι­κή»,

από τον κ. Δημή­τρη Κοι­λά­κο, Διδά­κτο­ρα Φιλο­σο­φί­ας της Επιστήμης

 

Κυρια­κή, 28 Φεβρουα­ρί­ου 2016: 17.00

4η Διά­λε­ξη: «Φιλο­σο­φία: από τη φύση στην κοι­νω­νία»,

από την κ. Άννα Αγα­θο­κλέ­ους, Πτυ­χιού­χο Πλη­ρο­φο­ρι­κής Πανε­πι­στη­μί­ου Πειραιά

 

Γ΄ Περί­ο­δος μαθη­μά­των: Παρου­σιά­σεις επι­στη­μο­νι­κών βιβλίων

 

Κυρια­κή, 6 Μαρ­τί­ου 2015: 17.00

Μ. Ιλίν – Ε. Σεγκάλ, «Άνθρω­πος αυτός ο γίγας», Εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Εποχή,

από την κ. Βαγ­γε­λιώ Πλα­τα­νιά, Φιλόλογο

 

Κυρια­κή, 20 Μαρ­τί­ου 2016: 17.00

Β.Ι. Λένιν, «Για τον Μαρξ και τον μαρ­ξι­σμό», Εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Εποχή,

από την κ. Στέλ­λα Παπα­οι­κο­νό­μου, Δικηγόρο

 

Κυρια­κή, 27 Μαρ­τί­ου 2016: 17.00

Φρ. Ένγκελς, «Η εξέ­λι­ξη του σοσια­λι­σμού από την ουτο­πία στην επι­στή­μη»,

Εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Εποχή,

από τον κ. Δημή­τρη Κοι­λά­κο, Διδά­κτο­ρα Φιλο­σο­φί­ας της Επιστήμης

 

Χώρος Διε­ξα­γω­γής Σεμιναρίου

Πρώ­ην 3ο Δημ. Σχο­λείο Αγ. Δημη­τρί­ου, οδός Πηλέ­ως 56, Άγ. Δημή­τριος (παρα­πλεύ­ρως του γρα­φεί­ου των ΕΛΤΑ) Πρό­σβα­ση: Μετρό, γραμ­μή προς «ΕΛΛΗΝΙΚΟ», (στά­ση: «ΔΑΦΝΗ») ή λεω­φο­ρείο αρ. 141 από το Μετρό- Στά­ση «ΔΑΦΝΗ» (στά­ση: «Παλαιό τέρμα»)

ɕɕɕɕɕɕ

Εγγρα­φές-Πλη­ρο­φο­ρί­ες-Επι­κοι­νω­νία

Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης: 210 9825670 (Κάθε Τετάρ­τη, 19.00–21.00) και 697 79 72 991

e‑mail: [email protected]

http:// thkaragia.wix.com/main

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο (Η) υπο­γρα­φό­με­νος (-η)…………………………………………………………………………

Ιδιό­τη­τα: μαθη­τής ………τάξης του………  Λυκείου…………………………………………

                  φοιτητής…………………………………………………………………………………………….

            σπουδαστής…………………………………………………………………………………………

από­φοι­τος γυμνα­σί­ου ή λυκεί­ου μέχρι 30 χρό­νων (άνερ­γος ή εργαζόμενος)……………………

άλλη ιδιό­τη­τα………………………………………………………………………………………

ενή­λι­κας (ακρο­α­τής)……………………………………………………………………………….

τηλέ­φω­να:  σταθερό:………………………………………………………………………………

       κινητό:……………………………………………………………………………………………..

e‑mail……………………………………………………………………………………………….

 

Αιτού­μαι

να εγγρα­φώ και να παρα­κο­λου­θή­σω το Δωρε­άν Μορ­φω­τι­κό Τρι­μη­νιαίο Σεμι­νά­ριο Φιλο­σο­φί­ας, το οποίο εντάσ­σε­ται στην προ­σπά­θεια ίδρυ­σης του ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Το σεμι­νά­ριο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στον Άγ. Δημή­τριο, κατά το χρο­νι­κό διά­στη­μα Ιανουά­ριος – Μάρ­τιος 2016.

Δηλώ­νω υπεύθυνα

ότι δε θα πλη­ρώ­σω χρή­μα­τα για την εγγρα­φή και συμ­με­το­χή μου στο ενλό­γω σεμινάριο.

 

…………………………………2015                            Ο (Η) αιτών (-ούσα)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο