Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΕΜΝΗ ΥΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ: Σχεδίασε με νότες το μέλλον που ονειρευόμαστε

Το Σάβ­βα­το 28 Δεκέμ­βρη 2019 η καρ­διά του μεγά­λου μου­σι­κο­συν­θέ­τη, Θάνου Μικρού­τσι­κου, στα­μά­τη­σε να χτυ­πά. Μετά από μια δίχρο­νη παλι­κα­ρί­σια μάχη με τον καρ­κί­νο, ο Θάνος Μικρού­τσι­κος πέρα­σε σ’ άλλους παραλ­λή­λους παρα­μέ­νο­ντας μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή μαχη­τής, ακά­μα­τος, δημιουρ­γι­κός, με το στίγ­μα του να χαράσ­σε­ται ανε­ξί­τη­λο στη μου­σι­κή σκη­νή, στην καρ­διά και στο νου, στα όνει­ρα και στους αγώ­νες μας. Το μήνυ­μα που στέλ­νουν τα τρα­γού­δια του, η στά­ση ζωής του, το θάρ­ρος του δε σβή­νει: «Μη στα­μα­τή­σεις να ονει­ρεύ­ε­σαι, να σπρώ­χνεις τα όριά σου, να κατα­κτή­σεις το αδύ­να­το».

Για έναν τόσο μεγά­λο συν­θέ­τη, με τερά­στιο, πολύ­πλευ­ρο καλ­λι­τε­χνι­κό έργο, διε­θνή ανα­γνώ­ρι­ση και στα­διο­δρο­μία,  κιν­δυ­νεύ­εις πάντα να πεις περισ­σό­τε­ρα από όσα χρειά­ζε­ται, ή, να πεις λιγό­τε­ρα από όσα πρέπει.

Υπο­κλι­νό­μα­στε στο έργο του, κρα­τά­με σφι­χτά στην καρ­διά μας τα τρα­γού­δια του, με τα οποία μεγα­λώ­σα­με, με τα οποία γνω­ρί­σα­με και αγα­πή­σα­με την ποί­η­ση, με τα οποία αγω­νι­στή­κα­με και με τα οποία παρέα συνε­χί­ζου­με να παλεύουμε.

Σε αυτήν την ενό­τη­τα, βρί­σκο­νται συγκε­ντρω­μέ­νες οι σχε­τι­κές ανα­φο­ρές του 902.gr και ορι­σμέ­νες από τις εμβλη­μα­τι­κές στιγ­μές που βαδί­σα­με μαζί στον ίδιο δρό­μο με τον μεγά­λο, αξέ­χα­στο και αθά­να­το μου­σι­κο­συν­θέ­τη Θάνο Μικρούτσικο.

ΚΚΕ — ΚΝΕ

Καλό ταξίδι σύντροφε Θάνο 

To KKE και η ΚΝΕ απο­χαι­ρε­τούν το μεγά­λο μου­σι­κο­συν­θέ­τη Θάνο Μικρού­τσι­κο με ένα συγκι­νη­τι­κό video. «‘Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη’…θα φρο­ντί­σου­με εμείς γι’ αυτό» έλε­γε ο ίδιος κατά τη διάρ­κεια της συνέντευξης …

Το ΚΚΕ αποχαιρετά τον Θάνο Μικρούτσικο

Για τον θάνα­το του Θάνου Μικρού­τσι­κου το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την παρα­κά­τω ανα­κοί­νω­ση: «Με άφα­τη θλί­ψη και βαθιά συγκί­νη­ση απο­χαι­ρε­τού­με έναν σπου­δαίο άνθρω­πο, τον ακρι­βό μας Θάνο Μικρού­τσι­κο. Φαί­νε­ται αβά­στα­κτο να μάθου­με να ζούμε…

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο